Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

W ramach działania 9.2 - konkurs 1

Uwaga! Zmiana załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010
Uprzejmie informujemy, iż za zgodą Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej zmieniony został punkt 9 Załącznika nr 5 pn. "Załączniki wymagane do oceny w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia" do Regulaminu konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 w zakresie udokumentowania prawa do dysponowania nieruchomościami, na których będzie realizowane zamierzenie inwestycyjne objete wnioskiem o dofinansowanie.

Zaktualizowany Załącznik znajduje się poniżej w plikach do pobrania


Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie konkursowym w ramach IX priorytetu PO IiŚ działanie 9.2
  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.2
 
Efektywna dystrybucja energii - KONKURS NR 1/POIiŚ/9.2/2010
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 14.06.2010r. – 5.07.2010r. bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa.
z dopiskiem:
Wniosek o dofinansowanie projektu pt.:
………………………………………………..
Konkurs zamknięty nr 1/POIiŚ/9.2/2010
 
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 5.07.2010r. o godz. 15:30. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 9.2:
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celami ww. działania określonymi w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.: kompleksowe projekty z zakresu budowy (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, mających na celu ograniczenie strat sieciowych (wymiana transformatorów o niskiej sprawności energetycznej, skracanie bardzo długich ciągów liniowych, zmiana przekrojów przewodu w celu dostosowania ich do obecnych temperatur sieci oraz inne, równoważne co do efektu środowiskowego, typy projektów).
W ramach działania wspierane będąrównieżinwestycje w zakresie przebudowy i budowy
(w miejsce istniejącego systemu) sieci dystrybucji ciepła o największym potencjale obniżenia strat energii.
Do dofinansowania będąkwalifikowaćsięwyłącznie te projekty dotyczące sieci elektroenergetycznych, które wykażą ograniczenie strat energii, o co najmniej 30% w ramach projektu.
 
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 9.2:
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w punkcie 17.a Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.:
  1. Przedsiębiorcy.
  2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia
    i porozumienia JST.
  3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2:
W ramach niniejszej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 435,5 mln PLN ze środków Funduszu Spójności. Pomoc finansowa udzielana
w ramach 9.2 dostępna będzie na terenie całego kraju.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 9.2:
Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii” wynosi 20 mln PLN. Minimalną wartość projektu stanowią całkowite wydatki niezbędne do realizacji projektu, które zostaną/ zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.
 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach Działania 9.2:
Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach Działania 9.2 wynosi 50 mln PLN.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach Działania 9.2:
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych wynosi 85 % i jest   ustalany zgodnie z warunkami określonymi w programie pomocowym – rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.
 
Zasady wyliczania poziomu dofinansowania dla projektów z zakresu działania 9.2 zostały doprecyzowane w „Szczegółowych zaleceniach w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych z obszaru efektywnej dystrybucji energii” stanowiących załącznik nr 12 do Regulaminu.
  
Środkami odwoławczymi są protest oraz odwołanie. Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku dokonaną przez instytucję oceniającą wniosek lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu. Odwołanie służy ponownemu rozpatrzeniu kwestii będących przedmiotem protestu. Jest wnoszone na piśmie.
Szczegółowe warunki i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone zostały w Załączniku nr 2 do „Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ” pn.: Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 9.2:
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 5 lutego 2008 r. i 6 marca 2008 r. oraz zmienione w dniu 19 czerwca 2008 r., 30 grudnia 2008 r. i 23 listopada 2009 r.
 
Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie zamieszczony na stronie internetowej www.pois.gov.pl

 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone na podstawie następujących dokumentów:

