Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

 • Obowiązkowo należy opisać procedurę monitorowania i oceny postępów we wdrażania planu. Monitoring jest bardzo ważną częścią procesu wdrażania PGN, który pozwala ten proces usprawniać. Zachęca się władze lokalne do przeprowadzenia takiego monitoringu co roku. Jeśli takie działanie zbyt obciąża gminę (pracownika),  to w większych odstępach czasu, lecz nie rzadziej niż co 4 lata.

  Projekt należy realizować zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie (§10. Ewaluacja i §16. Trwałość Projektu UoD).

 • Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej opisane są w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

  Link:

  http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2/

 • Zgodnie z zał. nr 9 do regulminu konkursu PGN musi wykazać zgodność planu z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla działań, które gmina planuje podjąć we wskazanych obszarach.

  Zgodność z SOOŚ polega na przedstawieniu opinii RDOŚ, tj. dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub potwierdzenia o braku konieczności lub odstąpieniu od  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko .

Zobacz również