III tura aplikacyjna do działania 4.5 (13.04.12-11.05.12)


Ogłoszenie o naborze wniosków do działania 4.5 - III runda (13.04.2012 r. – 11.05.2012 r.)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Wdrażająca dla IV Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - ogłasza nabór wniosków wstępnych do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.5 IV priorytetu PO IiŚ - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 4.5 przeliczona na dzień ogłoszenia naboru wynosi 95 345 068,11 PLN. Kwota ta została wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków przeliczonej wg aktualnego kursu euro i może się zmienić na skutek fluktuacji kursu walutowego. Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom do wysokości dostępnej alokacji dla Działania (do wyczerpania środków) wyliczanej w miesiącu, w którym następuje podpisanie umowy o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie w odniesieniu do projektu:

  1. który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania, oraz
  2. którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na dany konkurs i działanie.

Minimalna wartość projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw – 8 mln zł
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych - 30%
Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celami ww. działań określonymi w punkcie 12 „Opis działania” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.8) z dnia 24 stycznia 2012r.

Ważne:

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Środowiska termin realizacji projektów (traktowany jako okres kwalifikowania wydatków) nie powinien wybiegać poza datę 30.06.2015r. Wynika to z konieczności rozliczenia wszystkich platności do końca roku 2015.

Wnioski wstępne należy składać w terminie od 13.04.2012 r. do 11.05.2012 r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godz. 7.30-15.30. Ostateczny termin składania wniosków wstępnych upływa 11.05.2012 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od momentu uzyskania informacji o zasadniczej zgodności projektu do 09.07.2012r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godz. 7.30-15.30.
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 09.07.2012 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

UWAGA:

Wnioskodawcy, których wnioski wstępne złożone w niniejszym konkursie zostały pozytywnie ocenione w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego, mogą składać wnioski o dofinansowanie w terminie wskazanym przez IW. Ostateczny termin na złożenie wniosku o dofinansowanie określony przez IW nie może w takiej sytuacji być krótszy niż 30 dni kalendarzowych od uzyskania informacji o pozytywnej ocenie wniosku wstępnego. Dopuszcza się więc możliwość indywidualnej zmiany w terminie złożenia wniosku o dofinansowanie w sytuacji, gdy czas pomiędzy dniem skutecznego poinformowania wnioskodawcy o zasadniczej zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej oraz celem i zakresem Działania a terminem zakończenia składnia wniosków. jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych.

regulamin_4.5_iii_runda_final_29022012.pdf
regulamin_4.5_iii_runda_final_29022012.pdf - (212,35 KB) Regulamin_konkursu_4.5_POIiŚ
harmonogram_naboru_4.5_06022012.pdf
harmonogram_naboru_4.5_06022012.pdf - (138,71 KB) Harmonogram_naboru_4.5_POIiŚ

I etap – kwalifikacja do konkursu: Poniżej obowiązujący formularz Wniosku wstępnego wraz z Instrukcją oraz Wyjaśnienia dotyczące sposobu wykazania VAT
w koszcie całkowitym projektu

UWAGA:

Wnioskodawcy, którzy składali Wniosek wstępny w ramach poprzednich konkursów w zakresie tej samej inwestycji i uzyskali wówczas powiadomienie o zasadniczej zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej oraz celem i zakresem Działania, muszą złożyć Wniosek wstępny dotyczący tej inwestycji ponownie w niniejszym konkursie, a poprzednie powiadomienie nie będzie honorowane.

1_wniosek_wstepny_29022012.doc
1_wniosek_wstepny_29022012.doc - (219,5 KB) Wzór_wniosku_wstępnego
2_instrukcja_do_wniosku_wstepnego_29022012.pdf
2_instrukcja_do_wniosku_wstepnego_29022012.pdf - (225,59 KB) Instrukcja_do_wniosku_wstępnego
3_wyjasnienia_dot_vat_wniosek_wstepny_iii_runda_4.pdf
3_wyjasnienia_dot_vat_wniosek_wstepny_iii_runda_4.pdf - (44,35 KB) Wyjaśnienia_dotyczące_VAT

II etap – procedura konkursowa

Do składania wniosków o dofinansowanie uprawnieni są wnioskodawcy, którzy w wyniku oceny wniosku wstępnego otrzymali od Instytucji Wdrażającej powiadomienie o zasadniczej zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej oraz celem i zakresem Działania.

