II tura aplikacyjna do działania 4.5 (08.03.10-14.04.10)

Ogłoszenie o naborze wniosków do działania 4.5 - II runda (08.03.2010 r. – 14.04.2010 r.)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Wdrażająca dla IV Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - ogłasza nabór wniosków wstępnych do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.5 IV priorytetu PO IiŚ - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu.
 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach II rundy aplikacyjnej dla Działania 4.5 przeliczona na dzień ogłoszenia naboru wynosi
43 180 004,89 PLN.
Kwota ta została wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków przeliczonej wg aktualnego kursu euro i może się zmienić na skutek fluktuacji kursu walutowego. Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom do wysokości dostępnej alokacji dla Działania (do wyczerpania środków) wyliczanej w miesiącu, w którym następuje podpisanie umowy o dofinansowanie.
Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie w odniesieniu do projektu:

  1. który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania, oraz
  2. którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na dany konkurs.


Minimalna wartość projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw
– 8 mln zł w przypadku MŚP
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych - 30%
Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł

Wnioski wstępne należy składać w terminie od 08.03.2010 r. do 14.04.2010 r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godz. 7.30-15.30.
Ostateczny termin składania wniosków wstępnych upływa 14.04.2010 r. o godz. 15.30.
Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.05.2010 r. do 30.06.2010 r.
w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godz. 7.30-15.30.
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30.06.2010 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA:

Na podstawie punktu 82 Regulaminu konkursu nr 2/POIiŚ/4.5/03/2010 zmianie ulega punkt 33 i przyjmuje brzmienie:
„W przypadku Wnioskodawców, których wnioski wstępne złożone w niniejszym konkursie zostały pozytywnie ocenione w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego mogą składać wnioski o dofinansowanie w terminie wskazanym przez IW. Ostateczny termin na złożenie wniosku o dofinansowanie określony przez IW nie może w takiej sytuacji być krótszy niż 30 dni kalendarzowych od uzyskania informacji o pozytywnej ocenie wniosku wstępnego."
Dodaje się również punkt 33a w brzmieniu:
„Minimalny czas, jakim winien dysponować Wnioskodawca, który uzyskał potwierdzenie o zasadniczej zgodności, do wypełnienia wniosku o dofinansowanie to 30 dni kalendarzowych. Dopuszcza się wiec możliwość indywidualnej zmiany w terminie złożenia wniosku o dofinansowanie w sytuacji, gdy czas na jego wypełnienie jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych od dnia skutecznego poinformowania wnioskodawcy o zasadniczej zgodności.”

UWAGA:

Od dnia 25.08.2010 r. obowiązuje uszczegółowiony harmonogram oceny wniosków dla II rundy działania 4.5.
 

regulamin_4.5_ii_runda_20100625.pdf
regulamin_4.5_ii_runda_20100625.pdf - (217,84 KB) Regulamin konkursu
harmonogram_oceny_wnioskow_4.5_ii.runda_25.08.2010.pdf
harmonogram_oceny_wnioskow_4.5_ii.runda_25.08.2010.pdf - (17,66 KB) Harmonogram oceny Wniosków (stan na 25.08.2010)

I etap – kwalifikacja do konkursu
Poniżej Obowiązujący formularz Wniosku wstępnego wraz z Instrukcją oraz
Wyjaśnienia dotyczące sposobu wykazania VAT w koszcie całkowitym projektu
 

instrukcja_do_wn_wstepnego.04.02.2010.pdf
instrukcja_do_wn_wstepnego.04.02.2010.pdf - (217,45 KB) Instrukcja do Wniosku wstępnego
wyjasnienia_dot_vat_wniosek_wstepny_iv_priorytet.pdf
wyjasnienia_dot_vat_wniosek_wstepny_iv_priorytet.pdf - (48,75 KB) Uwaga: Wyjaśnienia dotyczące sposobu wykazania VAT w koszcie całkowitym projektu
wniosek_wstepny_4.5_ii_runda.doc
wniosek_wstepny_4.5_ii_runda.doc - (254 KB) Obowiązujący wzór wniosku wstępnego

II etap – procedura konkursowa

Do składania wniosków o dofinansowanie uprawnieni są wnioskodawcy, którzy w wyniku oceny wniosku wstępnego otrzymali od Instytucji Wdrażającej powiadomienie o zasadniczej zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej oraz celem i zakresem Działania.

UWAGA: Obowiązek złożenia wniosku wstępnego i uzyskania ww. powiadomienia dotyczy wszystkich wnioskodawców, również tych którzy składali już wniosek wstępny w ramach I naboru wniosków do działania 4.5.

