Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Informacje podstawowe

Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetycznaDziałanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii

Cel działania
Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorcy
 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia JST.
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii

Cel działania
Zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorcy
 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia JST.
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Cel działania
Zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym.

Beneficjenci:

 • Jednostki sektora finansów publicznych
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy, związki, stowarzyszenia i porozumienia JST
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramachrealizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami
 • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunał
 • organy policji, straży pożarnej (w tym również OSP), straży miejskiej
 • państwowe szkoły wyższe
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe

System wdrażania IX osi priorytetowej

Instytucja Zarządzająca:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych

Instytucja Pośrednicząca:
Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

Instytucje Wdrażające:
Działania 9.1, 9.2 i 9.3: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Działania 9.4,9.5 i 9.6: Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki

Działania, dla których NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą:
Działanie 9.1 pn.: „Wysokosprawne wytwarzanie energii”
Działanie 9.2 pn.: „Efektywna dystrybucja energii”
Działanie 9.3 pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

Planowana alokacja środków na działania 9.1, 9.2 i 9.3 [mln euro] na podstawie Szczegółowego opisu priorytetów, wersja 3.11 z dnia 27.12.2012 r.:

 

Ogółem

Środki UE(Fundusz Spójności)

Środki publiczne krajowe

Środki prywatne

Działanie 9.1

266,41

53,28

11,88

201,25

Działanie 9.2

230,09

195,58

4,51

30

Działanie 9.3

123,65

105,1

18,55

0,00

Razem

620,15

353,96

34,94

231,25

Tryb przeprowadzania naboru i oceny projektów:

Realizowane projekty będą wybierane w ramach procedury konkursowej.

Ocena projektów dokonywana będzie w oparciu o kryteria zawarte w Załączniku nr 1 do opisu szczegółowego PO IiŚ pn.: „Kryteria wyboru projektów”.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu i zasad naboru oraz oceny wniosków dostępne są w Załączniku nr 2 do opisu szczegółowego PO IiŚ pn.: „Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu podejmuje:

 • Minister Gospodarki (Instytucja Pośrednicząca),
 • Komisja Europejska – w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro.

Instytucją podpisującą umowę o dofinansowanie projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca).

W dniu 8 czerwca 2009 r. została podpisana Umowa Dotacji Rozwojowej Nr 1/NFOŚiGW/2009 pomiędzy Ministrem Gospodarki, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Priorytetu IX PO IiŚ – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, dla działań 9.1 – Wysokosprawne wytwarzanie energii i 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, na łączną kwotę
40 000 000,00 PLN.

Zobacz również