Instrukcja do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie przygotowuje się przy pomocy Generatora Wniosków

UWAGA:

  • Zgodnie z Regulaminem III konkursu do działania 4.5 zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Środowiska), za „duży” projekt uznaje się inwestycję, której koszt całkowity przekracza wartość 50 mln euro. Poniżej przedstawiamy kalulację wartości "dużego projektu"  dla wniosków złożonych w miesiącu lipcu.
  • Wszystkie dane finansowe zawarte we wniosku powinny być wyrażone w złotych.
  • W przypadku projektów „dużych”, po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą, a przed przekazaniem do Komisji Europejskiej, konieczne będzie przeliczenie wartości projektu ze złotych na euro według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego przekazanie wniosku do Komisji Europejskiej.
instrukcja_do_wniosku_o_dofinansowanie_11.2009.pdf
instrukcja_do_wniosku_o_dofinansowanie_11.2009.pdf - (510,43 KB) Instrukcja_do_wniosku_o_dofinansowanie

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Wykaz załączników:

Dokumenty

zalaczniki_iv_priorytet_29022012.pdf
zalaczniki_iv_priorytet_29022012.pdf - (93,69 KB) Wykaz_załączników_do_wniosku
wartosc_duzych_projektow_w_iii_runda_4_5_.doc
wartosc_duzych_projektow_w_iii_runda_4_5_.doc - (26,5 KB) Sposób_wyliczania_wartosc_dla_duzego_projektu
wyliczenia_duzy_projekt_20121016_104733.pdf
wyliczenia_duzy_projekt_20121016_104733.pdf - (24,3 KB) Wyliczenie Duży Projekt

Załącznik nr I do Wniosku o dofinansowanie dla Działania 4.5 stanowi wniosek szczegółowy, składający się z: Części A (Informacje ogólne i pomoc publiczna) wraz z Instrukcją, Kalkulator kosztów i korzyści, Części B (Ekologiczno-technicznej) wraz z Instrukcją, Części C (Finansowej), w tym Harmonogram Realizacji Projektu (HRP) i Plan wystąpień o dotację wraz z instrukcją.

WAŻNE-dodatkowy załącznik: Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy  publicznej  (t.j. Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  59,  poz.  404, z późn. zm.) podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy. Oznacza to konieczność dołączenia do wniosku wypełnionego formularza, którego wzór określony został rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312 oraz Nr 254, poz. 1704). Wzór formularza do pobrania <<<TUTAJ>>>

wniosek_czesc_a_29022012.doc
wniosek_czesc_a_29022012.doc - (141,5 KB) Wniosek_częsc_A
wniosek_czesc_a_instrukcja_29022012.pdf
wniosek_czesc_a_instrukcja_29022012.pdf - (139,38 KB) Wniosek_czesc_A_instrukcja
kalkulator_ii_nabor_4.5_poiis_2012.xls
kalkulator_ii_nabor_4.5_poiis_2012.xls - (31 KB) Kalkulator_pomocy_publicznej
czesc_b-4.5_wniosek_29022012.doc
czesc_b-4.5_wniosek_29022012.doc - (180,5 KB) Wniosek_czesc_B
czesc_b-4.5_instrukcja_29022012.pdf
czesc_b-4.5_instrukcja_29022012.pdf - (90,41 KB) Wniosek_czesc_B_instrukcja
czesc_c_wniosku_29022012.doc
czesc_c_wniosku_29022012.doc - (68,5 KB) Wniosek_czesc_C
instrukcja_do_hrp_do_weryfikacji_29022012.doc
instrukcja_do_hrp_do_weryfikacji_29022012.doc - (87 KB) Instrukcja do Harmonogramu realizacji projektu
czesc_c.2_plan_wystapien_29022012.xls
czesc_c.2_plan_wystapien_29022012.xls - (27 KB) Plan wystąpień

Załącznik nr II do Wniosku o dofinansowanie dla Działania 4.5 stanowi Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz Analiza Kosztów i Korzyści, wykonane zgodnie z:
zakresem Studium Wykonalności dla projektów „dużych” (tj. projektów, których wartość przekracza 50 mln euro) lub zakresem Studium Wykonalności dla projektów „małych” (tj. projektów, których wartość nie przekracza 50 mln euro).

