Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

09-03-2010, 11:53

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786), zaszła konieczność wprowadzenia zmian w zapisach wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.

Mając na uwadze powyższe podrozdział 5.2 Wydatki faktyczne poniesione oraz koszty nie wiążące się z przepływem środków pieniężnych pkt 5 ww. Wytycznych otrzymuje brzmienie:

5) Za kwalifikowalne mogą być uznane zaliczki (na określony cel) wypłacone na rzecz wykonawcy, jeżeli zostały wypłacone zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy beneficjentem lub innym podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (zamawiającym) a wykonawcą oraz jeżeli zostały wypłacone zgodnie z art. 151a ustawy Pzp, w przypadku umów do których ustawa ma zastosowanie”. Ponadto, pkt 6 ww. podrozdziału zostaje wykreślony.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do treści przedmiotowych Wytycznych w ramach najbliższej aktualizacji, niemniej wymagane jest stosowanie ww. zapisów.
 

Zobacz również