Wniosek o dofinansowanie przygotowuje się przy pomocy Generatora Wniosków

Instrukcja do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie

UWAGA:

  • Zgodnie z Regulaminem II konkursu do działania 4.5 zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Środowiska) za projekt „duży” uznaje się inwestycję której koszt całkowity przekracza wartość 50 mln euro.
  • Wszystkie dane finansowe zawarte we wniosku powinny być wyrażone w złotych.
  • W przypadku projektów „dużych”, po zatwierdzeniu wniosku przez Instytucję Zarządzającą, a przed przekazaniem do Komisji Europejskiej konieczne będzie przeliczenie wartości projektu ze złotych na euro według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego przekazanie wniosku do Komisji Europejskiej.

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

zalaczniki_iv_priorytet.pdf
zalaczniki_iv_priorytet.pdf - (87,14 KB) Wykaz załaczników
przeliczanie_duzego_projektu_08.2010.pdf
przeliczanie_duzego_projektu_08.2010.pdf - (21,9 KB) Sposób przeliczania wielkości projektu
instrukcja_1_tutuly_prawne_do_nieruchomosci.pdf
instrukcja_1_tutuly_prawne_do_nieruchomosci.pdf - (61,34 KB) Instrukcja dotycząca tytułów prawnych do nieruchomości


Załącznik nr I do Wniosku o dofinansowanie dla Działania 4.5 stanowi wniosek szczegółowy, składający się z:
Części A (Informacje ogólne i pomoc publiczna) wraz z Instrukcją
Kalkulator kosztów i korzyści
Części B (Ekologiczno-technicznej) wraz z Instrukcją
Części C (Finansowej), w tym Harmonogram Realizacji Projektu (HRP)
i Plan wystąpień o dotację wraz z instrukcją

Załącznik nr II do Wniosku o dofinansowanie dla Działania 4.5 stanowi Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz Analiza Kosztów i Korzyści, wykonane zgodnie z:
zakresem Studium Wykonalności dla projektów „dużych” w przypadku projektów, których wartość przekracza 50 mln euro lub
zakresem Studium Wykonalności dla projektów „małych” w przypadku projektów, których wartość nie przekracza 50 mln euro.

6.1_zakres_sw_duze_projekty_z_instrukcja_ii_nabor_4.5.pdf
6.1_zakres_sw_duze_projekty_z_instrukcja_ii_nabor_4.5.pdf - (202,09 KB) Zakres Studium Wykonalności dla projektów „dużych”
6.1_zakres_sw_male_z_instrukcja_ii_nabor_4.5.pdf
6.1_zakres_sw_male_z_instrukcja_ii_nabor_4.5.pdf - (201,65 KB) zakres Studium Wykonalności dla projektów „małych”

Tabele finansowe dla II rundy aplikacyjnej

UWAGA: Tabele finansowe służą do prezentacji danych finansowych i wyników obliczeń z modelu finansowego i nie zastępują aktywnego modelu finansowego (stanowiącego część studium wykonalności).
Nie ma formalnych przeciwwskazań, aby całość obliczeń uporządkować i umieścić w jednym arkuszu, niewykorzystane zakładki usunąć lub poszczególne zakładki arkusza połączyć i zunifikować w celu zmniejszenia ich ilości (np. wszystkie elementy prognozy sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, bilans oraz przepływy umieścić w jednej zakładce),
co zwiększy czytelność i przejrzystość modelu.
 

czesc_c_tabele.xls
czesc_c_tabele.xls - (191 KB) Tabele finansowe

Załącznik nr III do Wniosku o dofinansowanie dla Działania 4.5 stanowi dokumentacja dotycząca wpływu projektu na środowisko, w tym Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000.

UWAGA: W przypadku projektów „małych” dokument ten nie jest obligatoryjny na etapie składania wniosku o dofinansowanie, będzie jednak wymagany na etapie późniejszym - przed zawarciem umowy o dofinansowanie.
 

deklaracja_natura_2000.doc
deklaracja_natura_2000.doc - (36,5 KB) Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000

Załącznik nr IV do Wniosku o dofinansowanie dla Działania 4.5 stanowią dokumenty dotyczące procedury zawierania umów objętych projektem, w tym Lista zamówień w ramach projektu wraz z Instrukcją.

Załącznik nr V do Wniosku o dofinansowanie dla Działania 4.5 stanowią oświadczenia sporządzone zgodnie z załączonym Zestawem oświadczeń.

