Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

 • Zgodnie z Kodeksem Cywilnym:

  Art. 431. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  Art. 331. (10) § 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.

  Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej:

  Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

  2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 • Wyjaśniamy, iż wykaz dokumentów finansowych określonych w „Załączniku wymaganym do wniosku o dofinansowanie (do oceny w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia)” dla działania 9.1 stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 1/PO IiŚ/9.1/2009, w punkcie 14.1 należy interpretować następująco:

  14.1. Przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

  Poniższe dokumenty powinny być składane w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej: spółka z o.o.; spółka akcyjna; spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna (osoby fizyczne i prawne będące wspólnikami tych spółek); osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; fundacja/stowarzyszenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej):

  14.1.1. Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za dwa lata wstecz wraz z informacją dodatkową, opinią i raportem biegłego rewidenta[1].

  Jeżeli Wnioskodawca nie sporządza ww. sprawozdań finansowych[2] winien przedstawić inne dokumenty finansowe zawierające przynajmniej zestawienie przychodowo – kosztowe oraz zestawienie nadwyżki finansowej, potwierdzające sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy.

  14.1.2. Aktualne sprawozdanie finansowe F-01[3].

  14.1.3. PIT … - roczne zeznanie podatkowe wnioskodawcy [2] za ostatnie 2 lata prowadzonej działalności (poprzedzające rok złożenia wniosku) oraz miesięczne deklaracje podatkowe z roku złożenia wniosku[2] (stosownie do sposobu rozliczania się wnioskodawcy z podatku dochodowego) - wszystkie dokumenty muszą być poświadczone przez właściwy urząd skarbowy.

  14.1.4. Dokumenty potwierdzające stosunek prawny wnioskodawcy do zajmowanych pomieszczeń i posiadanego majątku trwałego (akty własności, umowy kupna-sprzedaży, umowy najmu (dzierżawy, leasingu itp.), ewidencje środków trwałych (ew. wyposażenia) [2].

  14.1.5. Dokumenty statystyczno - rejestrowe Spółki, umowa spółki[4].

  14.1.6. Oświadczenie o posiadanym majątku i zobowiązaniach (w tym warunkowych w postaci wystawionych, akceptowanych lub poręczonych weksli, udzielonych poręczeń cywilnych itp.) [5]. W przypadku istnienia rozdzielności majątkowej wymagane jest załączenie stosownej umowy i/lub wyroku sądu (dotyczy osób fizycznych).

  Przypisy:

  [1] Dotyczy przedsiębiorców, których obowiązują przepisy Ustawy o rachunkowości w zakresie sprawozdawczości finansowej.
  [2] Dotyczy przedsiębiorców, których nie obowiązują przepisy Ustawy o rachunkowości w zakresie sprawozdawczości finansowej.
  [3] Jeżeli dotyczy tj. jeżeli obowiązek sporządzania tego sprawozdania wobec przedsiębiorcy wynika z Ustawy o statystyce publicznej.
  [4] Dotyczy każdego przedsiębiorcy.
  [5] Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek jawnych, spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych. W przypadku spółek jawnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych dotyczy także osób fizycznych i prawnych będących wspólnikami tych spółek.

 • W tabeli należy podać informacje na temat wszelkiej pomocy państwa (otrzymanej oraz wnioskowanej), z której korzysta projekt.

  W pierwszej kolumnie tabeli, w miejscach wielokropków, należy wskazać formę pomocy wraz z nazwą programu pomocowego lub pomocy indywidualnej. Przykładowo dla wnioskowanej dotacji ze środków wspólnotowych w ramach działania 9.1 PO IiŚ należy wskazać: dotacja  w ramach  programu pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii

  W drugiej kolumnie, jako „Kwotę pomocy w PLN” należy wskazać kwotę nominalną pomocy (np. kwotę dotacji, czy pożyczki), oraz, w nawiasie, ekwiwalent dotacji brutto (EDB) wynikający z tego dofinansowania. Wartości powyższe powinny być zgodne z wartościami ujętymi w Części A Załącznika do Wniosku o dofinansowanie: Ocena dopuszczalności pomocy publicznej. Jako całkowitą kwotę przyznanej pomocy należy podać sumę nominalnych kwot pomocy (wnioskowanej oraz otrzymanej), a w nawiasie zsumowany ekwiwalent dotacji brutto (EDB).

