III runda aplikacyjna do działania 4.1 (1-18 października 2010)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Wdrażająca dla IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - informuje o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.1 PO IiŚ - Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego i ekoznaków, w ramach Priorytetu IV PO IiŚ - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

 
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:
Wsparcie udzielane będzie na działania nieinwestycyjne: wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS oraz certyfikowanych eko-znaków przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji.
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celem ww. działania określonym
w punkcie 12. „Opis działania” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czyli małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
z wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 punkt b w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
 
Minimalna wartość projektu ubiegającego się o dofinansowanie:
W przypadku wniosków składanych przez małych i średnich przedsiębiorców z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego oraz zachodniopomorskiego wartość całkowita projektu nie może być niższa niż 8 000 000,00 PLN.[1]. W pozostałych przypadkach kwota minimalna projektu nie obowiązuje.
 
 
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 1 237 065,05 PLN. Kwota ta została wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków przeliczonej wg aktualnego kursu euro[2] i może się zmienić miedzy innymi na skutek fluktuacji kursu walutowego. W momencie tworzenia listy rankingowej 10% dostępnej alokacji zostanie przeznaczone na rezerwę finansową dla projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą. Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom do wysokości dostępnej alokacji dla Działania (wyczerpania środków) wyliczanej w miesiącu, w którym następuje zawarcie Umowy o dofinansowanie.
 
Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na następną turę aplikacyjną/ następne tury aplikacyjne.
 
Poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 400 000,00 PLN.
 
Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu.
 
Wnioski należy składać w terminie od 1 do 18 października 2010 r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
 
Wnioski będą oceniane a następnie umieszczane na liście projektów do dofinansowania
zgodnie z kolejnością zgłoszeń (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii NFOŚiGW)
aż do wyczerpania alokacji na daną turę.
 
Ostateczny termin składania wniosków upływa 18 października 2010 r. o godz. 15.30.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
[1] Warunek ten wynika z linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnymi programami operacyjnymi. W wymienionych województwach istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie tego typu projektów o wartości mniejszej niż 8 000 000,00 PLN, w ramach regionalnych programów operacyjnych.
[2] Kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia alokacji. Kursy te publikowane są na stronie KE:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en
 

Ważne dokumenty:

Dokumenty

instrukcja_do_wniosku_iii_runda_4.1_18.08.2010.pdf
instrukcja_do_wniosku_iii_runda_4.1_18.08.2010.pdf - (206,77 KB) Instrukcja do wniosku o dofinasowanie dla III tury działania 4.1
zal.1.zestaw_oswiadczen_4_1_final.doc
zal.1.zestaw_oswiadczen_4_1_final.doc - (36,5 KB) Zestaw oświadczeń
regulaminu_konkursu_dzialanie_4.1_tura_3.pdf
regulaminu_konkursu_dzialanie_4.1_tura_3.pdf - (263,04 KB) Regulamin konkursu dla III tury działania 4.1

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Termin zakończenia oceny wniosków zależy od ilości złożonych wniosków.
Przewiduje się, że nastąpi to w terminie do 17 grudnia 2010 r.
 
UWAGA: Wnioski do działania 4.1 nie wymagają wypełniania aplikacji w Generatorze Wniosków.
Wniosek wypełnia się na podstawie zamieszczonego powyżej dokumentu w formacie .doc
 
Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie:
 
 • Załączniki dotyczące pomocy publicznej
  • Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych lub oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie;
  • Informacje o innej pomocy publicznej, jaką przedsiębiorca otrzymał w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, na których pokrycie przeznaczona zostanie wnioskowana pomoc, niezależnie od jej formy i źródła;
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Wzór tego formularza jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8387
 • Dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy:
-        Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) za trzy ostatnie lata wraz z opinią biegłego rewidenta;
-        Inne dokumenty finansowe w przypadku przedsiębiorstw prawnie zwolnionych z obowiązku sporządzania ww. sprawozdań lub obowiązku badania ich przez biegłego rewidenta;
-        Bieżące sprawozdanie F-01;
-        Inne bieżące dokumenty finansowe w przypadku przedsiębiorstw prawnie zwolnionych z obowiązku sporządzania sprawozdania F-01;
 • Opis procedur, zgodnie z którymi wnioskodawca zawierał umowy dla zadań objętych projektem:
-        W przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, należy przedstawić oświadczenie o stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych do zawierania umów związanych z realizacją projektu;
-        W przypadku umów, do których wnioskodawca nie był zobowiązany stosować ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedstawić opis wewnętrznych procedur uwzględniających zasady zawierania umów określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.
 • Zestaw oświadczeń przygotowanych zgodnie z „Zestawem wzorów oświadczeń wymaganych jako załączniki do wniosku o dofinansowanie do działania 4.1” stanowiącym zał. nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku;
 • Aktualny odpis KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (jeżeli dotyczy).
 
 
Ponadto w zależności od typu projektu do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
1.      Dokumenty dotycząceISO 14001:
·        Kopia certyfikatu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
·        Kopia zakresu akredytacji jednostki certyfikującej;
2.      Dokumenty dotyczące EMAS:
·       Kopia certyfikatu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
·       Kopia informacji o umieszczeniu w rejestrze wojewódzkim/ krajowym (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
3.      Dokumenty dotyczące ekoznaków:
·        Kopia certyfikatu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
·        Potwierdzenie spełniania przez certyfikowany ekoznak kryteriów atestacji zgodnych z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 14024 (w przypadku ekoznaków innych niż Eco-label lub Eko-znak).
 
Szczegółowe informacje dotyczące działania 4.1, zasady i warunków udzielania pomocy oraz dokumenty programowe znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW poświęconej działaniu 4.1.

Zobacz również

powrót
do góry