Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

W ramach działania 9.3 - konkurs 1

Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie konkursowym w ramach IX priorytetu PO IiŚ działanie 9.3

Uprzejmie informujemy, iż z powodu dużej liczby wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/POIiŚ/9.3/2008 i pracochłonności związanej z ich oceną, nastąpi opóźnienie w ogłoszeniu listy rankingowej w stosunku do terminów założonych w Regulaminie konkursu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.3

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
- KONKURS NR 1/POIiŚ/9.3/2008

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 2 lutego 2009r. do 6 marca 2009r. bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

z dopiskiem 1/POIiŚ/9.3/2008

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 6 marca 2009r. o godz. 15:00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 9.3:
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celami ww. działania określonymi w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.: inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją budynku.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 9.3:
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w punkcie 17.a Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.:

1. Jednostki sektora finansów publicznych tj:

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
  • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
  • ­organy policji, straży pożarnej (w tym również OSP), straży miejskiej,
  • ­państwowe szkoły wyższe,
  • ­samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

2. Organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3:
W ramach niniejszej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 166 893 292,00 PLN ze środków Funduszu Spójności. Pomoc finansowa udzielana w ramach 9.3 dostępna będzie na terenie całego kraju.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 9.3:
Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności” publicznej wynosi 10 mln PLN. Minimalną wartość projektu stanowią całkowite wydatki niezbędne do realizacji projektu, które zostaną/ zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach Działania 9.3:
Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach Działania 9.3 wynosi 50 mln PLN.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach Działania 9.3:
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu:

  • państwowe jednostki budżetowe – 100%,
  • pozostali beneficjenci – 50%.

Dofinansowanie obejmuje zarówno środki pochodzące z UE jak i (jeśli takie środki są przewidziane dla danego działania) pochodzące z budżetu państwa w formie współfinansowania krajowego. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji rozwojowej lub ujęte w formie wydatków budżetowych państwowych jednostek budżetowych związanych z realizacją projektów w ramach działania.

UWAGA! Rzeczywisty poziom dofinansowania, odnoszący się do całkowitego kosztu inwestycji, może kształtować się na niższym poziomie. Szczegółowe zasady wyliczania poziomu dofinansowania dla projektów dotyczących termomodernizacji w ramach działania 9.3 określone są w. Metodyce wyliczania udziału dofinansowania (przygotowanej na podstawie zaleceń ekspertów Jaspers) stanowiącej załącznik do Regulaminu Konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach Działania 9.3:
Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 25 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 9.3:
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 5 lutego 2008 r. i 6 marca 2008 r. oraz zmienione w dniu 19 czerwca 2008 r.

Wzór umowy o dofinansowanie

Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo indywidualnie uzgadniane z beneficjentem.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone na podstawie następujących dokumentów:

regulamin_konkursu_9_3.doc
regulamin_konkursu_9_3.doc - (427,5 KB) Regulamin konkursu (konkurs nr 1 /PO IiŚ/ 9.3/ 2008)

Załączniki do Regulaminu konkursu:

