Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Informacje podstawowe

Opis priorytetu na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opracowanego na podstawie programu operacyjnego zatwierdzonego przez Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 roku oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2008 r.


 

Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

 

Finansowanie:
Fundusz Spójności (1 015, 74 mln euro)

Cel działania:
Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.

Wkład krajowy:
179, 25 mln euro

Przykładowe rodzaje projektów:

 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych,
 2. Instalacje umożliwiające przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu, w szczególności demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przetwarzania odpadów z niego powstałych, demontażu mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, sortowania odpadów selektywnie zbieranych, mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji,
 3. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,
 4. Instalacje do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania,
 5. Składowiska (wyłącznie jako element regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów)
 6. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie

Projekty wskazane powyżej powinny zawierać społeczne kampanie edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami

Beneficjenci:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 2. Podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Marszałek województwa

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych - 85%

Minimalny wkład własny beneficjenta - 15% wydatków kwalifikowanych oraz wszystkie wydatki większe niż luka finansowa.

Lista wydatków kwalifikowanych zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.

Minimalna wartość projektu - bez ograniczeń

Komórką odpowiedzialną za projekty finansowane w ramach II osi działanie 2.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest Departament Ochrony Ziemi. Departament zajmuje się monitorowaniem przygotowania i wdrażania przedsięwzięć wdrażanych w trybie indywidualnym o wartości co do zasady większej niż 25 mln Euro. Jest jednak grupa projektów mniejszych, dla których na podstawie porozumień zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony Środowiska i gospodarki wodnej NFOŚiGW pełni rolę instytucji wdrażającej.

Departament pełni funkcję doradczą w procesie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o dofinansowaniu z FS. W ramach działalności Departamentu realizowana jest pomoc techniczna ze środków Funduszu Spójności z Memorandum Finansowego 2002/PL/16/P/PA/013. W ramach tego Memorandum dofinansowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z FS: przede wszystkim studium wykonalności. NFOŚiGW jest zamawiającym w umowach z wykonawcami. Obecnie zawarte są 64 umowy na opracowanie dokumentacji.

Dla II priorytetu planowane są dwa tryby wyboru projektów; tryb indywidualny (projekty uwzględnione na liście indykatywnej) oraz tryb konkursowy. Z wnioskodawcami projektów ujętych na liście indykatywnej będą zawierane umowy dotyczące przygotowania projektu indywidualnego, w których m.in. zostanie zapisany harmonogram przygotowania projektu wraz z terminem złożenia wniosku o dofinansowanie. Nabory wniosków w trybie konkursowym będą ogłaszane przez Instytucję Pośredniczącą – Ministerstwo Środowiska.

W perspektywie finansowej 2007 – 2013 przedsięwzięcia ubiegające się o dofinansowanie w ramach PO IiŚ muszą spełniać wymogi określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów oraz w załączniku Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (zatwierdzone przez Komitet Monitorujący).
Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach działania 2.1 muszą spełniać wymogi określone w Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Pytania i odpowiedzi - zobacz »
W zakładce pytania i odpowiedzi dotyczące przygotowania i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie w ramach I i II priorytetu (działanie 2.1).
Pierwsza grupa pytań (w opracowaniu) będzie dotyczyła trybu zatwierdzenia dokumentacji dla projektów przesłanych do Komisji Europejskiej w poprzednim okresie programowania, które z powodu braku środków, nie otrzymały dofinansowania w perspektywie 2004-2006.

 

Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

 

Finansowanie:
Fundusz Spójności (200 mln euro)

Cel działania:
Zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji.

Rodzaje projektów:

 • Rekultywacja przyrodnicza terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych)
 • Projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk
 • Modernizacja i budowa umocnień brzegowych.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
 • podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • wojewodowie,
 • urzędy morskie
 • wojsko

Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN (wydatki kwalifikowane)

Maksymalny poziom dofinansowania
- 85% wydatków kwalifikowanych - jednostki samorządowe, PGL Lasy Państwowe
- 100% wydatków kwalifikowanych - wojewodowie, urzędy morskie, wojsko.

Minimalny wkład własny beneficjenta - 15% wydatków kwalifikowanych w przypadku dofinansowania w wysokości 85%.

 

Konkursy o dofinansowanie projektów w ramach I i II osi priorytetowej POIiŚ - wszystkie

Zobacz również