  W trzeciej i czwartej kolumnie tabeli należy podać, odpowiednio, numer nadany danemu środkowi pomocowemu przez Komisję Europejską oraz numer pisma, w którym zostało to stwierdzone. Przykładowo dla wnioskowanej w ramach działania 9.1 PO IiŚ dotacji ze środków wspólnotowych, w kolumnie trzeciej należy wpisać numer X328/2009, natomiast kolumnę czwartą należy pozostawić niewypełnioną.
 • Nowa spółka celowa – wymagane dokumenty w zakresie bieżącej sytuacji finansowej (spółki kapitałowe):

  1. Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za dwa lata wstecz wraz z informacją dodatkową, opinią i raportem biegłego rewidenta – dokumenty te winny być dołączone o ile istnieje obowiązek ich sporządzenia przez dany podmiot,
  w przeciwnym razie należy przedstawić inne dokumenty przedstawiające sytuację finansową i majątkową wnioskodawcy. W sytuacji, gdy Wnioskodawca w ramach obecnej formy prawnej prowadzi działalność w czasie krótszym niż przez 2 pełne lata obrotowe należy przedstawić sprawozdania finansowe, które są sporządzone za ostatni okres i jakimi spółka obecnie dysponuje.

  2. Aktualne sprawozdanie finansowe F-01 (jeżeli dotyczy)

  3. Dokumenty potwierdzające pozostałe źródła finansowania

  Należy wymienić i przedstawić dokumenty, jak np:

  • promesa udzielenia kredytu (w przypadku kredytów bankowych) – kopia poświadczona za zgodność przez Kierownika jednostki lub osobę upoważnioną,
  • wyciągi z zawartych umów kredytowych lub oświadczenie o przyznaniu kredytu, pożyczki i/lub dotacji z innych instytucji finansowych (kopie poświadczone za zgodność przez Kierownika jednostki lub osobę upoważnioną),
  • oświadczenie o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia przez inne niż banki instytucje finansowe (kopie poświadczone przez Kierownika jednostki lub osobę upoważnioną),
  • wyciągi z umów pożyczki i/lub dotacji zawartych z innymi niż banki instytucjami finansowymi (kopie poświadczone za zgodność przez Kierownika jednostki lub osobę upoważnioną)

  Poza ww. standardowymi dokumentami niezbędne jest udokumentowanie:

  • źródeł finansowania,
  • wykonalności finansowej,
  • trwałości funkcjonowania i zdolności do utrzymania aktywów pochodzących z projektu w założonym okresie.

  Sposób w jaki Wnioskodawca powinien udokumentować powyższe zależy od wielu czynników, stosownie do charakteru planowanej inwestycji i formy prawnej Wnioskodawcy. Mogą to być m. in..:

  • długoterminowe umowy sprzedaży potwierdzające w sposób pewny poziom przyszłych przychodów, określonych w prognozach finansowych ujętych w studium wykonalności,
  • uchwały podjęte przez udziałowców/akcjonariuszy Wnioskodawcy lub inne podmioty o udokumentowanej dobrej sytuacji finansowej, w których zobowiązują się do zapewnienia np.: współfinansowania kosztów projektu, kosztów działalności Wnioskodawcy, wyposażenia Wnioskodawcy w majątek odpowiedni do skali zaplanowanej działalności - na poziomie zapewniającym stabilność funkcjonowania Wnioskodawcy w założonym okresie.

  W sytuacji, gdy Wnioskodawca prowadzi działalność w czasie krótszym niż przez 2 pełne lata obrotowe, a działalność ta nie stanowi kontynuacji działalności wcześniej funkcjonującego przedsiębiorstwa (jest nowo powstałą spółką) należy także dołączyć sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej w ramach, której Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą. Niezbędne jest także przedstawienie szczegółowych informacji nt. struktury własnościowej nowo powstałej spółki oraz bieżących dokumentów finansowych jej udziałowców/akcjonariuszy.

  Przedstawione powyżej wyjaśnienia stanowią jedynie przykładowe rozwiązanie, a wykaz przedstawionych dokumentów ma charakter katalogu otwartego, co oznacza, że Instytucja Wdrażająca może, w zależności od rodzaju podmiotu i planowanej do realizacji inwestycji, każdorazowo wymagać dostarczenia (w ramach uzupełnienia wniosku) innych, szczegółowych czy specyficznych dokumentów niezbędnych do prawidłowej oceny projektu.

 • Zgodnie z regulaminem konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dwa (w przypadku projektów „dużych” – trzy) egzemplarze papierowej wersji wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami oraz tożsamą wersją elektroniczną na nośniku CD. W przypadku załączanych do wniosku audytów energetycznych dopuszcza się:

  • załączenie skanu dokumentu w następującej formie - co najmniej stronę tytułową, kartę audytu oraz rozdział dotyczący wyboru wariantu optymalnego.
  • załączenie wydruku, jeżeli Beneficjent posiada wersję elektroniczną dokumentu.
 • Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wersja papierowa wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama z wersją elektroniczną. Dokumentami, które należy załączyć w formie zeskanowanej są oświadczenia, dokumenty finansowe, dokumenty statutowe, decyzje administracyjne, umowy porozumień oraz upoważnienia do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, mapy. Pozostałe dokumenty mogą być załączone w postaci plików źródłowych w formacie np. typu .doc. lub .xls.

 • Punkt F1 wniosku należy wypełnić w kontekście wpływu projektu na środowisko (bez względu na to czy ocena oddziaływania na środowisko była wykonywana dla danego projektu czy też nie).

Zobacz również