Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Listy rankingowe

[NOWE] Lista projektów zatwierdzonych w wyniku rozstrzygnięcia III rundy konkursu dla działania 4.2:

23 kwietnia 2014 r. Janusz Ostapiuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zaakceptował listę rankingową trzeciego konkursu dla działania 4.2 „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Konkurs nr 3/POIiŚ/4.2/01/2014)

Działanie 4.2 - Lista projektów zatwierdzonych (23.04.2014)

Na liście rankingowej znajduje się 12 projektów o łącznej wartości  dofinansowania 79,5 mln zł dofinansowania. Aktualny limit środków UE jaki może zostać  udostępniony dla umów o dofinansowanie w ramach działania 4.2 wynosi 39 638 328,00 zł, a więc umożliwia zawarcie umów na pełną kwotę wnioskowanego dofinansowania dla dwóch pierwszych projektów.
 

Jednocześnie informujemy, iż mając na uwadze przyszłe możliwe oszczędności w projektach dofinansowanych już ze środków IV priorytetu POIiŚ, podejmowane są działania mające na celu umożliwienie udzielenia dofinansowania w wysokości przekraczającej dostępną obecnie alokację IV priorytetu POIiŚ. Wnioskodawcy będą niezwłocznie informowani o zaistniałych nowych możliwościach udzielenia dofinansowania, zaś inne niezbędne informacje w tym zakresie będą publikowane na stronie internetowej.

Lista projektów zatwierdzonych w wyniku rozstrzygnięcia III rundy konkursu dla działania 4.5:

 W dniu 20 grudnia 2012 r. Minister Środowiska zatwierdził listę projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 4.5 PO IiŚ.

WAŻNE: Informujemy, że  1% mediany wartości wskaźnika WK dla projektów zatwierdzonych
w III rundzie aplikacyjnej do Działania 4.5 POIiŚ wyniósł 0,000544905.

Działanie 4.5 - Lista projektów zatwierdzonych (20.12.2012)

 

Lista projektów zatwierdzonych w wyniku rozstrzygnięcia VI rundy konkursów:

W dniu 20 lipca 2012r. Minister Środowiska zatwierdził listę projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach VI rundy aplikacyjnej dla Działania 4.1 PO IiŚ.

Działanie 4.1 -Lista projektów zatwierdzonych (20.07.2012)

Lista projektów zatwierdzonych w wyniku rozstrzygnięcia V rundy konkursów:

W dniu 17 stycznia 2012 r. Minister Środowiska zatwierdził listę projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach V rundy aplikacyjnej dla Działania 4.1 PO IiŚ.

Działanie 4.1 - Lista projektów zatwierdzonych (17.01.2012)
 

Listy projektów zatwierdzonych w wyniku rozstrzygnięć IV rund konkursów:

W dniu 11 lipca 2011 r. Minister Środowiska zatwierdził listę projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach IV rundy aplikacyjnej dla Działania
4.1 PO IiŚ.

Działanie 4.1 - lista projektów zatwierdzonych (11.07.2011 r.)

Listy projektów zatwierdzonych w wyniku rozstrzygnięć III rund konkursów:

W dniu 21 grudnia 2010 r. Minister Środowiska zatwierdził listę projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 4.1 PO IiŚ.

Działanie 4.1 - lista projektów zatwierdzonych (21.12.2010 r.)

Listy projektów zatwierdzonych w wyniku rozstrzygnięć II rund konkursów:

Działanie 4.1 - lista projektów zatwierdzonych (17.03.2010 r.)

Działanie 4.2 - lista rankingowa

Działanie 4.3 - lista rankingowa

W dniu 2 września 2010 została zatwierdzona uzupełniająca lista rankingowa projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach Działania 4.3 uwzględniająca projekty, które pozytywnie zakończyły procedurę odwoławczą.

Działanie 4.3 - uzupełniająca lista rankingowa

Działanie 4.4 - lista rankingowa

Działanie 4.5 -lista rankingowa

UWAGA: Wyjaśnienie dotyczące interpretacji kryterium merytorycznego I stopnia nr 4 „Wykonalność techniczna i prawna, w tym gotowość do rozpoczęcia inwestycji w ciągu 10 miesięcy od daty zatwierdzenia li rankingowej” mającego zastosowanie dla „projektów rezerwowych” [plik do pobrania w formacie pdf]

Działanie 4.6 - lista rankingowa

Informacja wyjaśniająca na temat projektów rezerwowych zatwierdzonych do wsparcia w ramach II rundy aplikacyjnej dla działań 4.2, 4.3, 4.4 i 4.6

 

MONITORING DOSTĘPNEJ ALOKACJI:

Ważne: Aktualnie dostepna alokacja dla IV priorytetu PO IIŚ na styczeń 2013 r. wynosi 166 738 178,00 zł

Obowiązujący kurs EUR: 4,0809

Monitoring dostępności alokacji dla IV priorytetu PO IiŚ (styczeń 2012 - kwiecień 2012)

Monitoring dostępności alokacji dla IV priorytetu PO IiŚ (styczeń 2012 - po zmianie SZOP_24012012)

Monitoring dostępności alokacji dla IV priorytetu PO IiŚ (styczeń - grudzień 2011)

Monitoring dostępności alokacji dla IV priorytetu PO IiŚ (lipiec - grudzień 2010)

Monitoring dostępności alokacji dla IV priorytetu PO IiŚ (styczeń - czerwiec 2010)

 

Listy projektów zatwierdzonych w wyniku rozstrzygnięć I rund konkursów:

Działanie 4.1 - lista projektów zatwierdzonych

Działanie 4.2 - lista rankingowa

Działanie 4.3 - lista rankingowa

Działanie 4.4 - lista rankingowa

Działanie 4.5 - lista rankingowa

Działanie 4.6 - lista rankingowa

Projekty, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą i zostały rekomendowane do wsparcia (dotyczy I rundy aplikacyjnej do działań 4.2-4.6 POIiŚ)

UWAGA:

Beneficjent od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w czasie kiedy jest związany zapisami umowy o dofinansowanie, zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o fakcie współfinansowania projektu z Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie informacji i promocji oraz Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx

W przypadku projektów, które z uwagi na ograniczoną alokację mają status „projektów rezerwowych” ww. 10 miesięcy należy liczyć od momentu, w którym wnioskodawca uzyskuje prawo do zawarcia umowy o dofinansowanie w odniesieniu do danego projektu nabył. Przykładowo, jeżeli w lutym 2011 r. w wyniku np. zmiany kursu euro nastąpi zwiększenie alokacji pozwalające na zawarcie umowy dla danego projektu okres 10 miesięcy liczyć się będzie od tej daty (0l.02.2011 r.) tj. rozpoczęcie rzeczowe projektu będzie musiało nastąpić do końca 2011 r. Z kolei w przypadku jeśli nastąpi niekorzystna dla danego projektu zmiana kursu euro obliczanie tego terminu wstrzymuje się na czas, w którym zawarcie umowy będzie jest możliwe.

 

Dokumenty

monitoring_alokacji_po_zmianie_szop_styczen-kwiecien.2012.pdf
monitoring_alokacji_po_zmianie_szop_styczen-kwiecien.2012.pdf - (33,22 KB) Monitoring dostępności alokacji dla IV priorytetu PO IiŚ (styczeń - kwiecień 2012)

Zobacz również