Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

 • Aktualizacja analizy kosztów i korzyści.
  Zakres SW został przedstawiony w Załączniku nr 6 do Regulaminu Konkursu.
  Zakres części finansowej dotyczy w szczególności analizy kosztów i korzyści, która dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z ramach Działania 9.2 obejmuje:

  • analizę finansową, która składa się z analizy luki w finansowaniu (projekt), analizy wskaźników efektywności finansowej (projekt), analizy trwałości finansowej (przedsiębiorstwo wraz z projektem) oraz analizy finansowej sensu stricto, czyli analizy ogólnej płynności finansowej i zdolności do dalszego niezagrożonego prowadzenia działalności gospodarczej (przedsiębiorstwo wraz z projektem).
  • analizę ryzyka, która przeprowadzana jest standardowo w postaci analizy wrażliwości,
  • analizę ekonomiczną (tzw. analizę CBA – Cost-Benefis Analysis).

  Aktualizacja Studium Wykonalności, w części dotyczącej analizy kosztów i korzyści powinna zostać bezwzględnie przeprowadzona w przypadku zmiany:

  • planu inwestycyjnego, np. w przypadku rozstrzygnięcia kontraktów istotnie wpływających na zmianę wysokości kosztów realizacji projektu,
  • planu finansowania projektu, np. w przypadku zmiany (dodanie, usunięcie, zamianę) wewnętrznych lub zewnętrznych źródeł finansowania, zmiany wartości danego źródła finansowania (kredyt, pożyczka, środki własne),sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2010. Uwzględnienie w analizie kosztów i korzyści zatwierdzonego sprawozdania finansowego, skutkuje koniecznością przeliczenia obliczeń zawartych w modelu finansowym ze względu na zmianę (między innymi): danych roku bazowego dla prognoz finansowych, zastąpieniem wartości prognozowane wartościami wykonanymi (dotyczy roku 2010), itp.,
  • istotnych zmian struktury popytowo-podażowej. Poziom istotności każdy z beneficjentów określa samodzielnie. Rekomendacją do zmiany struktury podażowo-popytowej powinny być tylko te zmiany, które w istotny sposób wpływają na ogólną płynność finansową i zdolności do dalszego niezagrożonego prowadzenia działalności gospodarczej przez beneficjenta. Zmiany w analizie popytowo-podażowej wymagają szczegółowego opisania i udokumentowania,
  • formy prawnej beneficjenta, np. w przypadku dozwolonego prawnie przekształcenia, konsolidacji, fuzji przedsiębiorstw, itp.,innych wskazanych przez beneficjenta istotnych powodów.

  Uwaga: w każdym przypadku aktualizacja analizy kosztów i korzyści powoduje konieczność aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz modelu finansowego, co skutkuje koniecznością złożenia „Oświadczenia beneficjenta o dokonanych zmianach”, wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 5 do Regulaminu Konkursu.

  Aktualizacja dokumentów finansowych.

  Konieczność aktualizacji dokumentów finansowych dotyczy aktualizacji tych dokumentów finansowych, dla których zaszły zmiany od chwili ich przedłożenia na I etapie oceny wniosku (preselekcji).
  Aktualizacja dokumentów finansowych powinna zostać bezwzględnie przeprowadzona między innymi w następujących przypadkach powodujących konieczność aktualizacji wniosku o dofinansowanie:

  • sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2010,
  • zmiany formy prawnej beneficjenta,
  • zmiany dokumentów potwierdzających zbilansowanie projektu w części dotyczącej wystawcy danego dokumentu (pożyczkodawcy, kredytodawcy (promesa)) i kwoty wskazanej w tym dokumencie,
  • w innych, niż wskazane powyżej przypadki powodujących konieczność aktualizacji wniosku o dofinansowanie,

  oraz w następujących przypadkach nie powodujących konieczności aktualizacji wniosku o dofinansowanie:

  • sporządzenia bieżącego (za ostatni zakończony kwartał) sprawozdania finansowego F-01,
  • przeprowadzonych zmian w dokumentach statystyczno-rejestrowych beneficjenta,
  • zmiany dokumentów potwierdzających zbilansowanie projektu w części dotyczącej daty ważności danego dokumentu (najczęściej promesy),
  • w innych, niż wskazane powyżej przypadki nie powodujące konieczność aktualizacji wniosku o dofinansowanie.

  Uwaga: w każdym przypadku beneficjent składa „Oświadczenia beneficjenta o dokonanych zmianach”, wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 5 do Regulaminu Konkursu.

  Poziom dofinansowania.
  Aktualizacja analizy kosztów i korzyści może spowodować zmianę wyliczonej luki w finansowaniu i poziomu dofinansowania projektu.
  W przypadku zwiększenia wartości dofinansowania w stosunku do wartości wnioskowanej na I etapie oceny wniosku (preselekcji), beneficjent aktualizuje wniosek o dofinansowanie (wraz z załącznikami) zgodnie z przeprowadzoną analizą kosztów i korzyści, jednakże poziom dofinansowania pozostaje na niezmienionym poziomie, co oznacza, że struktura finansowania projektu musi zostać dostosowana do wartości dofinansowania wyliczonej na I etapie oceny wniosku (preselekcji).
  W przypadku zmniejszenia wartości dofinansowania w stosunku do wartości wnioskowanej na I etapie oceny wniosku (preselekcji), beneficjent aktualizuje wniosek o dofinansowanie (wraz z załącznikami) zgodnie z przeprowadzoną analizą kosztów i korzyści wraz z wyliczonym powtórnie poziomem dofinansowania, co oznacza, że struktura finansowania projektu musi zostać dostosowana do wyliczeń wynikających z aktualizacji analizy kosztów i korzyści.
  Powyższe rozwiązanie wynika z alokacji kwot dla poszczególnych projektów po przeprowadzonej ocenie merytorycznej I stopnia i ogłoszenia listy rankingowej projektów z rekomendowaną kwotą dofinansowania.