6.1_zakres_sw_male_29022012.pdf
6.1_zakres_sw_male_29022012.pdf - (134,3 KB) Zakres_studium_wykonalnosc_mały
6.1_zakres_sw_duze_29022012.pdf
6.1_zakres_sw_duze_29022012.pdf - (134,08 KB) Zakres_studium_wykonalnosc_duży
czesc_c_tabele_29022012.xls
czesc_c_tabele_29022012.xls - (259,5 KB) Tabele_finansowe

Załącznik nr III do Wniosku o dofinansowanie dla Działania 4.5 stanowi dokumentacja dotycząca wpływu projektu na środowisko, w tym Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000.

UWAGA: W przypadku projektów „małych” dokument ten nie jest obligatoryjny na etapie składania wniosku o dofinansowanie, będzie jednak wymagany na etapie późniejszym - przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

deklaracja_natura_2000.doc
deklaracja_natura_2000.doc - (36,5 KB) deklaracja_natura_2000

Załącznik nr IV do Wniosku o dofinansowanie dla Działania 4.5 stanowią dokumenty dotyczące procedury zawierania umów objętych projektem, w tym Lista zamówień w ramach projektu wraz z Instrukcją.

instrukcja_lista_zamowien_20120228_115008.pdf
instrukcja_lista_zamowien_20120228_115008.pdf - (62,89 KB) Instrukcja_lista_zamowien
lista_zamowien_w_ramach_projektu_edyt_20120228_115258.doc
lista_zamowien_w_ramach_projektu_edyt_20120228_115258.doc - (37,5 KB) Lista_zamówień_w_ramach_projektu

Załącznik nr V do Wniosku o dofinansowanie dla Działania 4.5 stanowią oświadczenia sporządzone zgodnie z załączonym Zestawem oświadczeń.

zestaw_oswiadczen_do_wniosku_29022012.doc
zestaw_oswiadczen_do_wniosku_29022012.doc - (48 KB) Zestaw_oświadczeń

Listy sprawdzające do oceny:

zal_10.2.1-1_ls_komletn_wstepny_iv_29022012.doc
zal_10.2.1-1_ls_komletn_wstepny_iv_29022012.doc - (259,5 KB) Lista_sprawdzajaca_wniosek_wstępny
zal_10.2.1-2_karta_weryf_kryt_dostepu_wn_wst_iv_29022012.doc
zal_10.2.1-2_karta_weryf_kryt_dostepu_wn_wst_iv_29022012.doc - (89,5 KB) Lista_sprawdzajaca_wniosek_wstępny_kryteria_dostępu
zal_10.2.2-1_ls_wniosek_o_dof_dofin_iv.doc
zal_10.2.2-1_ls_wniosek_o_dof_dofin_iv.doc - (387 KB) Lista_sprawdzajaca_wniosek_podstawowy
zal_10.2.2-11_karta_weryf_kryt_form_wn_o_dof_iv.doc
zal_10.2.2-11_karta_weryf_kryt_form_wn_o_dof_iv.doc - (116,5 KB) Lista_sprawdzajaca_wniosek_podstawowy_kryteria_dostępu
zal_10.2.2-2_ls_zal_1_czesc_a_do_wn_o_dof_iv.doc
zal_10.2.2-2_ls_zal_1_czesc_a_do_wn_o_dof_iv.doc - (178,5 KB) Lista_sprawdzajaca_wniosek_czesc_A
zal_10.2.2-6_ls_zal_1_czesc_b_do_wn_o_dof_4.5_iv_29022012.doc
zal_10.2.2-6_ls_zal_1_czesc_b_do_wn_o_dof_4.5_iv_29022012.doc - (195,5 KB) Lista_sprawdzajaca_wniosek_czesc_B
zal_10.2.2-8_ls_zal_1_czesc_c_do_wn_o_dof__iv.doc
zal_10.2.2-8_ls_zal_1_czesc_c_do_wn_o_dof__iv.doc - (87,5 KB) Lista_sprawdzajaca_wniosek_czesc_C
zal_10.2.2-9_ls_zal_2_do_wn_o_dof_sw_iv.doc
zal_10.2.2-9_ls_zal_2_do_wn_o_dof_sw_iv.doc - (148,5 KB) Lista_sprawdzajaca_SW
zal_10.2.2-10_ls_zal_5_do_wn_o_dof_oswiadcz_iv.doc
zal_10.2.2-10_ls_zal_5_do_wn_o_dof_oswiadcz_iv.doc - (88 KB) Lista_sprawdzajaca_zestaw_oświadczeń

Regulamin zespołu ds. oceny projektów wraz z wzorami kart oceny i list sprawdzających

