Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Nowy konkurs dla projektów działania 9.2 POIiŚ

10-10-2014, 14:34

 

NFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca działań 9.1 – 9.3 IX Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w październiku 2014 r. planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.2.
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 9.2:
Dofinansowaniu podlegać będą projekty zgodne z celami ww. działania określonymi w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie  budowy (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, mających na celu ograniczenie strat sieciowych (wymiana transformatorów o niskiej sprawności energetycznej, skracanie bardzo długich ciągów liniowych, zmiana przekrojów przewodu w celu dostosowania ich do obecnych temperatur sieci oraz inne, równoważne co do efektu środowiskowego, typy projektów).
Do dofinansowania będą kwalifikować się wyłącznie te projekty dotyczące sieci elektroenergetycznych, które wykażą ograniczenie strat energii, o co najmniej 30% w ramach projektu.

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 9.2:

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w punkcie 17.a Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.:
1. Przedsiębiorcy
2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i porozumienia JST
3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramac
h realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Zobacz również