Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

 • Pomocne przy wypełnianiu tego punktu mogą być informacje zamieszczone poniżej:

   Program pomocowy Numer pomocy państwa/numer rejestru w przypadku pomocy będącej przedmiotem wyłączeń grupowych   Numer referencyjny pisma o zatwierdzeniu
  Program pomocowy w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.)

  (pomoc objęta rozporządzeniem o wyłączeniu grupowym)

   XR 18/2007  -
  Program pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców (Dz. U. Nr 61, poz. 385)  N 5/2007  K(2007)4676
  z dnia 08.10.2007 r.
  Program pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik (Dz. U. Nr 211, poz. 1547)  N 11/2007  K(2007)3367
  z dnia 05.07.2007 r.
   Program pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. Nr 209, poz. 1517)  N 10/2007 K(2007)3368
  z dnia 05.07.2007 r.

   

 • Tak, jest to możliwe. Beneficjent musi mieć jednak na uwadze fakt, że uzyskanie potwierdzenia o zasadniczej zgodności z celem i zakresem działania oraz zasadami pomocy publicznej w żadnym przypadku nie stanowi przyrzeczenia przyznania dofinansowania ze strony IW. Beneficjent powinien być zatem świadomy ponoszonego przez siebie ryzyka związanego z potencjalną możliwością zmiany otoczenia prawno-legislacyjnego pomiędzy kolejnymi rundami lub wyczerpaniem się dostępnych funduszy. Należy również brać pod uwagę niemożność wprowadzenia w zgłoszonym już projekcie istotnych zmian.

 • Tak, ewentualne zmiany są możliwe, jednak zakres przedsięwzięcia opisanego we wniosku o dofinansowanie nie może znacząco odbiegać od zakresu opisanego we wniosku wstępnym. Zmiany te powinny być odpowiednio opisane i uzasadnione np. wynikiem rozstrzygnięcia przetargu, lub zmianą cen urządzeń lub usług.

 • Jeśli przedsiębiorstwo jest duże z uwagi na odpowiednią wielkość zatrudnienia oraz przychodów lub obrotów w samym tym przedsiębiorstwie, to wystarczy podać dane tylko tego przedsiębiorstwa, bez konieczności liczenia wszystkich jego powiązań, wraz ze wskazaniem we wniosku jednakże, że pomimo powiązań wszystkich danych nie skumulowano i z jakiego powodu.

  Jeśli natomiast dane przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, ale ze względu na jego powiązania kwalifikuje się do sektora dużych przedsiębiorstw, a liczenie wszystkich powiązań może być na tym etapie utrudnione lub bardzo pracochłonne, to wystarczającym będzie podanie danych takiej liczby powiązań, które pozwalają stwierdzić, że dane przedsiębiorstwo należy do przedsiębiorstw dużych, ze wskazaniem we wniosku, iż dokonano częściowej tylko kumulacji.

 • Koszty te należy dodać do kategorii, których te roboty dotyczą.

 • Nie, wniosek wstępny nie wymaga żadnych załączników. Będą one potrzebne dopiero na etapie wniosku o dofinansowanie.

 • Do przeliczenia przychodów netto i sumy bilansowej na euro należy stosować średni kurs euro NBP obowiązujący w ostatnim dniu roku obrotowego, którego dotyczą podawane dane. Przykładowo, w dniu 31.12.2007 r. kurs ten wynosił 3,5820 zł, a w dniu 31.12.2008 r. - 4,1724 zł.

Zobacz również