Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zalecenia IZ, IP

Zalecenia IZ, IP dotyczące kontroli zawierania umów:

audyt_ke_zam_publiczne.pdf
audyt_ke_zam_publiczne.pdf - (62,71 KB) Zalecenia dotyczące zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
zalecenia_dotyczace_zamowien_sektorowych.pdf
zalecenia_dotyczace_zamowien_sektorowych.pdf - (198,12 KB) Zalecenia dotyczące zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
pismo_mrr_dot_zakresu_zalecen.pdf
pismo_mrr_dot_zakresu_zalecen.pdf - (749,38 KB) Zalecenia w sprawie stosowania Zaleceń dla beneficjentów funduszy UE dot. interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz opinia UZP w sprawie możliwości aneksowania umów zawartych w trybie z wolnej ręki po nowelizacji ustawy Pzp z dnia 24.10.2008
zestawienie_uchybien_i_grozace_kary_finansowe.pdf
zestawienie_uchybien_i_grozace_kary_finansowe.pdf - (176,8 KB) Zestawienie uchybień i grożące kary finansowe w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w projektach PO IiŚ
2009_02_26_fidic_po_konsultacji_final_120509.pdf
2009_02_26_fidic_po_konsultacji_final_120509.pdf - (125,86 KB) Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
pismo_mrr_z_dnia_6_czerwca_2008r.pdf
pismo_mrr_z_dnia_6_czerwca_2008r.pdf - (124,29 KB) Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych
korekty_20_finansowe.pdf
korekty_20_finansowe.pdf - (70,61 KB) Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące Wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej - 2008-03-17
zalacznik_tabela_20_wskaznika.pdf
zalacznik_tabela_20_wskaznika.pdf - (149,17 KB) Tabela wskaźnika - Załącznik do dokumentu "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych zwiazane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej" - 2008-03-17
zalecenia_w_zakresie_interpretacji_przepisow.pdf
zalecenia_w_zakresie_interpretacji_przepisow.pdf - (218,4 KB) Zalecenia w zakresie interpretacji niektórych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z raportem z kontroli przeprowadzonej przez służby Komisji Europejskiej
poradnik_dla_beneficjenta_pois_pzp.pdf
poradnik_dla_beneficjenta_pois_pzp.pdf - (470,27 KB) Podręcznik „Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych”
pismo_mg_w_sprawie_wymierzania_korekt.pdf
pismo_mg_w_sprawie_wymierzania_korekt.pdf - (71,93 KB) Pismo MG w sprawie zaktualizowanego taryfikatora
taryfikator_zaktualizowany.pdf
taryfikator_zaktualizowany.pdf - (86,61 KB) Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące Wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych - 2010-04-12
wskazniki_procentowe_zaaktualizowane.pdf
wskazniki_procentowe_zaaktualizowane.pdf - (160,1 KB) Tabela wskaźników - Załącznik do dokumentu "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych zwiazane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej" - 2010-04-12
pismo_mg_z__dnia_24.03.01.pdf
pismo_mg_z__dnia_24.03.01.pdf - (111,93 KB) Pismo MG w sprawie procedur obowiązujacych w zakresie zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projetem współfinansowanym z POIiŚ
wykaz_naruszen_pzp.pdf
wykaz_naruszen_pzp.pdf - (90,33 KB) Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa UZP – wersja z 25 marca 2010 r.
pismo_ms_w_sprawie_stanowiska_giks.pdf
pismo_ms_w_sprawie_stanowiska_giks.pdf - (485,19 KB) Pismo MŚ z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stanowiska Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej dot. uchybień zidentyfikowanych przez przedstawicieli Instytucji Audytowej w zakresie zamówień publicznych.
stanowisko_iz_art_41_pkt_7.pdf
stanowisko_iz_art_41_pkt_7.pdf - (39,95 KB) Stanowisko IZ odnośnie naruszenia polegającego na niezamieszczeniu w ogłoszeniu przekazanym do DUUE pełnego katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
rozp_z_10.05.2011.pdf
rozp_z_10.05.2011.pdf - (711,3 KB) ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.
zal_iz_dot_kryteriow.pdf
zal_iz_dot_kryteriow.pdf - (195,43 KB) Zalecenia IZ dotyczące stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych w ramach POIiŚ.
tabelawskaznika_zmiana_7_04_2011.pdf
tabelawskaznika_zmiana_7_04_2011.pdf - (152,18 KB) Zaktualizowana tabela wskaźników - Załącznik do dokumentu "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień
taryfikator_instrukcja_zmiana_04_2011.pdf
taryfikator_instrukcja_zmiana_04_2011.pdf - (85,73 KB) Zaktualizowane zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące Wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych - 2011-04-28
zalecenia_nr_15_pois.pdf
zalecenia_nr_15_pois.pdf - (1017,58 KB) Zalecenia IZ POIiŚ nr 15 dotyczące interpretacji pkt. 6.4.2 - Roboty dodatkowe oraz inne wydatki wynikające ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych.
zalecenia_nr_16_pois.pdf
zalecenia_nr_16_pois.pdf - (700,13 KB) Zalecenia IZ POIiŚ nr 16 dotyczące interpretacji zasady jawności przedstawionej w podrozdziale 5.5 pkt 4 lit. a Wytycznych.
rozeznanie_.pdf
rozeznanie_.pdf - (71,77 KB) Interpretacja IZ PO IiŚ w sprawie zasad kwalifikowania wydatków związanych z obowiązkiem przeprowadzania rozeznania rynku 01.08.2011.
mrr_kurs_walut.pdf
mrr_kurs_walut.pdf - (274,6 KB) Stanowisko MG i MRR dot. wskazywania w ogłoszeniu i SIWZ kursu walut dla celów przeliczania wartości wskazanych w ofertach.
taryfikator_instrukcja_14_11_12.pdf
taryfikator_instrukcja_14_11_12.pdf - (90,87 KB) Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (aktualizacja z 14 listopada 2012 r.)
tabela_14_11_12.pdf
tabela_14_11_12.pdf - (202,96 KB) Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE (aktualizacja z 14 listopada 2012 r.)
ms_interpretacja_wytycznych.pdf
ms_interpretacja_wytycznych.pdf - (417,44 KB) Pismo MŚ z dnia 03.02.2012 r. w sprawie interpretacji pkt. 6.4.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków POIiŚ
ms_aneksy.pdf
ms_aneksy.pdf - (227,36 KB) Stanowisko MŚ z dnia 13.08.2013 r. dot. kwalifikowania wydatków wynikających z robót zamiennych i dodatkowych w rozumieniu Wytycznych POIiŚ
taryfikator_instrukcja_06_14.pdf
taryfikator_instrukcja_06_14.pdf - (104,31 KB) Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (wersja z 27 maja 2014 r.)
tabela_06_14.pdf_.pdf
tabela_06_14.pdf_.pdf - (133,84 KB) Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE (wersja z 27 maja 2014 r.)

Zobacz również