Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

 • W przypadku, gdy beneficjent ubiegający się o dofinansowanie nie jest właścicielem budynku musi uzyskać zgodę właściciela do dysponowania budynkiem w zakresie prac objętych projektem. Zgoda taka powinna być zawarta w załączonej do wniosku o dofinansowanie umowie (np o najem lub dzierżawę) pomiędzy beneficjentem a właścicielem budynku. Ponadto umowa musi być zawarta co najmniej na okres, który obejmuje czas realizacji projektu oraz 5 lat od momentu jego zakończenia, co wynika z konieczności zachowania trwałości projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

 • Beneficjentem działania może być jeden podmiot odpowiedzialny za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji projektu przed instytucją, z którą podpisał umowę o dofinansowanie, powinien on również ogłaszać i rozstrzygać postępowania przetargowe. Co do zasady i stosownie  do treści art. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Może on jednak powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie postępowania własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. W takim przypadku niezbędne będzie udzielenie stosownego pełnomocnictwa osobom, które w ramach takiej jednostki będą działały w imieniu zamawiającego. Udzielenie stosownego pełnomocnictwa będzie także niezbędne w odniesieniu do powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobom trzecim. Podmioty te działają jako pełnomocnicy zamawiającego, co oznacza, iż dokonywane przez nich w granicach umocowania czynności pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla zamawiającego.
  Równocześnie, art. 16 ustawy Pzp nie wyklucza udzielania zamówień wspólnych przez kilka podmiotów (z których jeden może być beneficjentem – pomiotem odpowiedzialnym za realizację projektu w ramach POIiŚ). Należy jednak wówczas pamiętać o rygorach wynikających z przywołanego przepisu.
  Uwzględniając powyższe, obie ze wskazanych form udzielenia zamówień publicznych są poprawne na gruncie PZP.
  Zgodnie z zapisami rozdziału 5.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków  beneficjent (podmiot odpowiedzialny za realizację projektu) może wskazać inny podmiot, który również będzie mógł ponosić wydatki kwalifikowalne. W takim przypadku beneficjent dołącza do wniosku o dofinansowanie porozumienie zawarte pomiędzy beneficjentem a danym podmiotem, w którym beneficjent upoważnia dany podmiot do ponoszenia wydatków
  kwalifikowalnych w ramach danego projektu. Dokumenty te mogą być dołączone do wniosku o dofinansowanie w formie kopii poświadczonych przez beneficjenta za zgodność z oryginałem.
  Niezależnie od tego, czy beneficjent upoważni inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, beneficjent:
  a) zawsze pozostaje odpowiedzialny za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji tego projektu i odpowiada przed instytucją, z którą podpisał umowę o dofinansowanie za prawidłowość całości wydatków kwalifikowanych, które są ponoszone w ramach projektu,
  b) zawsze pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie trwałości projektu zgodnie z art. 57 rozporządzenia ogólnego,
  c) zawsze pozostaje jedynym podmiotem właściwym do kontaktów z instytucjami w systemie realizacji PO IiŚ, przedstawiania wniosków o płatność oraz otrzymywania środków FS.

 • Wniosek może być kompleksowy i swoim zakresem obejmować kilka obiektów użyteczności publicznej. Należy jednak pamiętać, że wniosek powinien być złożony przez Beneficjenta, który kwalifikuje się do ubiegania się o dofinansowanie. Ponadto wszystkie budynki objęte projektem muszą kwalifikować się do dofinansowania w ramach działania 9.3.
  Projekty kompleksowe, składające się z wielu zadań, mogą być realizowane w ramach wspólnego projektu pod warunkiem, że beneficjent wykaże iż takie rozwiązanie jest optymalne z punktu widzenia osiągnięcia celów działania i wszystkie zadania stanowią spójna terytorialnie całość, rozwiązującą dana kwestię na całym obszarze objętym zakresem wniosku.

 • Uzyskanie przez wnioskodawcę premii termomodernizacyjnej nie wpłynie na wysokość udziału środków UE wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia, gdyż premia ta stanowi pomoc państwa w spłacie kredytu, który w tym przypadku stanowi wkład własny wnioskodawcy i jest przyznawana po spełnieniu przez wnioskodawcę określonych warunków.

 • Wydatki będą mogły zostać uznane za kwalifikowane, o ile zostaną poniesione w okresie przewidzianym w umowie o dofinansowanie, z tym zastrzeżeniem, że poniesienie wydatków nie nastąpi poza okresem kwalifikowalności wydatków określonym w Wytycznych MRR w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ (tzn. przed dniem 1 stycznia 2007 roku oraz po dniu 31 grudnia 2015 roku). Wydatki będą mogły zostać uznane za kwalifikowane również w przypadku, w którym zostaną poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Jednakże będą musiały spełniać wszystkie zasady obowiązujące dla projektów w chwili podpisania ww. umowy. Powyższe nie dotyczy projektów, w których występuje pomoc publiczna.

 • Przykłady elementów przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji, które nie stanowią kosztów/wydatków kwalifikowanych:

  • montaż nowej instalacji odgromowej,
  • ocieplenie nowobudowanego budynku,
  • wymiana na energooszczędne urządzeń ruchomych,
  • wymiana instalacji elektrycznej (o ile tym pracom nie towarzyszy wymiana urządzeń na energooszczędne a wymiana stanowi znaczący udział w kosztach ocieplenia)
  • wymiana dachu (o ile tym pracom nie towarzyszy ocieplenie a wymiana stanowi znaczący udziału w kosztach ocieplenia).
  • wymiana opraw oświetleniowych, w sytuacji, gdy nie wynika to z konieczności związanej z wymianą oświetlenia,
  • wykonanie instalacji odgromowej,
  • malowanie całych pomieszczeń w sytuacji wymiany oświetlenia.

  W przypadku termomodernizacji koszty kwalifikowane, to koszty poszczególnych elementów projektu wskazanych w audycie oraz opisanych przez Beneficjenta we wniosku, niezbędne do osiągnięcia oszczędności energii.
  Ramowy Katalog Kosztów/Wydatków Kwalifikowanych stanowiący załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu nr 1 /POIiŚ/ 9.3/ 2008.

 • Zgodnie z zapisami Szczegółowy opis priorytetów (wersja dokumentu 3.0 z dnia 1 grudnia 2008r.) w punkcie 17.a beneficjentem działania może być samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szpital będący SP ZOZ może ubiegać się samodzielnie o dofinansowanie w ramach działania 9.3 przy zachowaniu pozostałych założeń programowych (np. minimalna wartość projektu – 10 mln pln, ograniczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej).
  W przypadku, gdy organem założycielskim Szpitala jest Urząd Marszałkowski/ Wojewoda organy te mogą również być beneficjentem działania 9.3 i złożyć wniosek o dofinansowanie.
   W tej sytuacji Szpital może być podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków.

Zobacz również