Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

O programie PO IiŚ

Cel programu

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 67,89% całości wydatków ze środków unijnych.

Obecny kształt programu

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniesie 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,4 mld euro. 

Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

 • transport – 19,6 mld euro
 • środowisko – 5,1 mld euro
 • energetyka – 1,7 mld euro
 • szkolnictwo wyższe – 586,5 mln euro
 • kultura – 533,6 mln euro
 • zdrowie – 395,5 mln euro

Dodatkowo dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 581,3 mln euro).

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa – 3 697,4 mln euro (w tym 3 142,8 mln euro z FS);
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 1 208,1 mln euro (w tym 1 026,9 mln euro z FS);
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS);
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – 834,4 mln euro (w tym 250,0 mln euro z EFRR);
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR);
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – 10 596,3 mln euro (w tym 8 843,2 mln euro z FS);
 7. Transport przyjazny środowisku – 11 589,5 mln euro (w tym 7 676,0 mln euro z FS);
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – 3 596,1 mln euro (w tym 3 056,7 mln euro z EFRR);
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS);
 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii – 1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR);
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe – 651,3 mln euro (w tym 553,6 mln euro z EFRR);
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 456,6 mln euro (w tym 359,7 mln euro z EFRR);
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 690,0 mln euro (w tym 586,5 mln euro z EFRR);
 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 52,1 mln euro (w tym 44,3 mln euro z EFRR);
 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności – 462,9 mln euro (w tym 393,5 mln euro z FS).

Zarządzanie programem

Instytucją zarządzającą (IZ) Programem Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. rozwoju, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju.

Instytucja Zarządzająca podpisała Porozumienia z IP, w których przekazała realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym:

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) są:

 Oczekiwane efekty programu

 • 200 aglomeracji, które w wyniku realizacji projektów POIiŚ przybliżą się do spełnienia wymogów dyrektywy środowiskowej 91/271/EWG;
 • 120 nowych oczyszczalni ścieków;
 • 20 nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów;
 • 5,5 mln osób, które zostaną objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • z 79 proc. do 50 proc. zmniejszy się poziom składowania odpadów;
 • 25 kompleksowych projektów ochrony przed zagrożeniami naturalnymi;
 • 380 nowo wybudowanych obiektów małej retencji;
 • 494 stanowiska do analizowania i reagowania na zagrożenia katastrofami naturalnymi;
 • 135 dużych przedsiębiorstw wspartych w zakresie systemów zarządzania środowiskowego;
 • 500 ha, którym przywrócono ochronę właściwego stanu ekosystemów;
 • 430 km wybudowanych autostrad w sieci TEN-T;
 • 579 km wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T;
 • 8 przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T;
 • 592 km zmodernizowanych linii kolejowych;
 • 200 km wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego;
 • 12 zmodernizowanych obiektów na drogach wodnych;
 • do 7,5 proc. powinien wzrosnąć udział energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej brutto;
 • 100 tysięcy ton rocznej produkcji biopaliw;
 • 690 MW dodatkowej mocy zainstalowanej w elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła;
 • 1000 km nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych i 4900 km gazociągów dystrybucyjnych;
 • 418 km wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych;
 • 14 obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych ochronie;
 • 340 ambulansów zakupionych na potrzeby ratownictwa medycznego;
 • 160 przebudowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej;
 • 85 zmodernizowanych obiektów szkolnictwa wyższego;
 • blisko 6 tys. utworzonych miejsc pracy.

 

Informacje o wszystkich Funduszach Unijnych są dostępne na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Informacje na temat POIiŚ znajdują się również na stronach:

Zobacz również