V runda aplikacyjna do działania 4.1 (3.10.2011-18.10.2011)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Wdrażająca dla IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - informuje o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.1 PO IiŚ - Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, w ramach Priorytetu IV PO IiŚ - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:
Wsparcie udzielane będzie na działania nieinwestycyjne: wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS oraz certyfikowanych eko-znaków przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji.
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celem ww. działania określonym w punkcie 12. „Opis działania” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czyli małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 punkt b w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Minimalna wartość projektu ubiegającego się o dofinansowanie:
W przypadku wniosków składanych przez małych i średnich przedsiębiorców z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego wartość całkowita projektu nie może być niższa niż 8 000 000,00 PLN1. W pozostałych przypadkach kwota minimalna projektu nie obowiązuje.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 787 197,00 zł. Kwota ta została wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków przeliczonej wg aktualnego kursu euro i może się zmienić miedzy innymi na skutek fluktuacji kursu walutowego. W momencie tworzenia listy rankingowej 10% dostępnej alokacji zostanie przeznaczone na rezerwę finansową dla projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą. Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom do wysokości dostępnej alokacji dla Działania (wyczerpania środków) wyliczanej w miesiącu, w którym następuje zawarcie Umowy o dofinansowanie.

Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na następną turę aplikacyjną/ następne tury aplikacyjne.

Poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 400 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu.

Wnioski należy składać w terminie od 3 do 18  października 2011 r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Wnioski będą oceniane a następnie umieszczane na liście projektów do dofinansowania
zgodnie z kolejnością zgłoszeń (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii NFOŚiGW)
aż do wyczerpania alokacji na daną turę.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 18 października 2011 r. o godz. 15.30.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Termin zakończenia oceny wniosków zależy od ilości złożonych wniosków. Przewiduje się, że nastąpi to w terminie do 26 grudnia 2011 r.

UWAGA: Wnioski do działania 4.1 nie wymagają wypełniania aplikacji w Generatorze Wniosków. Wniosek wypełnia się na podstawie zamieszczonego powyżej dokumentu
w formacie .doc

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie:
•    Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających
go latach kalendarzowych lub oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy
de minimis w tym okresie (lub oświadczenie o braku otrzymania pomocy de minimis
w okresie wymienionym powyżej);
•    Informacje o innej pomocy publicznej, jaką przedsiębiorca otrzymał w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, na których pokrycie przeznaczona zostanie wnioskowana pomoc, niezależnie od jej formy i źródła, obejmujące w szczególności przeznaczenie pomocy, określenie wydatków kwalifikowanych do tej pomocy, formę pomocy i jej wartość wyrażoną jako ekwiwalent dotacji brutto;
•    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc pomoc
de minimis. Wzór tego formularza jest dostępny na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ocrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plik: formularz_de_minimis.doc), pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/akty-prawneinterpretacje;
•    Dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy:
   - Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) za  trzy ostatnie lata wraz z opinią biegłego rewidenta;
   - Inne dokumenty finansowe w przypadku przedsiębiorstw prawnie zwolnionych z obowiązku sporządzania ww. sprawozdań lub obowiązku badania ich przez biegłego rewidenta;
   - Bieżące sprawozdanie F-01;
   - Inne bieżące dokumenty finansowe w przypadku przedsiębiorstw prawnie zwolnionych z obowiązku sporządzania sprawozdania F-01;

•    Opis procedur, zgodnie z którymi wnioskodawca zawierał umowy dla zadań objętych projektem:
    W przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, należy przedstawić oświadczenie o stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych do zawierania umów związanych z realizacją projektu;
    W przypadku umów, do których wnioskodawca nie był zobowiązany stosować ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedstawić opis wewnętrznych procedur uwzględniających zasady zawierania umów określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.
•    Zestaw oświadczeń przygotowanych zgodnie z „Zestawem wzorów oświadczeń wymaganych jako załączniki do wniosku o dofinansowanie do działania 4.1” stanowiącym zał. nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku;
•    Aktualny odpis KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
•    Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (jeżeli dotyczy).

Ponadto w zależności od typu projektu do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
1.    Dokumenty dotyczące ISO 14001:
•    Kopia certyfikatu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
•    Kopia zakresu akredytacji jednostki certyfikującej;
2.    Dokumenty dotyczące EMAS:
•    Kopia certyfikatu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
•    Kopia informacji o umieszczeniu w rejestrze wojewódzkim/ krajowym (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
3.    Dokumenty dotyczące ekoznaków:
•    Kopia certyfikatu (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
•    Potwierdzenie spełniania przez certyfikowany ekoznak kryteriów atestacji zgodnych z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 14024 (w przypadku ekoznaków innych niż Eco-label lub Eko-znak).

Szczegółowe informacje dotyczące działania 4.1, zasady i warunków udzielania pomocy oraz dokumenty programowe znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW poświęconej działaniu 4.1.
Działanie 4.1 PO IiŚ »

____________

Przypisy:

1) Warunek ten wynika z linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnymi programami operacyjnymi. W wymienionych województwach istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie tego typu projektów o wartości mniejszej niż 8 000 000,00 PLN, w ramach regionalnych programów operacyjnych.

2) Kwota ta została wyliczona na podstawie dostępnej alokacji środków przeliczonej wg aktualnego kursu euro i może ulec zmianie na skutek fluktuacji kursu walutowego. Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom do wysokości dostępnej alokacji dla Działania (wyczerpania środków) wyliczanej w miesiącu, w którym następuje podpisanie Umowy o dofinansowanie. Do przeliczeń zastosowano kurs EBC na sierpień b.r. tj.  1 EUR = 4,015 PLN
 

regulamin_konkursu_v_02.09.2011.pdf
regulamin_konkursu_v_02.09.2011.pdf - (251,33 KB) Regulamin konkursu - V runda działania 4.1
wniosek_o_dofinansowanie_4_1_v_runda.doc
wniosek_o_dofinansowanie_4_1_v_runda.doc - (153 KB) Wniosek o dofinansowanie - V runda działania 4.1
instrukcja_do_wniosku_v_runda_4.1_.pdf
instrukcja_do_wniosku_v_runda_4.1_.pdf - (209,31 KB) Instrukcja do wniosku - V runda działania 4.1
zal.1.zestaw_oswiadczen_4_1_v_runda.doc
zal.1.zestaw_oswiadczen_4_1_v_runda.doc - (40,5 KB) Zestaw oświadczeń

Zobacz również

powrót
do góry