zalacznik_nr3a_instrukcja_do_wniosku_bez_pp.doc
zalacznik_nr3a_instrukcja_do_wniosku_bez_pp.doc - (913,5 KB) Instrukcja wypełniania wniosków bez pp
zalacznik_nr3b_instrukcja_do_wniosku_z_pp.doc
zalacznik_nr3b_instrukcja_do_wniosku_z_pp.doc - (849,5 KB) Instrukcja wypełniania wniosków z pp
zalacznik_nr4_zalaczniki_wymagane_do_wniosku_9_3_etap.doc
zalacznik_nr4_zalaczniki_wymagane_do_wniosku_9_3_etap.doc - (395 KB) Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie (do oceny w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia)
zalaczniki_wymagane_do_oceny_w_oparciu_o_kryteria_merytoryczne_ii_stopnia.doc
zalaczniki_wymagane_do_oceny_w_oparciu_o_kryteria_merytoryczne_ii_stopnia.doc - (310 KB) Załączniki wymagane do oceny w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia
zekres_studium_wykonalnosci_zakres2.pdf
zekres_studium_wykonalnosci_zakres2.pdf - (160,18 KB) a) Zakres Studium wykonalności (dotyczy dużych projektów tj. powyżej 25 mln euro)
zakres_studium_wykonalnosci_zakres1.pdf
zakres_studium_wykonalnosci_zakres1.pdf - (192,31 KB) b) Załącznik finansowy (dotyczy projektów nie będących dużymi)
lista_sprawdzajaca_do_oceny_merytorycznej_ii_stopnia.doc
lista_sprawdzajaca_do_oceny_merytorycznej_ii_stopnia.doc - (430 KB) Lista sprawdzająca do oceny formalnej
lista_sprawdzajaca_do_oceny_formalnej.zip
lista_sprawdzajaca_do_oceny_formalnej.zip - (815,86 KB) Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia
lista_sprawdzajaca_do_oceny_merytorycznej_i_stopnia.doc
lista_sprawdzajaca_do_oceny_merytorycznej_i_stopnia.doc - (306 KB) Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia
zalacznik_nr8_wzor_karty.doc
zalacznik_nr8_wzor_karty.doc - (277 KB) Wzór karty - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku o dofinansowanie
zalacznik_nr9_wzor_karty_informacyjnej_dla_zalacznika.doc
zalacznik_nr9_wzor_karty_informacyjnej_dla_zalacznika.doc - (271,5 KB) Wzór Karty Informacyjnej dla załącznika
zalacznik_nr10_procedura_odwolawcza.doc
zalacznik_nr10_procedura_odwolawcza.doc - (329,5 KB) Procedura odwoławcza
zalacznik_nr11_wzor_umowy_o_dofinansowanie_ogolny.doc
zalacznik_nr11_wzor_umowy_o_dofinansowanie_ogolny.doc - (301,5 KB) Wzór umowy o dofinansowanie ogolny
zalacznik_nr11a_wzor_umowa_o_dofinansowanie_dla_pan_jed_budz.doc
zalacznik_nr11a_wzor_umowa_o_dofinansowanie_dla_pan_jed_budz.doc - (279,5 KB) Wzór umowa o dofinansowanie dla panstwowych jednostek budżetowych
zalaczniki_do_wzoru_umowy_o_dofinansowanie.zip
zalaczniki_do_wzoru_umowy_o_dofinansowanie.zip - (44,37 KB) Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie
zalacznik_nr12_metodyka_wyliczania_udzialu_dofinansowania.doc
zalacznik_nr12_metodyka_wyliczania_udzialu_dofinansowania.doc - (201,5 KB) Metodyka wyliczania udziału dofinansowania (przygotowana na podstawie zaleceń ekspertów JASPERS )
zalacznik_nr13_ramowy_katalog_kosztow_wydatkow_kwalifikowanych.doc
zalacznik_nr13_ramowy_katalog_kosztow_wydatkow_kwalifikowanych.doc - (304 KB) Ramowy katalog kosztów / wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej POIiŚ
tabele_finansowe_1-7_oraz_a_i_b.zip
tabele_finansowe_1-7_oraz_a_i_b.zip - (103,15 KB) Tabele finansowe 1-7 oraz A i B
zalacznik_nr15_regulamin_zespolu_ds_oceny_projektow.doc
zalacznik_nr15_regulamin_zespolu_ds_oceny_projektow.doc - (333 KB) Regulamin Zespołu ds. oceny projektów
zalaczniki_do_regulaminu_zespolu_ds_oceny_projektow.zip
zalaczniki_do_regulaminu_zespolu_ds_oceny_projektow.zip - (108,8 KB) Załączniki do Regulaminu Zespołu ds. oceny projektów
szop_poiis_v3.0_final_01.12.2008r.pdf
szop_poiis_v3.0_final_01.12.2008r.pdf - (2,09 MB) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 1 grudnia 2008 r.)

Informacje pomocnicze

zalacznik_ekologiczno_technologiczny.doc
zalacznik_ekologiczno_technologiczny.doc - (67 KB) Załącznik ekologiczno-technologiczny. Weryfikacja jednostek - pkt 2, 3 i 4
nowy_przyklad_liczbowy.pdf
nowy_przyklad_liczbowy.pdf - (202,54 KB) Metodyka wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE - wyjaśnienia
nowy_przyklad_liczbowy.xls
nowy_przyklad_liczbowy.xls - (48 KB) Metodyka wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE - nowy przykład liczbowy
zbiorcze_pytania_nastrone_05.03.09pdf.pdf
zbiorcze_pytania_nastrone_05.03.09pdf.pdf - (235,29 KB) Najczęściej zadawane pytania
koszty_termo_strona.pdf
koszty_termo_strona.pdf - (8,97 MB) Wycena kosztów jednostkowych, materiałów i usług budowlanych w zakresie termomodernizacjibudynków, oparta na średnich rzeczywistych cenach rynkowych
podrecznik_poprawiony_ix_os.pdf
podrecznik_poprawiony_ix_os.pdf - (686,96 KB) Podręcznik dla Wnioskodawcy

Komunikat

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki informuje, że ostatnie zmiany wprowadzone na naszej stronie internetowej w „Wyjaśnieniach” i „Przykładach Liczbowych” do „Metodyki wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE” nie zmieniają zasad „Metodyki” stanowiącej Załącznik nr 12 do Regulaminu Konkursu dla Działania 9.3.

Jednocześnie deklarujemy, że brak uwzględnienia przez Wnioskodawców, w analizach finansowych zapisów wynikających z aktualizacji „Wyjaśnień” i „Przykładów liczbowych” nie będzie powodem negatywnej oceny przedsięwzięcia.

Zobacz również