Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Nabory wniosków

Nabór wniosków w ramach działania 1.1. POIiŚ

20-09-2013, 09:12

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XII runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014).


I.
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM zgodnie z informacją w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.


  II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

  Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.


  III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów określona w Regulaminie konkursu.

  Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10, 00 mln euro.


  IV. Poziom dofinansowania projektów.

  Poziom współfinansowania projektów ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

   

  V. Kryteria wyboru projektów.

  Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko 27 listopada 2013 r.

   

  VI. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

  Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów o wartości całkowitej powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

   

  VII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

  Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

   

  VIII. Termin, miejsce i sposób składania wniosków.

  Wnioski należy składać w terminie od 7 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

  * - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

  Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 maja 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

  Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

   

  IX. Wzór umowy o dofinansowanie.

  Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

   

  X. Informacja o środkach odwoławczych.

  Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się w Regulaminie konkursu.

   

  XI. Lista wymaganych załączników.

  Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

   

  Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM:
   •  I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
   •  I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

  Pobierz plik

  • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

  Pobierz plik

   

  Zobacz również