Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

III tura aplikacyjna do działania 4.2

Ogłoszenie o naborze wniosków do działania 4.2 - III runda (13.01.2014 r. – 03.02.2014 r.)

Konkurs nr 3/PO IiŚ/4.2/01/2014

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Wdrażająca dla IV Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - ogłasza nabór wniosków do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 IV priorytetu
PO IiŚ - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 4.2 przeliczona na dzień ogłoszenia naboru wynosi  14 546 419,00 PLN. Kwota ta została wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków przeliczonej wg aktualnego kursu euro i może ulec zmianie między innymi na skutek fluktuacji kursu walutowego czy oszczędności i zwrotów z tytułu realizowanych projektów. Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom do wysokości dostępnej alokacji dla Działania (wyczerpania środków) wyliczanej w miesiącu, w którym następuje zawarcie Umowy o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie w odniesieniu do projektu:

 1. który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania, oraz
 2. którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na dany konkurs i działanie.

Minimalna wartość projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw – 8 mln zł
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych - 30%
Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celem Działania 4.2 POIiŚ określonymw punkcie 12 „Opis działania” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.15) z dnia 6 grudnia 2013r.

Ważne: Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska z dnia 27.11.2013 r. projekt spełnia kryterium w brzmieniu: "Harmonogram  realizacji  projektu  nie  wykracza  poza  31 października 2015r." jeśli z harmonogramu realizacji projektu oraz z pozostałych informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wynika, iż zakończenie projektu nastąpi do 31 października 2015 r.

Wnioski należy składać w terminie od 13.01.2014 r. do 03.02.2014 r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godz. 7.30-15.30.  Ostateczny termin składania wniosków upływa 03.02.2014 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

regulamin_4.2_iii_runda_20131212.pdf
regulamin_4.2_iii_runda_20131212.pdf - (224,7 KB) Regulamin Konkursu POIiŚ 4.2
harmonogram_naboru_i_oceny_20131212.pdf
harmonogram_naboru_i_oceny_20131212.pdf - (34,75 KB) Harmonogram naboru i oceny POIiŚ 4.2
regulamin_gr.zip
regulamin_gr.zip - (206,07 KB) Regulamin_grupy_roboczej_20131212

Wniosek o dofinansowanie:
Wniosek o dofinansowanie przygotowuje się przy pomocy Generatora Wniosków (Konkurs nr 3/PO IiŚ/4.2/01/2014)

instrukcja_do_wniosku_20131212.pdf
instrukcja_do_wniosku_20131212.pdf - (513,65 KB) Instrukcja do wniosku o dofinansowanie

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

wykaz_zalacznikow_poiis_4.2_20131212.pdf
wykaz_zalacznikow_poiis_4.2_20131212.pdf - (90,07 KB) Wykaz załączników
wartosc_duzych_projektow_w_iii_runda_4_5_.pdf
wartosc_duzych_projektow_w_iii_runda_4_5_.pdf - (20,94 KB) Informacja dotycząca sposobu wyliczania wartości dużego projektu
wyliczenia_duzy_projekt_20131212.xls
wyliczenia_duzy_projekt_20131212.xls - (18 KB) Wyliczenie dotyczące wartości dużego projektu

Załacznik nr I:

czesc_a_wniosek_20131212.doc
czesc_a_wniosek_20131212.doc - (98 KB) Wniosek część A
czesc_a_instrukcja_20131212.pdf
czesc_a_instrukcja_20131212.pdf - (106,3 KB) Instrukcja - Wniosek część A
czesc_a_formularz_inna_niz_pomoc_de_minimis.doc
czesc_a_formularz_inna_niz_pomoc_de_minimis.doc - (228 KB) Wniosek formularz pomocy inna niż de minimis
wniosek_4.2_czesc_b_20131212.doc
wniosek_4.2_czesc_b_20131212.doc - (116,5 KB) Wniosek część B
wniosek_4.2_czesc_b_instrukcja_20131212.pdf
wniosek_4.2_czesc_b_instrukcja_20131212.pdf - (96,09 KB) Wniosek część B - instrukcja
instrukcja_1_tutuly_prawne_do_nieruchomosci.pdf
instrukcja_1_tutuly_prawne_do_nieruchomosci.pdf - (61,34 KB) Wniosek część B - instrukcja - tytułu prawne
obwieszczenie_wysokosc_stawek.pdf
obwieszczenie_wysokosc_stawek.pdf - (2,01 MB) Obwieszczenie wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska
czesc_c_wniosku_20131212_.doc
czesc_c_wniosku_20131212_.doc - (62 KB) Wniosek część C
czesc_c__harmonogram_realizacji_projektu_dla_iv_20131212_20131211_125635.xls
czesc_c__harmonogram_realizacji_projektu_dla_iv_20131212_20131211_125635.xls - (87 KB) Wniosek część C - harmonogram realizacji projektu
czesc_c__zalacznik_plan_wystapien_o_srodki_platnosci_20131212.xls
czesc_c__zalacznik_plan_wystapien_o_srodki_platnosci_20131212.xls - (33 KB) Wniosek część C - plan wystąpień o środki płatności
czesc_c_tabele_20131212.xls
czesc_c_tabele_20131212.xls - (233,5 KB) Wniosek część C - tabele finansowe
czesc_c__instrukcja_do_hrp_20131212_20131211_130150.doc
czesc_c__instrukcja_do_hrp_20131212_20131211_130150.doc - (78,5 KB) Wniosek część C - instrukcja harmonogramu realizacji projektu

