Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

W ramach działania 9.2 - konkurs 2

Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie konkursowym w ramach IX priorytetu PO IiŚ działanie 9.2 - konkurs 2

Uwaga, w dniu 9.04.2015 r. Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła zmianę  § 10 ust. 9 Regulaminu Zespołu ds. oceny projektów stanowiącego Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.2/2014. Zmieniony ustęp brzmi „9. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków pod kątem kryteriów merytorycznych   II stopnia Sekretarz Zespołu lub jego Zastępca przygotowuje raport z oceny wniosków o dofinansowanie pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia, który po zatwierdzeniu przez Zarząd IW lub koordynującego działania POIiŚ Członka Zarządu IW jest przekazywany do IP celem akceptacji.”


W dniu 27.02.2015 r. Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła zmianę § 9 ust. 12 Regulaminu Zespołu ds. oceny projektów, stanowiącego Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.2/2014. Zmieniony ustęp brzmi "12. Lista rankingowa wraz z raportem z oceny pod kątem kryteriów merytorycznych I stopnia po akceptacji przez Zarząd IW lub koordynującego działania POIiŚ Członka Zarządu IW jest przekazywana do IP celem akceptacji.”


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki,

 ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii - KONKURS NR 2/POIiŚ/9.2/2014

 Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 17.11.2014 r. – 01.12.2014 r. bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
 
 
z dopiskiem:

 

Wniosek o dofinansowanie projektu pt.  "......",
Konkurs zamknięty nr 2/POIiŚ/9.2/2014

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 01.12.2014 r. o godz. 15:30. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
 
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 9.2
Dofinansowaniu podlegają projekty zgodne z celami ww. działania określonymi w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko w zakresie  budowy (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, mających na celu ograniczenie strat sieciowych (wymiana transformatorów o niskiej sprawności energetycznej, skracanie bardzo długich ciągów liniowych, zmiana przekrojów przewodu w celu dostosowania ich do obecnych temperatur sieci oraz inne, równoważne co do efektu środowiskowego, typy projektów).
 
Do dofinansowania będą kwalifikować się wyłącznie te projekty dotyczące sieci elektroenergetycznych, które wykażą ograniczenie strat energii, o co najmniej 30% w ramach projektu.
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 9.2:
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w punkcie 17.a Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.:
  1. Przedsiębiorcy
  2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia
    i porozumienia JST.
  3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2
 
W ramach niniejszej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę  12,05 mln PLN ze środków Funduszu Spójności. Pomoc finansowa udzielana
w ramach 9.2 dostępna będzie na terenie całego kraju.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach Działania 9.2:  wynosi 50 mln PLN.
 
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach Działania 9.2
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych wynosi 85 % i jest   ustalany zgodnie z warunkami określonymi w programie pomocowym – rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.
 
Zasady wyliczania poziomu dofinansowania dla projektów z zakresu działania 9.2 zostały doprecyzowane w „Szczegółowych zaleceniach w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych z obszaru efektywnej dystrybucji energii” stanowiących załącznik nr 12 do Regulaminu.
 
Środkami odwoławczymi są protest oraz odwołanie. Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku dokonaną przez instytucję oceniającą wniosek lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu. Odwołanie służy ponownemu rozpatrzeniu kwestii będących przedmiotem protestu. Jest wnoszone na piśmie.
Szczegółowe warunki i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone zostały w Załączniku nr 2 do „Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ” pn.: Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
 
Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 9.2
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 5 lutego 2008 r., 6 marca 2008 r. i 8 kwietnia 2008 r. oraz zmienione w dniu 19 czerwca 2008 r., 30 grudnia 2008 r., 31 marca 2009 r., 9 września 2009 r., 23 listopada 2009 r., 15 czerwca 2010 r., 2 listopada 2010 r., 11 stycznia 2011 r., 27 czerwca 2011 r., 9 grudnia 2011 r., 21 marca 2012 r., 16 sierpnia 2012 r., 30 stycznia 2013 r., 8 kwietnia 2013 r., 5 czerwca 2013 r., 27 listopada 2013 r., 4 kwietnia 2014 r. i 3 czerwca 2014 r.
 
Wzór umowy o dofinansowanie jest zamieszczony na stronie internetowej www.pois.gov.pl
 
Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone na podstawie ponizszych dokumentów:

Zobacz również