Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

 • Deklarację należy sporządzić na Dodatku I do formularza wniosku o dofinansowanie i dołączyć go, jako załącznik 12.1.1.

 • Zgodnie z „Opisem szczegółowym,” obiekty przeznaczone na cele mieszkalne np. akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie są wyłączone z możliwości finansowania w ramach działania 9.3.

 • Można zaplanować i przeprowadzić 2 przetargi.

 • Zgodnie ze „Szczegółowym opisem priorytetów PO IiŚ” wkład ze środków unijnych na działanie 9.3 wynosi 55,27 mln euro.
  Ze względu na ograniczoną wysokość alokacji środków na to działanie, ogłoszony konkurs dotyczy pełnej alokacji (po uwzględnieniu wymaganej rezerwy na ryzyko kursowe i odwołania). Jej wyczerpanie będzie oznaczało, że następny konkurs w ramach działania nie zostanie ogłoszony.

 • Zgodnie z przyjętym opisem szczegółowym beneficjentem działania 9.3 mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia.
  Utworzenie takiego podmiotu, powinno nastąpić na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.. Na przykład zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.
  Natomiast biorąc pod uwagę Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, beneficjentem działania może być jeden podmiot odpowiedzialny za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji projektu przed instytucją, z którą podpisał umowę o dofinansowanie, odpowiadający za prawidłowość całości wydatków kwalifikowanych, będącym jedynym podmiotem właściwym do kontaktów z instytucjami w systemie realizacji POIiŚ, przedstawiania wniosków o płatność i otrzymywania środków FS oraz będącym odpowiedzialnym za zapewnienie trwałości projektu zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Beneficjent może wskazać inny podmiot (lub kilka podmiotów), który również będzie mógł ponosić wydatki kwalifikowane.
  We wniosku o dofinansowanie należy opisać strukturę własności majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu, przepływy finansowe oraz sposób zapewnienia trwałości projektu przez beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.

 • Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów beneficjentem działania 9.3 mogą być „jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy ze wskazaniem beneficjenta wiodącego (związki, stowarzyszenia i porozumienia)”. Zawarcie związku lub stowarzyszenia przez jst określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. To od beneficjenta zależy jak uregulowane zostaną stosunki pomiędzy członkami stowarzyszenia, związku lub porozumienia.
  Do wniosku powinny być dołączone zarówno upoważnienie/porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych (w formie kopii poświadczonych przez beneficjenta za zgodność z oryginałem), jak i szczegółowa informacja o strukturze przepływów finansowych, pomiędzy beneficjentem a tym podmiotem, związanych z realizacją projektu .
  Umowa/porozumienie partnerstwa powinna zawierać:
  a) cel partnerstwa,
  b) zadania i obowiązki Partnerów w związku z realizacją Projektu,
  c) plan finansowy w podziale na Partnerów oraz zasady zarządzania finansami,
  d) zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie,
  e) zasady podejmowania decyzji w partnerstwie,
  f) sposób monitorowania i kontroli Projektu,
  g) sposób zapewnienia trwałości projektu.

 • Nie ma wymogów dotyczących przekazywanie przez jst na rzecz stowarzyszenia należącego do tych jednostek mienia lub środków mających stanowić wkład własny. Koniecznym jest jednak skuteczne zapewnienie trwałości projektu przez okres pięciu lat i ten obowiązek spoczywa na beneficjencie -  podmiocie odpowiedzialnym za realizację projektu.
  W przypadku, gdy beneficjent (podmiot odpowiedzialny za realizację projektu) upoważnia inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, należy we wniosku o dofinansowanie dodatkowo opisać strukturę własności majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu, strukturę przepływów finansowych związanych z realizacją projektu oraz sposób zapewnienia trwałości projektu.
  W przypadku, gdy beneficjent (podmiot odpowiedzialny za realizację projektu) wskazuje więcej niż jeden podmiot jako upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, wskazane zasady stosuje się odpowiednio w odniesieniu do każdego podmiotu.

Zobacz również