Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Listy rankingowe

Lista rankingowa dla projektów z konkursu 6/POIiŚ/2.1/06/2012

Zastępca Urzędnika Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej - Aleksandra Malarz, w dniu 10.10.2012 r., zaakceptowała listę rankingową konkursu 6/PO IiŚ/2.1/06/2012 w ramach działania 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

W ogłoszonym w kwietniu 2012 roku naborze złożono 17 projektów o łącznej wartości ponad 1 mld złotych i wnioskowanym dofinansowaniu z UE ok. 460 mln zł.

Pierwszy etap oceny (ocena formalna i merytoryczna I stopnia) pozytywnie przeszło 14 przedsięwzięć o łącznej wartości 931,1 mln złotych. Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE opiewa na kwotę 397,5 mln złotych.

Z uwagi na fakt, że alokacja przeznaczona na konkurs nie pozwala na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, została utworzona lista podstawowa i rezerwowa.

Na liście podstawowej znalazło się 7 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 103,6 mln złotych. Kolejne 7 przedsięwzięć ubiegających się o 293,8 mln złotych ze środków UE tworzy listę rezerwową.

W najbliższych dniach rozpocznie się ocena zgodności projektów podstawowych z kryteriami merytorycznymi II stopnia. W przypadku zakończenia jej wynikiem pozytywnym, wnioskodawcy będą mogli podpisać umowę o dofinansowanie.

Projekty na liście rezerwowej będą mogły uzyskać dofinansowanie w przypadku zwiększenia dostępnej alokacji w ramach działania 2.1.

Listy rankingowe dla projektów z konkursów 5/POIiŚ/2.1/01/2011 oraz 6/POIiŚ/2.2/01/2011.

W przypadku konkursu w ramach działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych kwota alokacji przeznaczona na konkurs to 30 mln euro, co w przeliczeniu daje kwotę 119 640 000 zł. 15 projektów pozytywnie przeszło ocenę formalną oraz uzyskało minimum 60% punktów według kryteriów I stopnia, w związku z czym konieczny będzie podział projektów na liście rankingowej na projekty podstawowe i rezerwowe. Kwota przewidziana na konkurs (119 640 000 zł) pozwala na umieszczenie na liście podstawowej jedynie 5 projektów.

Uwaga: Projekty sklasyfikowane na liście jako rezerwowe będą zmieniały status na podstawowy w przypadku:

  1. Uzyskania jakichkolwiek oszczędności w projektach zatwierdzonych w ramach wcześniejszych naborów;
  2. Uwolnienia się alokacji zarezerwowanej na projekty na Liście Projektów Indywidualnych w ramach działania 2.1.

Jednocześnie w wyniku oceny wg kryteriów merytorycznych II stopnia kolejność projektów na listach rankingowych może ulec zmianie.

W przypadku konkursu w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich kwota alokacji przeznaczona na konkurs to 50 mln euro, co w przeliczeniu daje kwotę 199 400 000 zł. Na liście podstawowej jest jeden projekt, które pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz uzyskał minimum 60% punktów według kryteriów I stopnia. Kwota dofinansowania dla tego projektu to 44 009 864,69 zł.

 


                                          

W ramach konkursu nr 4/POIiŚ/2.1/11/2009 dla działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w konkursie nr 4/POIiŚ/2.1/11/2009 złożono osiem wniosków o dofinansowanie, na liście rankingowej znalazły się cztery projekty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz uzyskały przynajmniej 60% punktów w wyniku oceny wg kryteriów merytorycznych I stopnia, o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania ze środków FS w wysokości ok. 224 mln zł.

W ramach konkursu nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009 dla działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich na liście rankingowej znalazł się 1 wniosek o wartości dofinansowania w wys. 178 mln zł, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz uzyskał wymagana liczbę punktów na ocenie merytorycznej I stopnia.

UWAGA! W wyniku oceny wg kryteriów merytorycznych II stopnia kolejność projektów na listach rankingowych może ulec zmianie.

lista_rankingowa_2.1.pdf
lista_rankingowa_2.1.pdf - (51,44 KB) Lista rankingowa działanie 2.1
lista_rankingowa_2.2.pdf
lista_rankingowa_2.2.pdf - (56,63 KB) Lista rankingowa działanie 2.2

Zobacz również