Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

W ramach działania 9.1 - konkurs 1

Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie konkursowym w ramach IX priorytetu PO IiŚ działanie 9.1

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.1

Wysokosprawne wytwarzanie energii - KONKURS NR 1/POIiŚ/9.1/2009

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 1 do 30 kwietnia 2009 roku bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa.
z dopiskiem 1/POIiŚ/9.1/2009

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 30 kwietnia 2009 roku o godz. 15:00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celami ww. działania określonymi w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.: inwestycje w zakresie przebudowy i budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji.

W ramach działania wspierane będą projekty dotyczące skojarzonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz nieodnawialnych. W ramach działania nie przewiduje się wsparcia budowy i modernizacji źródeł wytwarzania ciepła w ciepłowniach, jednak możliwe jest uzyskanie dotacji na przekształcenie tych jednostek w jednostki kogeneracyjne.

W ramach działania wyklucza się wsparcie dla technologii współspalania paliw kopalnych i biomasy lub biogazu oraz budowy lub przebudowy obiektów energetycznych spalających odpady komunalne (które będą wspierane z działania 2.1).

W ramach realizowanych projektów wsparcie może obejmować też budowę przyłączy jednostek wytwarzania skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji do najbliżej istniejącej sieci, spełniającej techniczne i ekonomiczne warunki przyłączeniowe. W tym kontekście przyłącze, rozumiane jako odcinek sieci łączący jednostkę/jednostki wytwarzania energii z punktem, w którym następuje rozgraniczenie własności sieci między właścicielem jednostki wytwórczej i operatorem sieci, może stanowić integralną część projektu dotyczącego jednostki wytwarzania energii, niezbędną dla osiągnięcia celów tego projektu. (Punkt rozgraniczenia własności określony w umowie przyłączeniowej pomiędzy przedsiębiorcą produkującym energię a operatorem sieci.)

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w punkcie 17.a Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.:

1. Przedsiębiorcy,
2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
W ramach niniejszej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 293 800 000,00 PLN ze środków Funduszu Spójności. Pomoc finansowa udzielana w ramach 9.1 dostępna będzie na terenie całego kraju.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie:
Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 9.1 wynosi 10 mln PLN. Minimalną wartość projektu stanowią całkowite wydatki niezbędne do realizacji projektu, które zostaną/ zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach Działania 9.1 wynosi 30 mln PLN.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu:
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu określany będzie zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowym.

Dofinansowanie obejmuje zarówno środki pochodzące z UE jak i (jeśli takie środki są przewidziane dla danego działania) pochodzące z budżetu państwa w formie współfinansowania krajowego. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji rozwojowej lub ujęte w formie wydatków budżetowych państwowych jednostek budżetowych związanych z realizacją projektów w ramach działania.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 25 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

Środkami odwoławczymi są protest oraz odwołanie. Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku dokonaną przez instytucję oceniającą wniosek lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu. Odwołanie służy ponownemu rozpatrzeniu kwestii będących przedmiotem protestu. Jest wnoszone na piśmie.
Szczegółowe warunki i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone zostaną w Szczegółowym opisie priorytetu POIiŚ i wskazane niezwłocznie po ich ogłoszeniu, w terminie umożliwiającym wdrożenie procedury odwoławczej niezwłocznie po zakończeniu procesu oceny złożonych wniosków.

Kryteria wyboru projektów:
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 5 lutego 2008 r. i 6 marca 2008 r. oraz zmienione w dniu 19 czerwca 2008 r. i 30 grudnia 2008 r.

Wzór umowy o dofinansowanie:
Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo indywidualnie uzgadniane z beneficjentem.

