Pytania i odpowiedzi

Czy skala obniżenia przychodów Beneficjenta (w związku z przekroczeniem 0,75 % dochodu do dyspozycji), działającego na rynku unieszkodliwiania odpadów komunalnych powinna uwzględniać, iż część obciążenia dochodu do dyspozycji wynika z opłat za transport odpadów, pobieranych przez inny podmiot?

Kurs walutowy, jaki należy stosować w przypadku projektów podlegających przepisowi art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006

Status zakresu studium wykonalności

Tryb rozpatrywania aktualizowanych wniosków, do których zastosowanie znalazł przepis przejściowy art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006

Potencjalne zagrożenie utraty przez projekt statusu nadanego przez art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006

Czy podczas kalkulacji luki finansowej należy uwzględnić koszty finansowe?

Czy i w jaki sposób można uwzględnić ścieki pochodzące: z obiektów użyteczności publicznej, z obiektów turystycznych, od osób zamieszkujących dany teren, choć faktycznie niezameldowanych, z przemysłu podczas stosowania metodyki "120 os./km"? Jak należy postępować przy równoległym położeniu dwóch przewodów kanalizacyjnych?

1  2  3  4  5  6  7  8  9    16

Zobacz również

powrót
do góry