Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

W ramach działania 9.3 - tryb sys. dla administracji centralnej

Lista projektów systemowych z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej (podstawowej i dodatkowej) oraz merytorycznej I stopnia dla działania 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego

Nabór wniosków dla projektów systemowych dla jednostek administracji centralnej

 

UWAGA !!! Informujemy, że z uwagi na bardzo krótki czas realizacji projektów został ustalony ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie.
Wnioski będą przyjmowane  do dnia 30.06.2015 r.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki -

rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie

projektów systemowych w zakresie przygotowania dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynków użyteczności publicznej realizowanych przez jednostki administracji centralnej oraz podległe im i nadzorowane instytucje i jednostki organizacyjne.

Podstawą ogłoszenia przedmiotowego naboru jest decyzja Instytucji Zarządzającej z dnia 21.04.2015 r. wprowadzająca zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów POIiŚ 2007-2013 w działaniu 9.3.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa


z dopiskiem:

Wniosek o dofinansowanie projektu pt.:
".............................................................."
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – projekt systemowy

 

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 9.3;
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – tryb systemowy

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celami ww. działania określonymi w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.: projekty systemowe na opracowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynków użyteczności publicznej realizowane przez jednostki administracji centralnej oraz podległe im i nadzorowane instytucje i jednostki organizacyjne. Wsparcie tych projektów przyczyni się do przygotowania dojrzałych projektów do realizacji m.in. ze środków POIiŚ na lata 2014-2020.

W projektach systemowych dokumentacja techniczna dla obiektów może zawierać audyty energetyczne, inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i dokumentację kosztorysowo-projektową. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w wyniku realizacji projektu może obejmować:

- inwentaryzację architektoniczno-budowlaną,

- audyty energetyczne budynków,

- projekty budowlane,

- projekty wykonawcze,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary.

 

Zadania, które będę wynikać z ww. dokumentów powinny wpisywać się w definicję „głębokiej termomodernizacji”.

      Poniżej definicja „głębokiej termomodernizacji”:

„Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r., poz. 712), oznacza przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, którego przedmiotem jest:

a) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

b) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach techniczno-budowlanych, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych, obowiązujące od roku 2021. Przez przepisy techniczno-budowlane rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).”

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 9.3;
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – tryb systemowy.

 • Jednostki administracji centralnej oraz podległe im i nadzorowane instytucje i jednostki organizacyjne
 • Uprawnionymi do składania wniosków są jednostki administracji centralnej

      Termin rozstrzygnięcia naboru:

 • Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Ocena będzie kończona sukcesywnie.

Uzyskanie dofinansowania projektu wiąże się z uzyskaniem pozytywnej oceny pod kątem kryteriów formalnych oraz kryteriów merytorycznych I stopnia dedykowanych projektom przygotowawczym dla projektów infrastrukturalnych określnych dla priorytetu IX oraz pod warunkiem dostępności środków w ramach wolnej alokacji dla działania 9.3 POIiŚ.


Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

 • Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko”, w których zmiany zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone na podstawie załączonego formularza.

         Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie:

 1. Harmonogram realizacji projektu w postaci Wykresu Gantt’a.
 2. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ/osobę do tego uprawnioną zgodnie ze statutem lub innym dokumentów stwierdzającym taki fakt).
 3. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków przez Wnioskodawcę na współfinansowanie projektu w ilości pozwalającej na zbilansowanie finansowe projektu.
 4. Lista zamówień realizowanych w ramach projektu (wg załączonego wzoru).
 5. Procedury/Regulamin zawierania umów zgodne z zasadami obowiązującymi w POIiŚ.
 6. Wersja elektroniczna wniosku wraz z załącznikami– CD-ROM.
 7. Zbiór 19 oświadczeń wnioskodawcy (wg załączonego wzoru).
 8. Umowa delegacji (porozumienie).

Dodatkowe dokumenty:
1. Link do „Założeń do umowy pomiędzy beneficjentem a pomiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego i Infrastruktura i Środowisko”.

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (w załączeniu). Wersja dostosowana pod kątem naboru.

Zobacz również