IV runda aplikacyjna do działania 4.1 (11.04.2011-27.04.2011)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Wdrażająca dla IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - informuje o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.1 PO IiŚ - Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego i ekoznaków, w ramach Priorytetu IV PO IiŚ - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:
Wsparcie udzielane będzie na działania nieinwestycyjne: wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS oraz certyfikowanych eko-znaków przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji.
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celem ww. działania określonym w punkcie 12. „Opis działania” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czyli małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 punkt b w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Minimalna wartość projektu ubiegającego się o dofinansowanie:
W przypadku wniosków składanych przez małych i średnich przedsiębiorców z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego wartość całkowita projektu nie może być niższa niż 8 000 000,00 PLN1. W pozostałych przypadkach kwota minimalna projektu nie obowiązuje.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 1 049 144,97 PLN. Kwota ta została wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków przeliczonej wg aktualnego kursu euro2 i może się zmienić miedzy innymi na skutek fluktuacji kursu walutowego. W momencie tworzenia listy rankingowej 10% dostępnej alokacji zostanie przeznaczone na rezerwę finansową dla projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą. Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom do wysokości dostępnej alokacji dla Działania (wyczerpania środków) wyliczanej w miesiącu, w którym następuje zawarcie Umowy o dofinansowanie.

Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na następną turę aplikacyjną/ następne tury aplikacyjne.

Poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 400 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu.

Wnioski należy składać w terminie od 11 do 27 kwietnia 2011 r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Wnioski będą oceniane a następnie umieszczane na liście projektów do dofinansowania zgodnie z kolejnością zgłoszeń (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii NFOŚiGW) aż do wyczerpania alokacji na daną turę.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 27 kwietnia 2011 r. o godz. 15.30.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Termin zakończenia oceny wniosków zależy od ilości złożonych wniosków. Przewiduje się, że nastąpi to w terminie do 30 czerwca 2011 r.

UWAGA: Wnioski do działania 4.1 nie wymagają wypełniania aplikacji w Generatorze Wniosków. Wniosek wypełnia się na podstawie zamieszczonego poniżej dokumentu w formacie .doc

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie:

 • Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych lub oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie(lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ww. okresie);
 • Informacje o innej pomocy publicznej, jaką przedsiębiorca otrzymał w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, na których pokrycie przeznaczona zostanie wnioskowana pomoc, niezależnie od jej formy i źródła, obejmujące w szczególności przeznaczenie pomocy, określenie wydatków kwalifikowanych do tej pomocy, formę pomocy i jej wartość wyrażoną jako ekwiwalent dotacji brutto;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis. Wzór tego formularza jest dostępny na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ocrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plik: formularz_de_minimis.doc), pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/akty-prawneinterpretacje;
 • Dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy:
  • Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) za dwa ostatnie lata wraz z opinią biegłego rewidenta;
  • Inne dokumenty finansowe w przypadku przedsiębiorstw prawnie zwolnionych z obowiązku sporządzania ww. sprawozdań lub obowiązku badania ich przez biegłego rewidenta;
  • Bieżące sprawozdanie F-01;
  • Inne bieżące dokumenty finansowe w przypadku przedsiębiorstw prawnie zwolnionych z obowiązku sporządzania sprawozdania F-01;
 • Opis procedur, zgodnie z którymi wnioskodawca zawierał umowy dla zadań objętych projektem:
  • W przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, należy przedstawić oświadczenie o stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych do zawierania umów związanych z realizacją projektu;
  • W przypadku umów, do których wnioskodawca nie był zobowiązany stosować ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedstawić opis wewnętrznych procedur uwzględniających zasady zawierania umów określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.
 • Zestaw oświadczeń przygotowanych zgodnie z „Zestawem wzorów oświadczeń wymaganych jako załączniki do wniosku o dofinansowanie do działania 4.1” stanowiącym zał. nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku;
 • Aktualny odpis KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (jeżeli dotyczy).


Ponadto w zależności od typu projektu do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • Dokumenty dotyczące ISO 14001:
  • Kopia certyfikatu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
  • Kopia zakresu akredytacji jednostki certyfikującej;
 • Dokumenty dotyczące EMAS:
  • Kopia certyfikatu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
  • Kopia informacji o umieszczeniu w rejestrze wojewódzkim/ krajowym (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 • Dokumenty dotyczące ekoznaków:
  • Kopia certyfikatu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
  • Potwierdzenie spełniania przez certyfikowany ekoznak kryteriów atestacji zgodnych z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 14024 (w przypadku ekoznaków innych niż Eco-label lub Eko-znak).


Szczegółowe informacje dotyczące działania 4.1, zasady i warunków udzielania pomocy oraz dokumenty programowe znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW poświęconej działaniu 4.1 >> Działanie 4.1 PO IiŚ

__________

Przypisy:

1) Warunek ten wynika z linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnymi programami operacyjnymi. W wymienionych województwach istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie tego typu projektów o wartości mniejszej niż 8 000 000,00 PLN, w ramach regionalnych programów operacyjnych.

2) Kwota ta została wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków przeliczonej wg aktualnego kursu euro i może ulec zmianie na skutek fluktuacji kursu walutowego. Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom do wysokości dostępnej alokacji dla Działania (wyczerpania środków) wyliczanej w miesiącu, w którym następuje podpisanie Umowy o dofinansowanie. Do przeliczeń zastosowano kurs EBC na marzec b.r. tj.  1 EUR = 3,9709 PLN
 

Dokumenty

regulamin_konkursu_4.1_iv_runda.pdf
regulamin_konkursu_4.1_iv_runda.pdf - (265,29 KB) Regulamin konkursu
instrukcja_do_wniosku_iv_runda_4.1_zatwierdzone_zmiany.pdf
instrukcja_do_wniosku_iv_runda_4.1_zatwierdzone_zmiany.pdf - (209,46 KB) Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (IV runda dla działania 4.1)
wniosek_o_dofinansowanie_4_1_final.doc
wniosek_o_dofinansowanie_4_1_final.doc - (152,5 KB) Wniosek o dofinansowanie (IV runda 4.1)
zal.1.zestaw_oswiadczen_4_1_final_20110311_153341.doc
zal.1.zestaw_oswiadczen_4_1_final_20110311_153341.doc - (40,5 KB) Zestawienie oświadczeń

Zobacz również

powrót
do góry