Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

08-07-2010, 14:15

 

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.4) w zakresie priorytetów wdrażanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera następujące zmiany:

Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Przesunięcia 2,38 mln euro z Działania 3.3 Monitoring środowiska na Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom.

Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
Zmniejszenie alokacji w ramach Działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego i ekoznaków oraz 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne i realokowanie środków na pozostałe Działania inwestycyjne, tj. na Działania 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach (4,5 mln euro z 4.1 na 4.2) oraz na 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) i 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno–ściekowej (10,5 mln euro z Działania 4.6 odpowiednio po 8,5 mln oraz
2 mln euro na Działanie 4.3 i 4.4).


Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Zmiana w systemie realizacji POIiŚ polegająca na pozostawieniu w zakresie obowiązków Instytucji Pośredniczącej (tj. Ministerstwa Gospodarki) zadań delegowanych dotychczas na Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działań 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych, 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych oraz 10.3 Rozwój przemysłu dla OZE. Przesunięcie części alokacji w wysokości około 27,08 mln euro z Działania 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych na Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

 

Dokument dostępny jest w zakładce "Dokumenty i wytyczne":

http://pois.nfosigw.gov.pl/dokumenty-i-wytyczne/dokumenty-programowe/

Zobacz również