Dokumenty

1._regulamin_konkursu_9.2.pdf
1._regulamin_konkursu_9.2.pdf - (378,83 KB) Regulamin konkursu nr 1/PO IiŚ/9.2/2010
2._zalacznik_nr_2_formularz_wniosku_o_dofinansowanie.doc
2._zalacznik_nr_2_formularz_wniosku_o_dofinansowanie.doc - (473 KB) Formularz wniosku o dofinansowanie
3._zalacznik_nr_3_instrukcja_do_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie.pdf
3._zalacznik_nr_3_instrukcja_do_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie.pdf - (570,85 KB) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
4._zalacznik_nr_4_zalaczniki_do_wniosku_i_etap.doc
4._zalacznik_nr_4_zalaczniki_do_wniosku_i_etap.doc - (740,5 KB) Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie (do oceny w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia)
5._zal._nr_5_zalaczniki_wymagane_do_oceny_w_oparciu_o_kryteria_merytoryczne_2_stopnia.doc
5._zal._nr_5_zalaczniki_wymagane_do_oceny_w_oparciu_o_kryteria_merytoryczne_2_stopnia.doc - (457 KB) Załączniki wymagane do oceny w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia
6._zalacznik_nr_6_zakres_studium_wykonalnosci.doc
6._zalacznik_nr_6_zakres_studium_wykonalnosci.doc - (265,5 KB) Zakres studium wykonalności
7._zalacznik_nr_7_ls_do_oc._form_meryt._i_st_ii_st.zip
7._zalacznik_nr_7_ls_do_oc._form_meryt._i_st_ii_st.zip - (894,76 KB) Listy sprawdzające do oceny formalnej (7a), merytorycznej I stopnia (7b), merytorycznej II stopnia (7c)
8._zalacznik_nr_8_wzor_karty_wykaz_dokumentow.doc
8._zalacznik_nr_8_wzor_karty_wykaz_dokumentow.doc - (269 KB) Wzór Karty – Wykaz dokumentów załączanych do wniosku o dofinansowanie projektu
9._zalacznik_nr_9_wzor_karty_informacyjnej_dla_zalacznika.doc
9._zalacznik_nr_9_wzor_karty_informacyjnej_dla_zalacznika.doc - (264 KB) Karta informacyjna dla załącznika
10._zalacznik_nr_10_wzor_umowy_o_dofinansowanie_z_zalacznikami.zip
10._zalacznik_nr_10_wzor_umowy_o_dofinansowanie_z_zalacznikami.zip - (449,7 KB) Wzór Umowy o dofinansowanie z wymaganymi załącznikami do umowy
11._zalacznik_nr_11_regulamin_zespolu_ds_oceny_projektow.pdf
11._zalacznik_nr_11_regulamin_zespolu_ds_oceny_projektow.pdf - (274,28 KB) Regulamin Zespołu do oceny projektów
12._zalaczniki_do_zal_11_do_regulaminu_zespolu_ds_oceny_projektow.zip
12._zalaczniki_do_zal_11_do_regulaminu_zespolu_ds_oceny_projektow.zip - (1,22 MB) Załączniki do Regulaminu Zespołu do oceny projektów
13._zalacznik_nr_12_szczegolowe_zalecenia_w_zakresie_wybranych_zagadnien.pdf
13._zalacznik_nr_12_szczegolowe_zalecenia_w_zakresie_wybranych_zagadnien.pdf - (730,1 KB) Szczegółowe zalecenia w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych z obszaru efektywnej dystrybucji energii
14._zalacznik_nr_13a__metodyka_szacowania_zmniejszenia_strat_ciepla_dla_sieci.pdf
14._zalacznik_nr_13a__metodyka_szacowania_zmniejszenia_strat_ciepla_dla_sieci.pdf - (253,12 KB) Metodyka szacowania zmniejszenia strat ciepła (sieci)
15._zalacznik_nr_13b_metodyka_szacowania_zmniejszenia_strat_ciepla_dla_wezlow.pdf
15._zalacznik_nr_13b_metodyka_szacowania_zmniejszenia_strat_ciepla_dla_wezlow.pdf - (319,25 KB) Metodyka szacowania zmniejszenia strat ciepła (węzły cieplne)
16._zalacznik_nr_14_szacowanie_ograniczenia_strat_energii_elektrycznej.doc
16._zalacznik_nr_14_szacowanie_ograniczenia_strat_energii_elektrycznej.doc - (326 KB) Szacowanie ograniczania strat energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu
17._szop_pois_3_3_20_stycznia_2010.pdf
17._szop_pois_3_3_20_stycznia_2010.pdf - (2,27 MB) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wersja 3.3 z dnia 20 stycznia 2010 r.
18._kryteria_wyboru_projektow_poiis_priorytet_ix.pdf
18._kryteria_wyboru_projektow_poiis_priorytet_ix.pdf - (208,74 KB) Załącznik do SzOP POIiŚ Kryteria wyboru projektów IX priorytet (wersja z dnia 23 listopada 2009r)

 

Materiały pomocnicze dla działania 9.2

Uwaga, poniższe informacje nie wchodzą w skład dokumentacji konkursowej i nie zmieniają warunków konkursu.

projekt_9.2_przyklad.doc
projekt_9.2_przyklad.doc - (157,5 KB) Materiał pomocniczy do przygotowania wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności j załączników.

Zobacz również