Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

W ramach działania 9.1 - konkurs 2

Uwaga !!!
W związku z omyłkowym zamieszczeniem na stronie NFOŚiGW wzoru wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięć infrastrukturalnych, informujemy że w dniu 2.09.2010 r. zamieniono błędny wzór na poprawny - dla inwestycji produkcyjnych (zał. 2 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.1/2010).
 

W terminie od 27.09.2010 r. do 29.10.2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Działanie 9.1 konkurs nr 2/POIiŚ/9.1/2010
Wysokosprawne wytwarzanie energii - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Informacje o naborze

Termin składania wniosków: 27.09.2010 r. – 29.10.2010 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Planowany termin publikacji Listy rankingowej – I kwartał 2011r.
Planowany termin publikacji ostatecznych wyników – III kwartał 2011 r.

Miejsce publikacji wyników oceny wniosków
pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/przebieg-konkursow/

Miejsce składania wniosków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa – Kancelaria od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Osoba udzielająca informacji – Magdalena Szymczak tel. 22 459 09 59, e-mail: m.szymczak@nfosigw.gov.pl

Sposób składania wniosków: Wnioski należy składać osobiście, drogą pocztową lub kurierem. Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 29.10.2010 r. o godz. 15:30. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w punkcie 17.a Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.:
1. Przedsiębiorcy,
2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celami ww. działania określonymi w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.: inwestycje w zakresie przebudowy i budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji.
W ramach działania wspierane będą projekty dotyczące skojarzonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz nieodnawialnych. W ramach działania nie przewiduje się wsparcia budowy i modernizacji źródeł wytwarzania ciepła w ciepłowniach, jednak możliwe jest uzyskanie dotacji na przekształcenie tych jednostek w jednostki kogeneracyjne.
W ramach działania wyklucza się wsparcie dla technologii współspalania paliw kopalnych i biomasy lub biogazu oraz budowy lub przebudowy obiektów energetycznych spalających odpady komunalne (które będą wspierane z działania 2.1).
W ramach realizowanych projektów wsparcie może obejmować też budowę przyłączy jednostek wytwarzania skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji do najbliżej istniejącej sieci, spełniającej techniczne i ekonomiczne warunki przyłączeniowe. W tym kontekście przyłącze, rozumiane jako odcinek sieci łączący jednostkę/jednostki wytwarzania energii z punktem, w którym następuje rozgraniczenie własności sieci między właścicielem jednostki wytwórczej i operatorem sieci, może stanowić integralną część projektu dotyczącego jednostki wytwarzania energii, niezbędną dla osiągnięcia celów tego projektu. (Punkt rozgraniczenia własności określony w umowie przyłączeniowej pomiędzy przedsiębiorcą produkującym energię a operatorem sieci.)

Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 5 lutego 2008 r. 6 marca 2008 r., oraz zmienione w dniu 19 czerwca 2008, 30 grudnia 2008, 9 września 2009, 23 listopada 2009 i 15 czerwca 2010.

Finanse

Procent dofinansowania projektu: Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu określany będzie zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowym
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 30,0 mln PLN
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 58,0 mln PLN

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie: www.pois.gov.pl

Wzór umowy o dofinansowanie: www.pois.gov.pl

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: Środkami odwoławczymi przysługującymi składającemu wniosek są protest i odwołanie.

Protest mogą wnosić Wnioskodawcy, których projekty zostały umieszczone na liście rezerwowej lub odrzucone z konkursu. Protest wnoszony jest na piśmie bezpośrednio do Instytucji Organizującej Konkurs w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji przesyłanej do Wnioskodawcy o odrzuceniu projektu.

Odwołanie służy ponownemu rozpatrzeniu kwestii będących przedmiotem protestu. Jest wnoszone przez Wnioskodawcę na piśmie do Instytucji Zarzadzającej za pośrednictwem Instytucji Organizującej Konkurs w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o rozpatrzeniu protestu wraz z pouczeniem o prawie do wniesienia odwołania albo informacji o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 9.1 „Wysokosprawne wytwarzanie energii” publicznej wynosi 10 mln PLN. Minimalną wartość projektu stanowią całkowite wydatki niezbędne do realizacji projektu, które zostaną/ zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone na podstawie następujących dokumentów:
Regulamin konkursu (konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.1/ 2010)
• Wzór wniosku o dofinansowanie.
• Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
• Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie (do oceny w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia).
• Załączniki wymagane do oceny w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia.
• Zakres Studium wykonalności.
• Wzór karty - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku o dofinansowanie.
• Wzór Karty Informacyjnej dla załącznika.
• Metodologia liczenia wskaźnika redukcji emisji dwutlenku węgla.
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.4 z dnia 5 lipca 2010r.)

Zobacz również