Dokumenty

regulamin_gr_iv_autopoprawka_lipiec.pdf
regulamin_gr_iv_autopoprawka_lipiec.pdf - (498,2 KB) Regulamin grupy roboczej

Pomoc publiczna

Dofinansowanie udzielane w ramach III rundy aplikacyjnej dla działania 4.5 PO IiŚ będzie udzielane zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dnia 24 stycznia 2012 r. oraz – ponieważ wsparcie to będzie stanowiło pomoc publiczną – również zgodnie z właściwymi rozporządzeniami określającymi warunki dopuszczalności pomocy publicznej. Przewiduje się ocenę dopuszczalności dofinansowania w ramach pomocy regionalnej i pomocy horyzontalnej. Te dwa rodzaje pomocy różnią się między sobą przeznaczeniem oraz zasadami ich udzielania. Warunki dopuszczalności pomocy regionalnej i horyzontalnej zostały określone w poszczególnych rozporządzeniach właściwych dla działania 4.5.

UWAGA!!! Przedstawione poniżej poziomy dofinansowania określają maksymalne dopuszczalne wartości, na jakie zezwala prawo regulujące udzielanie pomocy publicznej (i odnoszą się do kategorii kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą). Należy mieć na uwadze fakt, że maksymalny poziom dofinansowania w ramach IV Priorytetu PO IiŚ, o jaki przedsiębiorca może aplikować, wynosi 30% kosztów kwalifikowalnych.

 Pomoc regionalna na nową inwestycję

Ocena wskazanej pomocy odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.). Tekst rozporządzenia do pobrania <<<TUTAJ>>>

Pomoc regionalna może być udzielana na nowe inwestycje rozumiane jako inwestycje związane z utworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego (co należy rozumieć jako powodującego zwiększenie produkcji), dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzanie nowych dodatkowych produktów (usług) lub też z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego (usługowego) w istniejącym zakładzie. Za nową inwestycję możemy również uznać nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego inwestora.
Udzielanie pomocy regionalnej, zgodnie z rozporządzeniem właściwym dla działania 4.5, jest niedopuszczalne w następujących sektorach:

·          hutnictwa żelaza i stali,

·          górnictwa węgla,

·          budownictwa okrętowego,

·          włókien syntetycznych,

·          rybołówstwa i akwakultury

oraz w odniesieniu do:

·          produkcji pierwotnej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

·          wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować i zastępować mleko i przetwory mleczne.

 

Warunkiem udzielenia pomocy regionalnej jest pokrycie przez przedsiębiorcę, ze środków własnych, co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych. Przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach udzielonego mu wsparcia ze środków publicznych.

Standardowe dopuszczalne limity pomocy regionalnej (liczone jako: EDB / koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r.:

  50% - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

·          40% - na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;

·          30% - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

Pomoc może być zwiększona o 10 punktów procentowych dla średnich, a o 20 punktów procentowych - dla mikro i małych przedsiębiorców.

Powyższe limity dotyczą całkowitej pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę na realizację danego przedsięwzięcia (np. pomocy ze środków publicznych krajowych, czy środków pochodzących z EFRR), w tym uzyskanej na utworzenie miejsc pracy związanych z tym przedsięwzięciem. Przy czym przez dzień otrzymania pomocy należy rozumieć dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Uwaga! W załączonym poniżej pliku przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów przy pomocy regionalnej na nowe inwestycje (zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej z marca 2010).

W przypadku gdy inwestycja będąca przedmiotem wniosku jest częścią tzw. dużego projektu inwestycyjnego (tj. takiego w którym koszty kwalifikuje się do objecia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro), wówczas dopuszczalny limit pomocy liczony jest zgodnie ze wzorem:

I=Rx(50 mln euro+0,5xB+0,34xC)

gdzie:
R – intensywność pomocy określona przy zastosowaniu limitów standardowych,
B – wartość kosztów inwestycji (kwalifikujących się do objęcia pomocą) powyżej 50 mln euro a poniżej 100 mln euro,

C - wartość kosztów inwestycji (kwalifikujących się do objęcia pomocą) powyżej 100 mln euro.

Pomoc może zostać udzielona, jeżeli przed rozpoczęciem inwestycji:

·       zostanie złożony wniosek (tj. wniosek wstępny) o pomoc i

·       wnioskodawca uzyska potwierdzenie, że projekt, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o pomoc, kwalifikuje się do pomocy.

