Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Informacje podstawowe

Opis priorytetu na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opracowanego na podstawie programu operacyjnego zatwierdzonego przez Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 roku ( i kolejnymi zmianami  POIiŚ przez KE) oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2008 r.Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM

Finansowanie
  Fundusz Spójności (3 142,82 mln euro)

Cel działania
Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Przykładowe rodzaje projektów
Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych lub/i budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w zakres projektu może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Beneficjenci

  1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  2. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych: 85%

Minimalny wkład własny beneficjenta - 15% wydatków kwalifikowanych oraz wszystkie wydatki większe niż luka finansowa.

Lista wydatków kwalifikowanych zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Infrastruktura i Środowisko

Minimalna wartość projektu - bez ograniczeń

Dla I priorytetu istnieją dwa tryby wyboru projektów; tryb indywidualny (projekty uwzględnione na liście indykatywnej) oraz tryb konkursowy. Z wnioskodawcami projektów ujętych na liście indykatywnej zawarte zostały umowy dotyczące przygotowania projektu indywidualnego tzw. pre-umowy, w których m.in. zapisany jest harmonogram przygotowania projektu wraz z terminem złożenia wniosku o dofinansowanie. W ramach I osi NFOŚiGW zawarł 17 takich umów. Nabory wniosków w trybie konkursowym są ogłaszane przez Instytucję Pośredniczącą – Ministerstwo Środowiska. NFOŚiGW pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w przypadku projektów o koszcie całkowitym powyżej 25 mln euro. Dla projektów o koszcie całkowitym do 25 mln euro Instytucją Wdrażającą jest właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Komórką odpowiedzialną za projekty finansowane w ramach I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami. Departament zajmuje się monitorowaniem przygotowania i wdrażania przedsięwzięć wdrażanych w trybie indywidualnym o wartości co do zasady większej niż 25 mln euro jak również jest odpowiedzialny za wdrażanie projektów ‘dużych” wyłanianianych w trybie konkursowym. Jest jednak grupa projektów mniejszych, dla których na podstawie porozumień zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej NFOŚiGW pełni rolę instytucji wdrażającej. Z beneficjentami projektów wyłonionych do dofinansowania NFOŚiGW będzie zawierał Umowy o dofinansowanie.

W perspektywie finansowej 2007 – 2013 przedsięwzięcia ubiegające się o dofinansowanie w ramach POIiŚ muszą spełniać wymogi określone w Kryteriach wyboru projektów dla PO IiŚ zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący POIiŚ, będące załącznikiem do Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ.
Departament prowadzi pierwszy etap oceny wniosków - w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia.

Pytania i odpowiedzi - zobacz »
W zakładce możecie Państwo znaleźć pytania i odpowiedzi dotyczące przygotowania i zatwierdzania wniosku o dofinansowanie. Są tam pytania wnioskodawców skierowane do NFOŚiGW jak i wątpliwości NFOŚiGW kierowane do instytucji nadrzędnych IP i IZ wraz ze stanowiskiem poszczególnych instytucji.

Pierwsza grupa pytań (w opracowaniu) będzie dotyczyła trybu zatwierdzenia dokumentacji dla projektów przesłanych do Komisji Europejskiej w poprzednim okresie programowania, które z powodu braku środków, nie otrzymały dofinansowania w perspektywie 2004-2006.

Konkursy o dofinansowanie projektów w ramach I i II osi priorytetowej POIiŚ - wszystkie

Zobacz również