Załacznik nr II:

6.1_zakres_sw_male_20131212.doc
6.1_zakres_sw_male_20131212.doc - (89,5 KB) Zakres studium wykonalności mały projekt
6.1_zakres_sw_duze_20131212.doc
6.1_zakres_sw_duze_20131212.doc - (90,5 KB) Zakres studium wykonalności duży projekt

Załacznik nr III:

deklaracja_natura_2000.doc
deklaracja_natura_2000.doc - (34,5 KB) Deklaracja_natura_2000
obszary_natura_2000_alfabetycznie_2013.xls
obszary_natura_2000_alfabetycznie_2013.xls - (375,5 KB) Obszary_natura_2000

Załacznik nr IV:

lista_zamowien.doc
lista_zamowien.doc - (36 KB) Lista zamówień w ramach projektu
instrukcja_procedura_zawierania_umow.pdf
instrukcja_procedura_zawierania_umow.pdf - (58,93 KB) Instrukcja procedura zawierania umów

Załacznik nr V:

zestaw_oswiadczen_do_wniosku.pdf
zestaw_oswiadczen_do_wniosku.pdf - (67,91 KB) Zestaw oświadczeń do wniosku

Pomoc publiczna:

Dofinansowanie udzielane w ramach III rundy aplikacyjnej dla działania 4.2 PO IiŚ będzie udzielane zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dnia 6 grudnia 2013 r. oraz – ponieważ wsparcie to będzie stanowiło pomoc publiczną – również zgodnie z właściwym programem pomocy określającym warunki dopuszczalności pomocy publicznej. Przewiduje się ocenę dopuszczalności dofinansowania wyłącznie w ramach pomocy regionalnej. Warunki dopuszczalności pomocy regionalnej zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.).

Tekst rozporządzenia do pobrania

Pomoc regionalna może być udzielana na nowe inwestycje rozumiane jako inwestycje związane z utworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego (co należy rozumieć jako powodującego zwiększenie produkcji), dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzanie nowych dodatkowych produktów (usług) lub też z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego (usługowego) w istniejącym zakładzie. Udzielanie pomocy regionalnej, zgodnie z ww. rozporządzeniem, jest niedopuszczalne w następujących sektorach:

 • hutnictwa żelaza i stali,
 • górnictwa węgla kamiennego,
 • budownictwa okrętowego,
 • włókien syntetycznych,
 • rybołówstwa i akwakultury oraz w odniesieniu do:
 • produkcji pierwotnej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 • wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować i zastępować mleko i przetwory mleczne.

Warunkiem udzielenia pomocy regionalnej jest pokrycie przez przedsiębiorcę, ze środków własnych, co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych. Przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach udzielonego mu wsparcia ze środków publicznych.

Standardowe dopuszczalne limity pomocy regionalnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r.:

 • 50% - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
 • 40% - na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;
 • 30% - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

Pomoc może być zwiększona o 10 punktów procentowych dla średnich, a o 20 punktów procentowych - dla mikro i małych przedsiębiorców.

Powyższe limity dotyczą całkowitej pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę na realizację danego przedsięwzięcia (tj. pomocy wnioskowanej w ramach niniejszego konkursu oraz każdej innej pomocy ze środków publicznych, np. pomocy wynikającej pożyczki preferencyjnej z NFOŚiGW czy WFOŚiGW.

Uwaga! W załączonym poniżej pliku przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów przy pomocy regionalnej na nowe inwestycje (zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej z marca 2010) (plik: k_kw_rozp_rm_z_22.12.2006.doc).

W przypadku gdy inwestycja będąca przedmiotem wniosku jest częścią tzw. dużego projektu inwestycyjnego (tj. takiego, w którym koszty kwalifikuje się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro), wówczas dopuszczalny limit pomocy liczony jest zgodnie ze wzorem:

I=Rx(50 mln euro+0,5xB+0,34xC)

gdzie:

R – intensywność pomocy określona przy zastosowaniu limitów standardowych,

B – wartość kosztów inwestycji (kwalifikujących się do objęcia pomocą) powyżej 50 mln euro a poniżej 100 mln euro,

C - wartość kosztów inwestycji (kwalifikujących się do objęcia pomocą) powyżej 100 mln euro.