Potwierdzenie będzie wysyłane przez NFOŚiGW. Potwierdzenie nie stanowi podstawy do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy.

 Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego zobowiązania do zamówienia urządzeń. Rozpoczęciem inwestycji nie jest m.in. opracowanie wstępnych studiów wykonalności.

Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska

Ocena wskazanej pomocy odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. Nr 209, poz. 1517, z późn. zm.).Tekst rozporządzenia do pobrania <<<TUTAJ>>>

Pomoc horyzontalna nie będzie udzielana w sektorze rolnictwa.

Intensywność pomocy horyzontalnej liczona jest podobnie jak w przypadku pomocy regionalnej (EDB / koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą), lecz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą ograniczać się wyłącznie do kosztów inwestycji niezbędnych do osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska oraz uwzględniać zakaz finansowania dostosowania przedsiębiorcy do standardów (z zastrzeżeniem postanowień Traktatu Akcesyjnego).  Dodatkowo, koszty te pomniejszane są o korzyści wynikające ze wzrostu zdolności produkcyjnych, oszczędności i produkcji pomocniczej, uzyskane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji. W odróżnieniu od pomocy regionalnej możliwe jest wspieranie przedsięwzięć, które nie są tzw. nowymi inwestycjami.

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej wynosi:

 

Standardowy limit

Dodatek dla średniego przedsiębiorcy

dodatek dla mikro- i małego przedsiębiorcy

1. dostosowanie do wspólnotowych standardów ochrony środowiska (tylko instalacje wymienione w Traktacie Akcesyjnym)

50%

-

-

2. osiągnięcie poprawy stanu środowiska w stopniu wykraczającym ponad wspólnotowe standardy ochrony środowiska

50%

10 pkt proc.

20 pkt proc.

3. osiągnięcie poprawy stanu środowiska przy braku wspólnotowych standardów ochrony środowiska

50%

10 pkt proc.

20 pkt proc.

 Pomoc, o której mowa w punktach 2 i 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że wniosek o udzielenie pomocy (tj. Wniosek wstępny) został złożony przed dniem rozpoczęcia inwestycji. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych lub zaciągniecie zobowiązania do zamówienia urządzeń lub robót budowlanych.

Dodatkowo, w przypadku dużego przedsiębiorcy, konieczne jest wykazanie efektu zachęty, tj. wykazanie, iż bez pomocy dana inwestycja nie byłaby realizowana.

W przypadku pomocy horyzontalnej, gdy całkowita planowana pomoc dla przedsiębiorcy w ramach inwestycji (całkowite EDB) przekraczać będzie równowartość 7.500.000 euro, udzielenie tej pomocy wymagać będzie uprzedniej zgody Komisji Europejskiej (przed podpisaniem umowy konieczna będzie notyfikacja takiej pomocy Komisji).

Uwagi podsumowujące

Intensywność pomocy = Wartość pomocy publicznej (EDB) / Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

EDB dla dotacji jest równy zdyskontowanym wypłatom dotacji.

Wszystkie wartości rozłożone w czasie (pomoc publiczna, koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, 5-letnie korzyści) dyskontuje się na dzień udzielenia pomocy, przy zastosowaniu tzw. stopy dyskontowej. Stopa dyskontowa to stopa bazowa okresowo ustalana przez Komisję Europejską powiększona o 1 punkt procentowy.
Kalkulator do dyskontowania: wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą i wartości pomocy (EDB) – dla pomocy regionalnej i horyzontalnej oraz wartości 5-letnich korzyści - dla pomocy horyzontalnej
Kalkulator został dostosowany do nowej stopy dyskontowej w wysokości 5,91%.

k_kw_rozp_rm_z_22.12.2006.doc
k_kw_rozp_rm_z_22.12.2006.doc - (43 KB) Pomoc_regionalna_kwalifikowalnosc_wydatkow
kalkulator_ii_nabor_4.5_poiis_2012.xls
kalkulator_ii_nabor_4.5_poiis_2012.xls - (31 KB) Kalkulator_pomocy_publicznej

Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

1_system_korekt_03022010_final.pdf

Załącznik – Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp

2_zalacznik_taryfikator_umowy_03022010.pdf

Poradnik dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko dotyczący zagrożeń w procedurze udzielania zamówień publicznych

3_przewodnik_pzp_pois.pdf

 

Zobacz również

powrót
do góry