  Zmiana wartości podatku VAT.
  Począwszy od 1 stycznia 2011 roku, na podstawie nowelizacji ustawy o podatku VAT, zmianie uległy stawki podatku VAT.
  Aktualizacja analizy kosztów i korzyści tylko i wyłącznie ze względu na zmianę ustawy o podatku VAT (zwiększenie wysokości podatku VAT o 1%) jest wymaga jedynie w przypadku, gdy podatek VAT został uznany za wydatek kwalifikowany i wnioskodawca złożył stosowne oświadczenie o braku możliwości jego odzyskania.
  W innych przypadkach aktualizacja analizy kosztów i korzyści ze względu na zmianę ustawy o podatku VAT jest sporządzana przez wnioskodawców fakultatywnie.

  Zmiana planu (struktury) finansowania projektu.
  Na etapie oceny merytorycznej II stopnia plan finansowania projektu może wymagać - z różnych przyczyn – aktualizacji, która, co do zasady jest dozwolona i może polegać na zmianie (dodanie, usunięcie, zamianę) struktury wewnętrznych lub zewnętrznych źródeł finansowania, zmiany wartości danego źródła finansowania (kredyt, pożyczka, środki własne). Zmiana planu finansowania powoduje jednak bezwzględną konieczność aktualizacji analizy kosztów i korzyści. Dodatkowo beneficjent powinien przedstawić szczegółowe uzasadnienie dla przeprowadzonej zmiany planu finansowania projektu.
   

 • Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla działania 9.2, załącznik nr 5 (pkt 9), dotyczącymi dokumentów niezbędnych do potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem, dla zadań realizowanych w oparciu o decyzję pozwolenie na budowę, należy przedstawić pozwolenie na budowę oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór 5).
  W przypadku zadań realizowanych na podstawie zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z Regulaminem należy przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego tytuł do nieruchomości z katalogu w załącznika nr 5 punkty 9.1.1 – 9.2.4, w zależności od posiadanego tytułu prawnego oraz oświadczenie jw. wg wzoru nr 5.

 • W związku z treścią przepisu 9.2.4 załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu, wskazującego na konieczność wyrażenia zgody na okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia projektu - oświadczenia powinny być uzupełnione o wyraźne wskazanie terminu co najmniej 5 letniego.

 • Proces przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej powinien rozpocząć się od analizy aktualnej sytuacji w gminie, której jednym z elementów powinna być analiza przepisów prawa. Należy wykonać rozpoznanie, które z istniejących miejskich, regionalnych i krajowych strategii politycznych, planów, procedur i przepisów mają wpływ na zagadnienia związane z zarządzaniem energią i ochroną klimatu przez władze lokalne. Kolejnym krokiem jest przejrzenie wybranych dokumentów pod kątem porównania opisanych w nich celów doraźnych i długoterminowych z celami zrównoważonej polityki energetycznej i  ustalenie, czy cele te wzajemnie się wspierają, czy też są ze sobą sprzeczne.

  Z uwagi na powyższe nie można wskazać zamkniętej listy planów i dokumentów strategicznych, które towarzyszą w przygotowaniu PGN, zależy to od uwarunkowań w danej Gminie. Przegląd dokumentów planistycznych powinien być jak najszerszy. Wskazane w Regulaminie konkursu dokumenty planistyczne: Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Program Ochrony Powietrza, Program Działań Krótkoterminowych, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego są niezbędne do ujęcia w PGN lecz nie jest to lista wystarczająca.

 • PGN powinien jednoznacznie wskazywać planowane do osiągnięcia do roku 2020 cele ogólne związane z:

  • redukcją emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększeniem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zużyciem energii finalnej
  • poprawą jakości powietrza (dotyczy obszarów, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu).

  Ponadto należy określić cele szczegółowe dla branych pod uwagę sektorów przynajmniej na okres  3-4 lat. 

  Zaleca się, aby cele szczegółowe i ogólne były wyznaczone w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały. Pomocna w wyznaczaniu celów może być metoda SMART.

 • Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu PGN powinien mieć wyznaczone cele związane z poprawą jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) - Programy Ochrony Powietrza (POP) oraz Programy Działań Krótkoterminowych (PKD). Działania zawarte w PGN muszą być spójne z tworzonymi POP i PKD oraz w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu, itd.

 • Zgodnie z zapisami  zawartymi w regulaminie konkursu z uwagi na brak możliwości zaplanowania przez gminy konkretnych działań i budżetów na okres 7 lat, samorządy mogą przedstawić w planach zakres działań operacyjnych obejmujący najbliższe 3-4 lata od zatwierdzenia planu, a przedstawione działania muszą być spójne z Wieloletnimi Prognozami Finansowymi (WPF). Wymóg wpisania zadań do WPF dotyczy tylko działań realizowanych przez  samorządy. Sposób formułowania zadań w WPF zależy od jednostki sporządzającej dokument, ale należy zwrócić uwagę aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja zadań wpisanych w PGN i WPF.

Zobacz również