Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Nabory wniosków

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ (działania inwestycyjne)

29-09-2014, 11:09

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014).

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki odpadami wskazane w punkcie 14 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5,00 mln euro. Kwota może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

IV. Poziom dofinansowania projektów
Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. 
Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 4.2 z 16 września 2014 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.


VI. Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 3 czerwca 2014 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu
Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków. 

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 
Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 31 października 2014 r. do 24 listopada 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00. 
• do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów 
o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro* 
• do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*
* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu 

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 24 listopada 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji. 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 
XI. Informacja o środkach odwoławczych 
Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników
Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 

Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie:

 

1) II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny formalnej. 
2) II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia. 
3) II oś 2.1 - Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

 Pobierz plik

• Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku oraz opublikowała wytyczne przydatne przy sporządzeniu wybranych załączników.

 Pobierz plik

Zobacz również