Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

 • Minimalna wartości projektu na poziomie 8 mln zł jest wymagana tylko w przypadku przedsiębiorstw małych i średnich. Dla przedsiębiorstw dużych nie określono minimalnej wartości projektu.

 • Kwestie związane z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko regulowane są w szczególności przez ustawę  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2002 r.). Ponadto beneficjent jest zobowiązany kierować się „Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych” opublikowanymi przez MRR w dniu 3.06.2008r. Wytyczne te określają m.in. zakres dokumentacji jaką beneficjent zobowiązany jest dostarczyć wraz z Wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFRR.

 • Rozpoczęcie naboru do Działania 4.1 planowane jest na początek roku 2009.

 • Termin drugiego naboru wniosków dla IV Priorytetu zostanie ogłoszony w I kwartale 2009 r.

 • W dokumencie pn. „Szczegółowy opis priorytetów PO IiŚ” zapisano następujące ograniczenie dotyczące beneficjentów IV osi priorytetowej:

  "Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw (...) oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)”.

  Należy więc przyjąć, że jeśli przedsiębiorca nie kwalifikuje się do wsparcia z PROW (Program Regionalny Obszarów Wiejskich), to kwalifikuje się do osi IV PO IiŚ. Generalnie dotyczy to przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 750 pracowników oraz których obrót przekracza równowartość w PLN 200 mln euro.

  Jednocześnie informujemy, iż dodatkowo w każdym przypadku wsparcie musi być zgodne z programem pomocowym. Jako zasadę można tu przyjąć, że możliwa jest pomoc:

  • horyzontalna - tylko wówczas, gdy nie dotyczy działalności rolniczej obejmującej produkty, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu;
  • regionalna - tylko wówczas, gdy nie dotyczy działalności związanej z produkcją pierwotną produktów, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub działalności związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi.
 • Nie, gdyż taka inwestycja nie zakłada bezpośredniej zmiany procesu produkcyjnego.

 • Zasadniczo wsparcie w ramach działania 4.6 dotyczy przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedstawić pozwolenie na prowadzenie określonej działalności. Dopuszcza się możliwość późniejszego dostarczenia pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i recyklingu, dla wnioskodawców, którzy na etapie składania wniosku nie mają możliwości dostarczenia takiego pozwolenia. W takim przypadku wnioskodawca powinien przedstawić wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Należy jednak zaznaczyć, iż w takim przypadku płatność będzie mogła zostać przekazana jedynie w formie płatności końcowej, po uzyskaniu koniecznego pozwolenia.

Zobacz również