Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Ogłoszono listy rankingowe dla priorytetu I i II POIiŚ

25-01-2010, 13:02

Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski w dniu 21 stycznia br. zatwierdził listy rankingowe projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych w listopadzie 2009 r. w ramach osi I i II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 dla działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM złożono 83 wnioski, spośród których 59 pozytywnie przeszło ocenę formalną oraz uzyskało przynajmniej 60% punktów w wyniku oceny wg kryteriów merytorycznych I stopnia. Z uwagi na fakt, iż suma wnioskowanego dofinansowania przez projekty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną I stopnia przekracza dostępną alokację projekty na liście rankingowej zostały podzielone na podstawowe i rezerwowe. Na podstawowej liście rankingowej znalazło się 9 projektów o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania 408 mln zł. Pozostałe 50 projektów znalazło się na rezerwowej liście rankingowej.

 --------------------------------------------------------------------------------
UWAGA! Projekty sklasyfikowane na liście jako rezerwowe będą zmieniały status na podstawowy w przypadku:

  1. Uzyskania jakichkolwiek oszczędności w projektach zatwierdzonych w ramach wcześniejszych naborów.
  2. Przesunięcia dodatkowych środków finansowych na działania związane z gospodarką wodno ściekową z innych priorytetów środowiskowych.
  3. Przesunięcia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków finansowych na priorytet I.
    --------------------------------------------------------------------------------

W ramach konkursu nr 4/POIiŚ/2.1/11/2009 dla działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w konkursie nr 4/POIiŚ/2.1/11/2009 złożono osiem wniosków o dofinansowanie, na liście rankingowej znalazły się cztery projekty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz uzyskały przynajmniej 60% punktów w wyniku oceny wg kryteriów merytorycznych I stopnia, o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania ze środków FS w wysokości ok. 224 mln zł.

W ramach konkursu nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009 dla działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich na liście rankingowej znalazł się 1 wniosek o wartości dofinansowania w wys. 178 mln zł, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz uzyskał wymagana liczbę punktów na ocenie merytorycznej I stopnia.

UWAGA! W wyniku oceny wg kryteriów merytorycznych II stopnia kolejność projektów na listach rankingowych może ulec zmianie.

 

Pliki do pobrania

Zobacz również