Uwaga! Należy stosować wzory umów ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego aktualne na dzień zawierania umowy.
 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone na podstawie następujących dokumentów:

 

Regulamin konkursu (konkurs nr 1 /PO IiŚ/ 9.1/ 2009)

Dokumenty

regulamin_konkursu_9.1.pdf
regulamin_konkursu_9.1.pdf - (299,82 KB) Regulamin konkursu (konkurs nr 1 /PO IiŚ/ 9.1/ 2009)
zmiana_do_regulaminu_konkursu9_.1.pdf
zmiana_do_regulaminu_konkursu9_.1.pdf - (81,94 KB) Zmiana do Regulaminu Konkursu 9.1
zalacznik_3_insrukcja_do_wniosku_z_pp.pdf
zalacznik_3_insrukcja_do_wniosku_z_pp.pdf - (598,66 KB) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
zalacznik_nr4_do_wniosku_formalna_merytoryczna_istopnia.doc
zalacznik_nr4_do_wniosku_formalna_merytoryczna_istopnia.doc - (519,5 KB) Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie (do oceny w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia)
zalacznik_nr_5_do_oceny_merytorycznej_iistopnia.doc
zalacznik_nr_5_do_oceny_merytorycznej_iistopnia.doc - (323 KB) Załączniki wymagane do oceny w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia
zalacznik_6_studium_wykonalnosci.pdf
zalacznik_6_studium_wykonalnosci.pdf - (182,35 KB) Zakres Studium wykonalności
lista_sprawdzajaca_do_oceny_formalnej_04_03_2009.zip
lista_sprawdzajaca_do_oceny_formalnej_04_03_2009.zip - (681,07 KB) Lista sprawdzająca do oceny formalnej
zalaczniknr7b_wzor_listy_sprawdzajacej_nr3_do_oceny_merytorycznej_istopnia.doc
zalaczniknr7b_wzor_listy_sprawdzajacej_nr3_do_oceny_merytorycznej_istopnia.doc - (308 KB) Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia
zalacznik_nr7c_wzor_listy_sprawdzajacej_nr4_do_oceny_merytorycznej_iistopnia.doc
zalacznik_nr7c_wzor_listy_sprawdzajacej_nr4_do_oceny_merytorycznej_iistopnia.doc - (448,5 KB) Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia
zalacznik_nr8_wzorkarty_wykaz_do_kumnetow_9_1_15_01_2009.doc
zalacznik_nr8_wzorkarty_wykaz_do_kumnetow_9_1_15_01_2009.doc - (277 KB) Wzór karty - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku o dofinansowanie
zalacznik_nr9_wzor_karty_informacyjnej_9_1_15_01_2009.doc
zalacznik_nr9_wzor_karty_informacyjnej_9_1_15_01_2009.doc - (271,5 KB) Wzór Karty Informacyjnej dla załącznika
zalacznik_nr10a_wzor_ogolny_umowy_o_dofinasowanie.doc
zalacznik_nr10a_wzor_ogolny_umowy_o_dofinasowanie.doc - (301,5 KB) Wzór Umowy o dofinansowanie
zalaczniki_do_umowy_o_dofinasowanie.zip
zalaczniki_do_umowy_o_dofinasowanie.zip - (43,4 KB) Załączniki do umowy o dofinansowanie
zalacznik_nr11_metodyka_co2_z_przypisem.doc
zalacznik_nr11_metodyka_co2_z_przypisem.doc - (669 KB) Metodologia wyliczenia wskaźnika redukcji emisji dwutlenku węgla w działaniu 9.1 POIiŚ
zalacznik_nr12_regulamin_zespolu_ds_oceny_projektow.doc
zalacznik_nr12_regulamin_zespolu_ds_oceny_projektow.doc - (346,5 KB) Regulamin Zespołu ds. oceny projektów
zalaczniki_do_regulaminu_zop_dla_9_1.zip
zalaczniki_do_regulaminu_zop_dla_9_1.zip - (103,46 KB) Załączniki do Regulaminu Zespołu
podrecznik_poprawiony_ix_os.pdf
podrecznik_poprawiony_ix_os.pdf - (686,96 KB) Podręcznik dla Wnioskodawcy
szop_poiis_v3.0_final_01_12_2008.pdf
szop_poiis_v3.0_final_01_12_2008.pdf - (2,09 MB) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 1 grudnia 2008 r.)
zal-1_kryteria_wyboru_projektow_ix_priorytet_30-12-2008.pdf
zal-1_kryteria_wyboru_projektow_ix_priorytet_30-12-2008.pdf - (250,26 KB) Zał. 1 Kryteria wyboru projektów IX priorytet (30.12.2008r.)

Zobacz również