Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

 • W załączeniu przekazujemy opracowanie ekspertów Uniwersyteu Warszawskiego, które może pomóc przy przygotowaniu wniosku (wersja angielska)

  Pobierz plik »

 • Nie.

 • Za datę rozpoczęcia projektu w kontekście przepisów pomocy publicznej branych pod uwagę podczas procesu naboru wniosków aplikacyjnych oraz zasad kwalifikowania wydatków rozumie się:

  - datę zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą, lub

  - datę złożenia pierwszego zamówienia, lub

  - datę pierwszego wpisu do dziennika budowy,

  w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.

  Data rozpoczęcia projektu w rozumieniu definicji gotowości do rozpoczęcia inwestycji (zgodnie z kryterium merytorycznym I stopnia nr 4) oznacza rozpoczęcie rzeczowe projektu, a nie tylko podpisanie umowy z wykonawcą. W tym kontekście rozpoczęcie projektu należy rozumieć jako:

  1. Jeśli projekt jest realizowany w oparciu o pozwolenie na budowę – data pierwszego wpisu w dzienniku budowy dot. rzeczywistego rozpoczęcia prac - (przykładowy dokument potwierdzający: kopia pierwszej strony dziennika budowy wraz z kopią strony z odpowiednim wpisem);

  2. W przypadku projektów „pod klucz” – j.w. Nie uznaje się za datę rozpoczęcia realizacji projektu daty podpisania umowy z generalnym wykonawcą - (przykładowy dokument potwierdzający: kopia pierwszej strony dziennika budowy wraz z kopią strony z odpowiednim wpisem);

  3. W przypadku projektów realizowanych w oparciu o zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robot – data zgłoszenia plus 7 dni uprawomocnienia - (przykładowy dokument potwierdzający: kopia zgłoszenia plus oświadczenie, że organ nie zgłosił sprzeciwu);

  4. W przypadku dostaw urządzeń – data przyjęcia dostawy urządzeń prze beneficjenta - (przykładowy dokument potwierdzający: kopia protokołu przejęcia na stan lub równoważnego dokumentu);

  Projekty, których rozpoczęcie rzeczowe planowane jest później niż 6 miesięcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie, nie będą mogły być zatwierdzone do wsparcia.

 • Datą rozpoczęcia kwalifikowania wydatków jest dzień 1 stycznia 2007 r. Należy jednak mieć na uwadze przepisy programów pomocowych. W przypadku wnioskowania o pomoc regionalną – do momentu otrzymania powiadomienia o zasadniczej zgodności wniosku wstępnego z celem Działania, można jedynie dokonywać wstępnych prac przedrealizacyjnych, które nie oznaczają jeszcze rozpoczęcia projektu (definicja rozpoczęcia projektu została opisana w pkt. 2).

 • W przypadku ubiegania się o pomoc regionalną - przed złożeniem wniosku wstępnego i otrzymaniem powiadomienia o zasadniczej zgodności wniosku wstępnego z celem Działania możliwe są jedynie wstępne działania przedrealizacyjne, nie będące rozpoczęciem projektu (definicja rozpoczęcia projektu została opisana w pkt. 2).

  W przypadku pomocy horyzontalnej, wniosek wstępny nie może zostać złożony na inwestycję zakończoną.

 • Nie. Nie jest możliwe ubieganie się o wsparcie jednocześnie z różnych Programów Operacyjnych. Składając wniosek o dofinansowanie, wymagane jest stosowne oświadczenie (patrz: Wniosek o dofinansowanie, załącznik V, pkt 4).

 • Nie, nie ma obowiązku dołączania pozwolenia na budowę na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

Zobacz również