Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

 • Wybór przedstawienia wyliczeń w cenach stałych lub zmiennych należy do wnioskodawcy.

 • Kwestia poruszona w pytaniu, jak i inne tematy związane ze sposobem wyliczania kwoty dotacji, zostały uwzględnione w dokumentach: Metodyka wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE - Wyjaśnienia oraz Przykład liczbowy. Oba dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW bezpośrednio pod linkami do dokumentów konkursowych.

 • Nowe źródło nie ma wpływu na bilans zapotrzebowania energii – musi dostarczyć tyle samo ciepła użytkowego ile dostarczałoby stare źródło po przeprowadzeniu termomodernizacji.
  W związku z powyższym nie ma potrzeby wykonywania audytu energetycznego tylko na samo źródło ciepła, natomiast należałoby we wniosku wskazać, jaki efekt energetyczny wiąże się z zastąpieniem źródła starego nowym (oszczędność energii pierwotnej).

 • Warunek dotyczący wykluczenia z finansowania projektów realizowanych w budynkach, w których na ponad 15 % powierzchni całkowitej budynku prowadzona jest działalności gospodarczej lub służy on celom mieszkaniowym, nie odnosi się do ram czasowych, a jedynie do powierzchni. Nie ma więc znaczenia fakt w jakim czasie działalność gospodarcza jest prowadzona a jedynie sam fakt jej prowadzenia.

 • Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 jest załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o dofinansowanie.

 • Zasady przekazywania środków dla państwowych jednostek budżetowych wynikają bezpośrednio z zapisów następujących dokumentów programowych:

  1. Szczegółowy opis priorytetów PO IiŚ dla działania 9.3, poz. 29 „Forma płatności:
   „W przypadku, gdy beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa - korzysta ona ze środków znajdujących się w jej planie finansowym i nie otrzymuje fizycznie płatności.(...)”.
  2. „Metodyka wyliczania udziału dofinansowania...”- Załącznik nr 12 do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.3/2008: „Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) – ograniczenia instytucjonalne:
   państwowe jednostki budżetowe – 100% 2,
   pozostali beneficjenci – 50%.
   ( 2 ) Uwaga, dla tej grupy podmiotów poziom udziału dofinansowania ze środków POIiŚ wynosi maksymalnie 50%, a pozostałe środki beneficjent pozyskuje ze środków budżetu państwa.”.
  3. Wzór umowy o dofinansowanie dla państwowych jednostek budżetowych - Załącznik nr 11a do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.3/2008 (patrz: §2 ust. 2):
   „2) dofinansowaniu - należy przez to rozumieć środki publiczne przyznane Beneficjentowi na wydatki, o których mowa w art. 106 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
   o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
   o finansach publicznych”, stanowiące zwiększenie planu wydatków na rok budżetowy na realizację zadań w ramach PO IiŚ dla państwowych jednostek budżetowych; W przypadku państwowych jednostek budżetowych dofinansowanie rozumiane jest jako 100 % wydatków kwalifikowalnych;”.
  4. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dn. 17.12.2007 r., rozdz. 3.1, ust. 4: „(...) Pozytywnie i w całości zweryfikowana część dotycząca postępu rzeczowo-finansowego projektu wniosku o płatność beneficjenta, wskazująca na właściwą realizację projektu jest koniecznym warunkiem zrefundowania wydatków oraz zrealizowania płatności na rzecz beneficjenta lub rozliczenia wydatków poniesionych przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi.”.
  5. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dn. 17.12.2007 r., Załącznik 2 pn.: „Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność”, str. 1: „(...) Wniosek o płatność służy: (...) 3) rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe sfinansowanych ze środków zapisanych w budżecie danego dysponenta (...)”.
  6. Informacja na temat systemu przekazywania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, rozdz. 3, str. 4-5:
  7. „- beneficjenci nie będący państwowymi jednostkami budżetowymi – otrzymują dofinansowanie z budżetu państwa w formie tzw. dotacji rozwojowej od właściwej instytucji biorącej udział w systemie zarządzania i kontroli PO IiŚ (IP lub IP II/IW);
   - beneficjenci będący państwowymi jednostkami budżetowymi – korzystają ze środków zaplanowanych w swoim planie finansowym (nie otrzymują dofinansowania w formie dotacji rozwojowej).”.

  Reasumując, każda jednostka budżetowa planuje środki na realizację projektów w ramach PO IiŚ – zarówno na finansowanie jak i współfinansowanie – w budżetach swoich dysponentów głównych w odpowiednich częściach budżetowych (np. odpowiedniego Ministerstwa, któremu podlega).
  Jednostki budżetowe, po podpisaniu umowy o dofinansowanie, będą mogły wydatkować zarezerwowane w budżecie środki a ich rozliczenie będzie następowało za pomocą wniosku
  o płatność składanego do NFOŚiGW. Instytucja Wdrażająca będzie weryfikowała kwalifikowalność poniesionych wydatków i sporządzała zagregowane poświadczenie i deklarację wydatków w celu przekazania do IP.
  Natomiast pozostali Beneficjenci – niebędący jednostkami budżetowymi – będą otrzymywali środki w formie dotacji rozwojowej od IW po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
  Wysokość dofinansowania ze środków PO IiŚ w ramach działania 9.3 należy wyliczyć zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ dla tego działania oraz zgodnie z Załącznikiem nr 12 do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.3/2008 pn.: „Metodyka wyliczania udziału dofinansowania (przygotowana na podstawie zaleceń ekspertów JASPERS)”.

 • Źródło danych dla wskaźników makroekonomicznych stanowi dokument pt.„Warianty rozwoju gospodarczego Polski” (MRR/H/14(2)01/2009) publikowany na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR).

  W związku z faktem, że MRR jako Instytucja Zarządzająca dokonała aktualizacji dokumentu w dniu 15.04.2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Organizująca Konkurs, akceptuje stosowanie przez wnioskodawców zarówno wartości wskaźników makroekonomicznych publikowanych z datą 19.01.2009 r. (w oparciu o które został przygotowany dokument „Szczegółowe zalecenia w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych z obszaru efektywnej dystrybucji energii”, stanowiący Załącznik nr 12 do Regulaminu Konkursu) jak i wartości zaktualizowanych w dniu 15.04.2010 r. wskaźników makroekonomicznych. Zaktualizowany dokument ma taki sam numer, tj.: MRR/H/14(2)01/2009, jak dokument podlegający aktualizacji.

  Tym samym, decyzja o stosowaniu w prognozach finansowych wartości wskaźników makroekonomicznych, zawartych w poszczególnych wersjach dokumentu „Warianty rozwoju gospodarczego Polski” (MRR/H/14(2)01/2009) pozostawiona została wnioskodawcom.

  Dodatkowo należy zaznaczyć, że wartości wskaźników makroekonomicznych zamieszczone w „Szczegółowych zaleceniach w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych z obszaru efektywnej dystrybucji energii" (zał nr 12 do Regulaminu Konkursu) stanowią tylko wartości zalecane, a nie bezwzględnie obowiązujące. W każdym przypadku wnioskodawca może przedstawić zestawienie wskaźników makroekonomicznych, na których oparł prognozy finansowe wraz ze wskazaniem źródła tych danych oraz ze wskazaniem właściwych uchwał Zarządu (w przypadku spółek podlegających regulacjom KSH) przyjmujących do stosowania w celach prognostycznych określone wartości wskaźników makroekonomicznych.

Zobacz również