UWAGA! Przedstawione powyżej poziomy dofinansowania określają maksymalne dopuszczalne wartości, na jakie zezwala prawo regulujące udzielanie pomocy regionalnej (i odnoszą się do kategorii kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą). Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że maksymalny poziom dofinansowania w ramach IV Priorytetu PO IiŚ, o jaki przedsiębiorca może aplikować w niniejszym konkursie, wynosi 30% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc może zostać udzielona, jeżeli przed rozpoczęciem inwestycji:

 • zostanie złożony wniosek o dofinansowanie i
 • wnioskodawca uzyska potwierdzenie, że projekt, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o pomoc, kwalifikuje się do pomocy.

Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego zobowiązania do zamówienia urządzeń. Rozpoczęciem inwestycji nie jest m.in. zakup gruntu, opracowanie wstępnych studiów wykonalności, czy ogłoszenie przetargu czy jego rozstrzygnięcie (bez podpisanej umowy).

Potwierdzenie będzie wysyłane przez NFOŚiGW. Nie stanowi ono podstawy do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy.

Uwaga!
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795 ze zm.) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r. Planuje się zastąpienie go rozporządzeniem Ministra Środowiska, które będzie umożliwiało udzielanie pomocy regionalnej
na analogicznych zasadach do dnia 30 czerwca 2014 r. (tekst tego rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie konkursu niezwłocznie po jego uchwaleniu).

Natomiast od dnia 1 lipca 2014 r. obowiązywać będą nowe zasady udzielania pomocy regionalnej (w tym nowa mapa pomocy regionalnej), które zostaną określone w (kolejnym) krajowym rozporządzeniu dopiero po przyjęciu przez Komisję Europejską (KE) odpowiedniego unijnego rozporządzenia. Spodziewany termin przyjęcia rozporządzenia unijnego to pierwsza połowa 2014 r. Nowe zasady oparte będą na przyjętych już przez KE Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (tekst Wytycznych dostępny jest na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html

Jeżeli zatem umowa o dofinansowanie z beneficjentem pomocy w działaniu 4.2 POIiŚ nie zostanie zawarta do dnia 30 czerwca 2014 r., wówczas udzielenie pomocy będzie mogło nastąpić z zastrzeżeniem, że dofinansowanie spełniać będzie warunki określone w nowych przepisach. Konieczna zatem będzie w tej sytuacji ponowna ocena wnioskowanego dofinansowania pod kątem zgodności z warunkami dopuszczalności obowiązującymi od 1 lipca 2014 r.

k_kw_rozp_rm_z_22.12.2006.docx
k_kw_rozp_rm_z_22.12.2006.docx - (18,37 KB) Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie kwalifikowalności wydatków

Listy sprawdzające do oceny:

zal_10.2.2-11_karta_weryf_kryt_form_wn_o_dof_iv_20131212.doc
zal_10.2.2-11_karta_weryf_kryt_form_wn_o_dof_iv_20131212.doc - (117,5 KB) Lista sprawdzająca karta kryteriów
zal_10.2.2-1_ls_wniosek_o_dof_dofin_iv_20131212.doc
zal_10.2.2-1_ls_wniosek_o_dof_dofin_iv_20131212.doc - (313,5 KB) Lista sprawdzająca wniosek główny
zal_10.2.2-2_ls_zal_1_czesc_a_do_wn_o_dof_iv__20131212.doc
zal_10.2.2-2_ls_zal_1_czesc_a_do_wn_o_dof_iv__20131212.doc - (125,5 KB) Lista sprawdzająca wniosek część A
lista_sprawdzajaca_zal1_czesc_b_4.2_20131212.doc
lista_sprawdzajaca_zal1_czesc_b_4.2_20131212.doc - (155,5 KB) Lista sprawdzająca wniosek część B
zal_10.2.2-8_ls_zal_1_cz.c_do_wn_o_dof__iv_20131212.doc
zal_10.2.2-8_ls_zal_1_cz.c_do_wn_o_dof__iv_20131212.doc - (79,5 KB) Lista sprawdzająca wniosek część C
zal_10.2.2-9_ls_zal_2_do_wn_o_dof_sw_iv__20131212.doc
zal_10.2.2-9_ls_zal_2_do_wn_o_dof_sw_iv__20131212.doc - (130,5 KB) Lista sprawdzająca wniosek Studium Wykonalności
zal_10.2.2-10_ls_zal_5_do_wn_o_dof_oswiadcz_iv_20131212.doc
zal_10.2.2-10_ls_zal_5_do_wn_o_dof_oswiadcz_iv_20131212.doc - (82 KB) Lista sprawdzająca wniosek Lista Oświadczeń

Zobacz również