Informacje w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

10 lutego 2010 r. weszły w życie Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczegółowe dokumenty dotyczace tego zagadnienia dostępne są również na stronie www.pois.gov.pl
 
Pliki do pobrania:
1_system_korekt_03022010_final.pdf
1_system_korekt_03022010_final.pdf - (572,01 KB) Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2_zalacznik_taryfikator_umowy_03022010.pdf
2_zalacznik_taryfikator_umowy_03022010.pdf - (61,9 KB) Załącznik – Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp
przewodnik_pzp_pois.pdf
przewodnik_pzp_pois.pdf - (507,71 KB) Poradnik dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko dotyczący zagrożeń w procedurze udzielania zamówień publicznych

Pomoc publiczna

Dofinansowanie udzielane w ramach II rundy aplikacyjnej dla działania 4.5 PO IiŚ będzie udzielane zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz – ponieważ wsparcie to będzie stanowiło pomoc publiczną – również zgodnie z właściwymi rozporządzeniami określającymi warunki dopuszczalności pomocy publicznej. Przewiduje się ocenę dopuszczalności dofinansowania w ramach pomocy regionalnej i pomocy horyzontalnej. Te dwa rodzaje pomocy różnią się między sobą przeznaczeniem oraz zasadami ich udzielania. Warunki dopuszczalności pomocy regionalnej i horyzontalnej zostały określone w poszczególnych rozporządzeniach właściwych dla działania 4.5.

UWAGA!!! Przedstawione poniżej poziomy dofinansowania określają maksymalne dopuszczalne wartości, na jakie zezwala prawo regulujące udzielanie pomocy publicznej (i odnoszą się do kategorii kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą). Należy mieć na uwadze fakt, że maksymalny poziom dofinansowania w ramach IV Priorytetu PO IiŚ, o jaki przedsiębiorca może aplikować, wynosi 30% kosztów kwalifikowalnych.
 
Pomoc regionalna na nową inwestycję
Ocena wskazanej pomocy odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.).
 
Celem pomocy regionalnej jest zniwelowanie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów Unii Europejskiej. Może być ona udzielana na nowe inwestycje rozumiane jako inwestycje związane z utworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego (co należy rozumieć jako powodującego zwiększenie produkcji), dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzanie nowych dodatkowych produktów (usług) lub też z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego (usługowego) w istniejącym zakładzie. Za nową inwestycję możemy również uznać nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego inwestora.
Udzielanie pomocy regionalnej, zgodnie z rozporządzeniem właściwym dla działania 4.5, jest niedopuszczalne w następujących sektorach:
·          hutnictwa żelaza i stali,
·          górnictwa węgla,
·          budownictwa okrętowego,
·          włókien syntetycznych,
·          rybołówstwa i akwakultury
oraz w odniesieniu do:
·          produkcji pierwotnej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
·          wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować i zastępować mleko i przetwory mleczne.
 
Warunkiem udzielenia pomocy regionalnej jest pokrycie przez przedsiębiorcę, ze środków własnych, co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych. Przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach udzielonego mu wsparcia ze środków publicznych.
Standardowe dopuszczalne limity pomocy regionalnej (liczone jako: EDB / koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r.
·          50% - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
·          40% - na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;
·          30% - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.
Pomoc może być zwiększona o 10 punktów procentowych dla średnich, a o 20 punktów procentowych - dla mikro i małych przedsiębiorców.
Powyższe limity dotyczą całkowitej pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę na realizację danego przedsięwzięcia (np. pomocy ze środków publicznych krajowych, czy środków pochodzących z EFRR), w tym uzyskanej na utworzenie miejsc pracy związanych z tym przedsięwzięciem. Przy czym przez dzień otrzymania pomocy należy rozumieć dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

W przypadku tzw. dużego projektu inwestycyjnego (tj. takiego w którym koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro), dopuszczalny limit pomocy liczony jest zgodnie ze wzorem:
I=Rx(50 mln euro+0,5xB+0,34xC)
gdzie:
R – intensywność pomocy określona przy zastosowaniu limitów standardowych,
B – wartość kosztów inwestycji (kwalifikujących się do objęcia pomocą) powyżej 50 mln euro a poniżej 100 mln euro,
C - wartość kosztów inwestycji (kwalifikujących się do objęcia pomocą) powyżej 100 mln euro.
Pomoc może zostać udzielona, jeżeli przed rozpoczęciem inwestycji:
·          zostanie złożony wniosek (tzw. wniosek wstępny) o pomoc i
·          wnioskodawca uzyska potwierdzenie, że projekt, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o pomoc, kwalifikuje się do pomocy.
Potwierdzenie będzie wysyłane przez NFOŚiGW. Potwierdzenie nie stanowi podstawy do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy.
Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego zobowiązania do zamówienia urządzeń. Rozpoczęciem inwestycji nie jest m.in. opracowanie wstępnych studiów wykonalności.
 
Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska
Ocena wskazanej pomocy odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. Nr 209, poz. 1517, z późn. zm.)
Pomoc horyzontalna nie będzie udzielana w sektorze rolnictwa.
 
Intensywność pomocy horyzontalnej liczona jest podobnie jak w przypadku pomocy regionalnej (EDB / koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą), lecz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą ograniczać się wyłącznie do kosztów inwestycji niezbędnych do osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska oraz uwzględniać zakaz finansowania dostosowania przedsiębiorcy do standardów (z zastrzeżeniem postanowień Traktatu Akcesyjnego).  Dodatkowo, koszty te pomniejszane są o korzyści wynikające ze wzrostu zdolności produkcyjnych, oszczędności i produkcji pomocniczej, uzyskane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji. W odróżnieniu od pomocy regionalnej możliwe jest wspieranie przedsięwzięć, które nie są tzw. nowymi inwestycjami.
 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej wynosi:
 
 
Standardowy limit
Dodatek dla średniego przedsiębiorcy
dodatek dla mikro- i małego przedsiębiorcy
1. dostosowanie do wspólnotowych standardów ochrony środowiska (tylko instalacje wymienione w Traktacie Akcesyjnym)
50%
-
-
2. osiągnięcie poprawy stanu środowiska w stopniu wykraczającym ponad wspólnotowe standardy ochrony środowiska
50%
10 pkt proc.
20 pkt proc.
3. osiągnięcie poprawy stanu środowiska przy braku wspólnotowych standardów ochrony środowiska
50%
10 pkt proc.
20 pkt proc.
 
Pomoc, o której mowa w punktach 2 i 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że wniosek o udzielenie pomocy (tzw. Wniosek wstępny) został złożony przed dniem rozpoczęcia inwestycji. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych lub zaciągniecie zobowiązania do zamówienia urządzeń lub robót budowlanych.
Dodatkowo, w przypadku dużego przedsiębiorcy, konieczne jest wykazanie efektu zachęty, tj. wykazanie, iż bez pomocy dana inwestycja nie byłaby realizowana.
 
W przypadku pomocy horyzontalnej, gdy całkowita planowana pomoc dla przedsiębiorcy w ramach inwestycji (całkowite EDB) przekraczać będzie równowartość 7.500.000 euro, udzielenie tej pomocy wymagać będzie uprzedniej zgody Komisji Europejskiej (przed podpisaniem umowy konieczna będzie notyfikacja takiej pomocy Komisji).
Uwagi podsumowujące
 
Intensywność pomocy = Wartość pomocy publicznej (EDB) / Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą EDB jest równy:
·          dla dotacji – zdyskontowanym wypłatom dotacji
·          dla dopłat do kredytu – zdyskontowanym dopłatom
·          dla pożyczki – zdyskontowanej różnicy między odsetkami preferencyjnymi (proponowanymi przez organ udzielający pomocy) a „komercyjnymi” (wyrażonymi poprzez stopę referencyjną).
Wszystkie wartości rozłożone w czasie (pomoc publiczna, koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, 5-letnie korzyści) dyskontuje się na dzień udzielenia pomocy, przy zastosowaniu tzw. stopy dyskontowej. Stopa dyskontowa to stopa bazowa okresowo ustalana przez Komisję Europejską powiększona o 1 punkt procentowy.

Kalkulator do dyskontowania: wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą i wartości pomocy (EDB) – dla pomocy regionalnej i horyzontalnej oraz wartości 5-letnich korzyści - dla pomocy horyzontalnej
Kalkulator został dostosowany do nowej  stopy dyskontowej w wysokości 5,49%.
 
 
Rozporządzenia właściwe dla działania 4.5 PO IiŚ

Pomoc regionalna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.)

Pomoc horyzontalna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. Nr 209, poz. 1517, z późn. zm.)

Uwaga! Należy zwrócić uwagę, iż w opublikowanym Dzienniku Ustaw rocznik 2009 nr 162 z dnia 30 września 2009 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy horyzontalnej.
 
Uwaga! W załączonym poniżej pliku przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów przy pomocy regionalnej na nowe inwestycje (zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej z marca 2010).

 

Dokumenty

pomoc_regionalna.pdf
pomoc_regionalna.pdf - (57,78 KB)

Zobacz również

powrót
do góry