Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

 • Zgodnie z zapisami Szczegółowy opis priorytetów (wersja dokumentu 3.0 z dnia 1 grudnia 2008r.) poprzez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie. Zgodnie z powyższym zapisem budynek internatu nie jest kwalifikowalny do uzyskania dofinansowania w ramach działania 9.3.

 • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu będzie możliwe w sytuacji, gdy projekt pozytywnie przejdzie wszystkie etapy oceny wniosków, tzn. ocenę pod kątem kryteriów formalnych oraz merytorycznych I stopnia, zostanie zakwalifikowany na listę rankingową i po uzupełnieniu pełnej dokumentacji projektowej przejdzie pozytywnie ocenę pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia. Umowy o dofinansowanie projektów będą podpisywane systematycznie z beneficjentami, których projekty spełnią wszystkie wymogi stawiane przez Program Operacyjny.

 • Udzielana odpowiedź nie może być traktowana jako stanowisko/interpretacja wiążąca, ponieważ każda konkretna sytuacja wymaga indywidualnej oceny – jak również ze względu, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie jest władny do wydawania interpretacji odnośnie prawnych procedur administracyjnych. Za rozstrzygające stanowisko w tym względzie można by traktować jedynie wyrok NSA lub - jeszcze lepiej - wyrok ETS, w podobnej sprawie.
  Jeśli beneficjent posiada ostateczne decyzje administracyjne potwierdzające w treści dokumentu posiadającego status tzw. „zezwolenia na inwestycję”, jak np. pozwolenia na budowę – że obiekt nie ma znaczącego oddziaływania na środowisko / nie było potrzeby przeprowadzenia postępowania OOŚ (najlepiej, gdyby w takiej decyzji szczegółowo uzasadniono takie stwierdzenie) – to można by takie uzasadnienie uznać za wystarczające (chyba, że byłaby to sytuacja odwrotna, tzn. iż jakikolwiek element przedsięwzięcia posiadałby jednak takie oddziaływanie).
  Istnieją takie przedsięwzięcia, które posiadają głównie „pozytywne” znaczące oddziaływanie na środowisko. Są również takie przypadki, dla których np. przez swój charakter i rozmiar (np. termomodernizacja jest tylko częścią dużego przedsięwzięcia przebudowy całego obiektu) lub lokalizację (np. termomodernizacja dotyczy obiektu zlokalizowanego w bezpośrednim pobliżu występowania rośliny, która została uznana za cel i przedmiot ochrony w ramach NATURA 2000 i istnieje konieczność przemyślenia kwestii dróg dojazdowych do budowy) – może występować ryzyko znaczącego oddziaływania na środowisko / cel i przedmiot ochrony NATURA 2000 i wtedy taka ocena jest wymagana przede wszystkim zgodnie z zapisami odpowiednich dyrektyw UE.
  Jeżeli istnieje ryzyko, że wydane decyzje są niezgodne z aktualnymi przepisami prawa – należy jak najszybciej wykorzystać istniejące możliwości prawne otrzymania nowych decyzji. Analogicznie należy postąpić w przypadku, gdy wcześniej nie posiadano formalnego zezwolenia na inwestycję, lecz np. jedynie zgłoszenie.
  Podsumowując, kwestia wymagalności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć wymaga każdorazowej indywidualnej oceny zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz prawa wspólnotowego.
  W związku z finansowaniem przedsięwzięć ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej (WE) i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej (KE) w zakresie realizacji projektów należy zapewnić przeprowadzenie postępowania OOŚ uwzględniając zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego. W kwestiach problemowych należy kierować się (zarówno obowiązującymi jak i projektowanymi) Wytycznymi  Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
  Zaprezentowana powyżej ocena ma charakter ogólny i od decyzji zainteresowanych zależy, w jakiej formie będą ubiegać się o wsparcie.
  W konkretnym przypadku dopiero indywidualna ocena wniosku o dofinansowanie umożliwi otrzymanie dofinansowania z PO IiŚ.

 • Dotacje celowe oraz umarzalne pożyczki pochodzące z krajowych instytucji takich jak np. WFOŚiGW i NFOŚiGW zaliczają się do wkładu własnego beneficjenta. Powyższe środki są przekazywane zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami obowiązującymi w danych instytucjach. Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ dla działania 9.3 (pozycja nr 24 pn.: „Minimalny wkład własny beneficjenta”) środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą, przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków własnych lub nie podlegających umorzeniu pożyczek.

 • W przypadku projektów kompleksowych realizowanych przez grupy, związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek sektora finansów publicznych tylko jeden podmiot może zostać beneficjentem, na którym spoczywa pełna odpowiedzialność za realizację projektu. W związku z powyższym powiat, jako beneficjent wiodący, jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawienia prognoz finansowych/budżetowych na okres minimum pięciu lat po zakończeniu realizacji projektu. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych uczestniczące w projekcie (trzy gminy) są również zobowiązane do przedstawianie sprawozdań finansowych/budżetowych za 2 lata wstecz oraz do przedstawiania prognoz sprawozdań finansowych/budżetowych na wymagany okres. Są one stroną porozumienia i na równi z beneficjentem wiodącym muszą gwarantować wykonalność i trwałość projektu. Osobną kwestią jest podpisanie pomiędzy wymienionymi podmiotami odpowiednich umów regulujących zakres odpowiedzialności za realizację i rozliczenie projektu.

 • Zastosowanie tabel 1-7 wynika z konieczności przygotowania Załącznika Finansowego i przygotowania dokumentów opisanych w punkcie 13 - Załącznika 4 - do Regulaminu konkursu. Zawarte tam wytyczne, uwzględniające zróżnicowanie podmiotów ubiegających się o dofinansowanie wskazują, które tabele należy sporządzić.

 • Odpowiedzi na pytanie dotyczące okresu, na jaki należy sporządzić analizę finansową i co to są koszty/przychody operacyjne zawarto w Uzupełnieniu do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 9.3 Metoda wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE – wyjaśnienia oraz przykład liczbowy.

Zobacz również