Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Nabory wniosków

Nabór wniosków dla projektów systemowych dla jednostek administracji centralnej

12-05-2015, 11:54

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki -

rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie

projektów systemowych w zakresie przygotowania dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynków użyteczności publicznej realizowanych przez jednostki administracji centralnej oraz podległe im i nadzorowane instytucje i jednostki organizacyjne.

Podstawą ogłoszenia przedmiotowego naboru jest decyzja Instytucji Zarządzającej z dnia 21.04.2015 r. wprowadzająca zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów POIiŚ 2007-2013 w działaniu 9.3.

Link do strony z pełną treścią ogłoszenia oraz niezbędną dokumentacją do złożenia wniosku o dofinasowanie.

Zobacz również