Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

 • Tak, możliwe jest ubieganie się o wsparcie ze środków krajowych NFOŚiGW. Wsparcie to przewidziane jest w formie dopłat do kredytów. Aby ubiegać się o to wsparcie, należy we wniosku wstępnym zaznaczyć chęć ubiegania się o dopłaty, a następnie wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków NFOŚiGW (wzór odpowiedniego formularza oraz szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj).

 • Nie, gdyż zakres Priorytetu IV nie obejmuje tego typu inwestycji. Uzyskanie wsparcia na taki projekt w ramach IV Priorytetu jest możliwe jedynie w przypadku, gdy potrzeba takiej inwestycji została wpisana w posiadane przez firmę pozwolenie zintegrowane.

 • Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą ubiegać się o wsparcie w ramach IV Priorytetu, natomiast o wsparcie mogą się ubiegać się spółki wykonujące zadania zlecone przez JST, lub takie, w których udziałowcami są JST.

 • Pomoc regionalna może być udzielana na nowe inwestycje rozumiane jako inwestycje związane z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług.

  Intensywność pomocy liczona jest jako stosunek wartości pomocy do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Koszty te muszą być bezpośrednio związane z inwestycją i w przypadku pomocy regionalnej obejmują zakup gruntu, budynki, budowle, maszyny, urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne.

  Pomoc horyzontalna może być udzielana na działania stricte ekologiczne i w ramach kosztów stricte ekologicznych. Pomoc taka ma na celu m.in. dostosowanie do niektórych standardów środowiskowych, zastosowanie najlepszych dostępnych technik czy inwestycje służące zmniejszeniu zużycia energii. W odróżnieniu od pomocy regionalnej, możliwe jest wspieranie przedsięwzięć, które nie są nowymi inwestycjami.

  Intensywność pomocy liczona jest podobnie jak w przypadku pomocy regionalnej, lecz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą ograniczać się wyłącznie do kosztów inwestycji niezbędnych do osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska. Dodatkowo, koszty te pomniejszane są o korzyści wynikające ze wzrostu zdolności produkcyjnych, oszczędności i produkcji pomocniczej, uzyskane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji.

 • W sytuacji, gdy wnioskodawca jest jednostką dominującą (zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości) i posiada akcje/udziały w innych spółkach, które razem tworzą grupę kapitałową, w ramach obowiązku przedstawienia sprawozdań finansowych należy przedstawić:

  • za okres dwóch lat wstecz - pełne sprawozdania finansowe dla jednostki dominującej, tj. rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową*, opinią i raportem biegłego rewidenta*, zestawieniem zmian w kapitale własnym*, badaniem sprawozdania finansowego*, sprawozdaniem z działalności jednostki*,
  • za okres dwóch lat wstecz – skonsolidowane sprawozdanie finansowe dla grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowe dla jednostki/jednostek zależnych , tj. rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych w wersji tabelarycznej.
  • za okres bieżący – aktualne sprawozdania finansowego F-01 tylko dla jednostki dominującej.

  W sytuacji, gdy wnioskodawca jest jednostką zależną (zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości) i jego akcje/udziały są w posiadaniu innej jednostki dominującej i razem tworzą grupę kapitałową, w ramach obowiązku przedstawienia sprawozdań finansowych należy przedstawić:

  • ­za okres dwóch lat wstecz - pełne sprawozdania finansowe dla jednostki zależnej – wnioskodawcy, tj. rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową*, opinią i raportem biegłego rewidenta*, zestawieniem zmian w kapitale własnym*, badaniem sprawozdania finansowego*, sprawozdaniem z działalności jednostki*,
  • ­za okres dwóch lat wstecz - skonsolidowane sprawozdanie finansowe dla grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowe dla innej/innych jednostek zależnych oraz dla jednostki dominującej, tj. rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych w wersji tabelarycznej.
  • ­za okres bieżący – aktualne sprawozdania finansowego F-01 tylko dla jednostki zależnej - wnioskodawcy.

  * o ile dana jednostka ma obowiązek ich sporządzania

 • Zgodnie z dokumentem „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód”, stanowiącym wytyczne do przygotowania projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych 2007-2013, okres odniesienia należy interpretować jako „okres, za który należy sporządzać prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez analizowany projekt, liczony od roku poniesienia pierwszych wydatków związanych z faktyczną realizacją projektu”.

  Rachunek zysków i strat wraz z bilansem i rachunkiem przepływów pieniężnych łącznie tworzą sprawozdania finansowe, co oznacza, że przyjęty dla przepływów pieniężnych okres odniesienia przekłada się bezpośrednio na okres prognozy sprawozdań finansowych.

  Dla projektów realizowanych w ramach IV Osi priorytetowej PO IiŚ, zaleca się przyjęcie okresu odniesienia rekomendowanego przez KE dla sektora przemysłowego, co oznacza, że prognoza sprawozdań finansowych powinna być sporządzana na okres minimum 10 lat, z uwzględnieniem generalnej zasady dotyczącej okresu odniesienia, zgodnie z którą okres odniesienia jest uzależniony od rodzaju inwestycji i powinien odzwierciedlać okres życia ekonomicznego projektu planowanego do dofinansowania z funduszy UE.

  Powyższe zalecenie dotyczy wszystkich projektów, bez względu na całkowite koszty ich realizacji.

 • Ze względu na zmiany w kompetencjach organów ochrony środowiska dopuszczalne jest przedłożenie opinii o możliwości osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego wydanego przez Wydział Ochrony Środowiska właściwego terytorialnie starostwa, urzędu wojewódzkiego lub urzędu marszałkowskiego.

Zobacz również