Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

 • Punkt A1 wniosku o dofinansowanie należy wypełnić w poniżej przedstawiony sposób:

  • A.1.1. Nazwa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • A.1.2. Adres: ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
  • A.1.3. Kontakt: Departament Ochrony Powietrza
  • A.1.4. Tel.: 0-22 45 90 586
  • A.1.5. Teleks/Faks: 0-22 45 90 103
  • A.1.6. E-mail: poiis.priorytetIX@nfosigw.gov.pl
 • Oświadczenia winien złożyć zarówno beneficjent jak i wszystkie podmioty, które będą  ponosić wydatki kwalifikowane w trakcie realizacji projektu.

 • Oświadczenia winien  złożyć zarówno beneficjent jak i wszystkie podmioty biorące udział w projekcie.

 • Załącznik finansowy wypełnia lider projektu ( beneficjent) w oparciu o dane przekazane przez wszystkie podmioty będące partnerami w projekcie.

 • Zgodnie z informacją zawartą w komentarzu do tego punktu należy wpisać wskaźniki zgodnie z „Katalogiem wskaźników obowiązkowych”, który to dokument jest dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Proponuje się wykorzystać wszystkie wskaźniki występujące w projekcie zarówno na poziomie programu jak i działania.

 • Kopie dokumentów można potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej ze stron (pieczęcią imienną wraz z datą). W przypadku dokumentów wielostronicowych można potwierdzić za zgodność z oryginałem łącznie cały dokument poprzez ponumerowanie stron i potwierdzenie za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu (pieczęcią imienną wraz z datą)z określeniem liczby stron dokumentu, której potwierdzenie dotyczy.

 • Deklaracja dotycząca monitorowania obszarów Natura 2000 powinna dotyczyć zakresu całego projektu. W zależności od usytuowania obiektów wchodzących w skład projektu, wymagane będą deklaracje odpowiednich terytorialnie urzędów odpowiedzialnych za monitorowanie obszarów Natura 2000.

Zobacz również