Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

W ramach działania 9.3 - konkurs 2

Uwaga, w dniu 18.03.2015 r. Ministerstwo Gospodarki zaakceptowało zmianę Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

Zmianie uległ Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”, w którym wykreślono zapisy dotyczące wyłączenia z obszaru podmiotów współuczestniczących w realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej instalacji objętych systemem EU ETS. Powyższa zmiana powoduje, że instalacje objęte systemem EU ETS oraz podmioty za nie odpowiedzialne mogą być uwzględniane w planach gospodarki niskoemisyjnej.

zal_9_szczegolowe_zalecenia_z_dn._18.03.2015.pdf
zal_9_szczegolowe_zalecenia_z_dn._18.03.2015.pdf - (158,61 KB) Obowiązujące od 18.03.2015 r. Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej

Ministerstwo Gospodarki w dniu 22 kwietnia 2014 r. zwiększyło budżet konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej" do kwoty 27,5 mln zł. Pierwotny budżet wynosił 10 mln zł.

 

Ministerstwo Gospodarki w dniu 30.10.2013 r. zaakceptowało przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie do dnia 31.12.2013 r. w ramach działania 9.3 konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej - PGN.

W wyniku powyższej akcpetacji zmienił się paragraf 8 ust. 1 Regulaminu konkursu dot. czasu naboru wniosków. Zmieniono również ust. 4 we wzorze nr 1 w załączniku nr 2 do Regulaminu dot. oświadczenia w zakresie podstawy prawnej wykluczenia z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki,

ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.3

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej - KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 02.09.2013r. – 31.12.2013r. bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa.


z dopiskiem:

Wniosek o dofinansowanie projektu pt.:
..............................................................
Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013


Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 31.12.2013r. o godz. 15:30. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

 

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 9.3;
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej:

 • Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celami ww. działania określonymi w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.: sporządzanie/aktualizowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach.
 • Wsparcie udzielane będzie na działania nieinwestycyjne: opracowanie, bądź aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy/związku gmin wraz ze stworzeniem w gminie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, a także informowanie i promocja zapisów wynikających z planów.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 9.3;
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej:

 • Uprawnionymi do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3; Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej:

 • W ramach niniejszej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 10,0 mln PLN ze środków Funduszu Spójności. Pomoc finansowa udzielana w ramach 9.3 dostępna będzie na terenie całego kraju.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie: nie dotyczy

 • Poziom dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

 • Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Ocena będzie kończona sukcesywnie.

Warunkiem udzielenia dofinansowania dla projektów wyłonionych w ramach konkursu jest akceptacja zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Komisję Europejską.

Środkami odwoławczymi są protest oraz odwołanie. Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku dokonaną przez instytucję oceniającą wniosek lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu. Odwołanie służy ponownemu rozpatrzeniu kwestii będących przedmiotem protestu. Jest wnoszone na piśmie. Szczegółowe warunki i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone zostały w Załączniku nr 2 do „Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ” pn.: „Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.


Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej:

 • Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 5 lutego 2008 r. i 6 marca 2008 r. oraz zmienione w dniu 19 czerwca 2008 r., 30 grudnia 2008 r., 9 września 2009r., 23 listopada 2009 r., 15 czerwca 2010r., 2 listopada 2010r., 11 stycznia 2011r., 27 czerwca 2011r., 9 grudnia 2011r., 21 marca 2012r., 16 sierpnia 2012r., 30 stycznia 2013r., 8 kwietnia 2013r. oraz 5 czerwca 2013r.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone na podstawie Regulaminu konkursu nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013.

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie:

 1. Uchwała Rady Gminy o woli przystąpieniu do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
   
 2. Kopia aktualnego statutu Beneficjenta
   
 3. Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantt`a lub inny
   
 4. W przypadku projekty grupowego Porozumienie/umowa regulujące wzajemne prawa i obowiązki stron zabezpieczające sprawną realizację projektu i zapewnienie trwałości projektu
   
 5. Procedury/Regulamin zawierania umów zgodne z zasadami obowiązującymi w POIiŚ. W przypadku projektów zakończonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie –procedury, zgodnie z którymi beneficjent zawierał umowy dla zadań objętych projektem
   
 6. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy)
   
 7. Zbiór 18 Oświadczeń wnioskodawcy o dofinansowanie w ramach działania 9.3 (wg. Załączonego we wniosku Wzoru nr 1)
   
 8. Lista zamówień realizowanych w ramach projektu (wg załączonego we wniosku Wzoru nr 2)


 

Dokumenty

131030_regulamin_konkursu_pgn.pdf
131030_regulamin_konkursu_pgn.pdf - (326,93 KB) Zaktualizowany Regulamin konkursu
zal_2_wniosek_o_dofinansowanie_poprawiony_131030.doc
zal_2_wniosek_o_dofinansowanie_poprawiony_131030.doc - (351 KB) Wzór wniosku o dofinansowanie
zal_3_zalaczniki_wymagane_do_wniosku.doc
zal_3_zalaczniki_wymagane_do_wniosku.doc - (306,5 KB) - Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie (do oceny w oparciu o kryteria formalne i formalne dodatkowe)
zal_4.1_lista_do_formalnej.doc
zal_4.1_lista_do_formalnej.doc - (330,5 KB) Lista sprawdzająca do oceny formalnej
zal_4.2_lista_do_formalnej_dodatkowej.doc
zal_4.2_lista_do_formalnej_dodatkowej.doc - (291,5 KB) Lista sprawdzająca do oceny formalnej dodatkowej
zal_5_wzor_karty-wykaz_dokumentow.doc
zal_5_wzor_karty-wykaz_dokumentow.doc - (291 KB) Wzór karty - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku o dofinansowanie
zal_6_wzor_karty_informacyjnej_do_zalacznika.doc
zal_6_wzor_karty_informacyjnej_do_zalacznika.doc - (282,5 KB) Wzór Karty Informacyjnej dla załącznika
zal_7_regulamin_zop.doc
zal_7_regulamin_zop.doc - (322,5 KB) Regulamin Zespołu ds. oceny projektów
zal_8_wzor_umowy_o_dofinansowanie.doc
zal_8_wzor_umowy_o_dofinansowanie.doc - (502,5 KB) Wzór Umowy o dofinansowanie
zal_9_szczegolowe_zalecenia.doc
zal_9_szczegolowe_zalecenia.doc - (300,5 KB) Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej (przed zmianą z dnia 18.03.2015 r.)
zal_9_szczegolowe_zalecenia_z_dn._18.03.2015.pdf
zal_9_szczegolowe_zalecenia_z_dn._18.03.2015.pdf - (158,61 KB) Obowiązujące od 18.03.2015 r. Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej

Zobacz również