Działanie 4.1

Cel działania:
Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją oraz wdrażania certfikowanych eko-znaków.

Rodzaj projektów możliwych do dofinansowania:

Wsparcie udzielane będzie na działania nieinwestycyjne: wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS oraz certyfikowanych eko-znaków przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji.

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celem działania 4.1 określonym w punkcie 12. „Opis działania” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przykładowe rodzaje projektów:

 1. Wykonanie audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu/ dokonania rejestracji;
 2. Uzyskanie certyfikatu/ dokonanie rejestracji;
 3. Doradztwo związane z uzyskaniem certyfikatu/dokonaniem rejestracji.

Poziom dofinansowania projektów wynosi: 50% wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 400 000,00 zł.
Minimalna wartość projektu:

 • duże przedsiębiorstwa: brak;
 • w przypadku wniosków składanych przez małych i średnich przedsiębiorców z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego wartość całkowita projektu nie może być niższa niż 8 mln zł.
 • w przypadku wniosków składanych przez małych i średnich przedsiębiorców z pozostałych województw: brak;

Ważne informacje:

 • dofinansowanie może być przyznane jedynie na projekty zakończone (potwierdzone uzyskanym certyfikatem);
 • projekty polegające na recertyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego, rozumianej jako przedłużenie ważności posiadanego już certyfikatu, nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działania 4.1
 • refundowane mogą być jedynie wydatki dotyczące usług zewnętrznych potwierdzonych fakturami lub innymi stosownymi dokumentami;
 • wydatki kwalifikowane związane z wdrożeniem systemu EMAS obejmują zarówno koszty uzyskania certyfikatu jak i publikacji deklaracji środowiskowej

Wydatki kwalifikowane:

Zakres wydatków kwalifikowanych został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Dz. U. nr 9, poz. 55).

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czyli małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 punkt b w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

WAŻNEDziałalność przemysłowa

Głównym celem IV priorytetu (w tym również działania 4.1) jest ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko.
Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stwierdzaj: „Projekt musi wpisywać się w ogólny cel działania i osi priorytetowej tzn. ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego.”
Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Środowiska): „przez działalność przemysłową rozumie się działalność w sektorach: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawę wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związaną z rekultywacją”. Zgodnie z klasyfikacją PKD 2007 są to odpowiednio sekcje działalności B, C, D i E.
 

UWAGA! Informacja dotycząca ZOZ i MPWiK:

Zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej działalność przemysłowa obejmuje następujące sekcje działalności: górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawę wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związaną z rekultywacją. W związku z powyższym przedsiębiorstwa z branży wodociągowo-kanalizacyjnej prowadzą działalność przemysłową i mogą być beneficjentem działania 4.1 POIiŚ, natomiast działalność prowadzona przez publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej zaliczana jest do sekcji: opieka zdrowotna i pomoc społeczna, co w konsekwencji oznacza brak możliwości wsparcia w ramach działania 4.1 tego typu podmiotów.

UWAGA! Informacja dotycząca ponoszenia kosztów po uzyskaniu certyfikatu EMAS:

W przypadku gdy przedmiotem projektu jest wdrożenie EMAS, data zakończenia projektu może być późniejsza niż uzyskanie certyfikatu, gdy przedsiębiorca po dniu uzyskania certyfikatu ponosi koszty związane z publikacją deklaracji środowiskowej lub innych materiałów informacyjnych wymaganych od przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie EMAS.
W takim przypadku za dzień zakończenia projektu uznaje się datę poniesienia wydatku na publikację deklaracji środowiskowej lub materiałów informacyjnych. Jednak wydatek nie może nastąpić później niż 2 miesiące od uzyskania certyfikatu EMAS.

Ocena wniosków:

 • ocena wniosków odbywa się zgodnie z kolejnością zgłoszeń do wyczerpania środków przeznaczonych na turę aplikacyjną;
 • dofinansowanie uzyskają wszystkie wnioski, które spełnią kryteria oceny projektów;
 • wnioski składane do działania 4.1 nie wymagają użycia Generatora wniosków. Formularz wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej NFOŚiGW w formacie .doc w zakladce dotyczącej ogloszenia o naborach wniosków

Kryteria oceny projektów (pobierz plik)

Ważne dokumenty:

rozporzadzenie_de_minimis.pdf
rozporzadzenie_de_minimis.pdf - (31,99 KB) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Dz. U. nr 9, poz. 55)
szop_poiis_v_3_2_3_09_2009.pdf
szop_poiis_v_3_2_3_09_2009.pdf - (2,23 MB) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
zalacznik_nr1_szop_pois_kryteria_pokm_2009_09_09.zip
zalacznik_nr1_szop_pois_kryteria_pokm_2009_09_09.zip - (2,53 MB) Załącznik 1 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
wytyczne_kwalifikowanie_wydatkow_poiis_12_05_2009.pdf
wytyczne_kwalifikowanie_wydatkow_poiis_12_05_2009.pdf - (656,82 KB) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ
umowa_do_dzialania_4.1.rtf
umowa_do_dzialania_4.1.rtf - (2,29 MB) Wzór umowy o dofinansowanie dla działania 4.1

Zobacz również

powrót
do góry