Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Prawo unijne

Prawo unijne - rozporządzenia Rady UE, rozporzadzenie komisji, komentarz do aktów prawa Wspólnot Europejskich:


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2009 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data aktu prawnego: 1 września 2009 r.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 września 2009 r.

rozp_846_09.pdf
rozp_846_09.pdf - (12,35 MB)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/199

Data aktu prawnego: 11 lipca 2006 r.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r.
Uwaga: Przepisy ustanowione w art. 1–16, 25–28, 32–40, 47–49, 52–54, 56, 58–62, 69–74, 103–105 oraz 108 stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wyłącznie dla programów na lata 2007–2013. Pozostałe przepisy stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.

Data aktu prawnego: 5 lipca 2006 r.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r.

rozp_1080_efrr.pdf
rozp_1080_efrr.pdf - (326,69 KB)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/1994.

Data aktu prawnego: 11 lipca 2006 r.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r.

rozp_1084_06.pdf
rozp_1084_06.pdf - (205,55 KB)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data aktu prawnego: 8 grudnia 2006 r.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 stycznia 2007 r.

rozp_1828_06.pdf
rozp_1828_06.pdf - (1,12 MB)

Komentarz do aktów prawa Wspólnot Europejskich w zakresie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013 (dokument został częściowo zdezaktualizowany)

Zobacz również