Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

 • Udzielana odpowiedź nie może być traktowana jako stanowisko / interpretacja prawnie wiążąca, ponieważ Narodowy Fundusz nie ma takich upoważnień w stosunku do prawnych aspektów postępowań administracyjnych. Za rozstrzygający można by traktować jedynie wyrok NSA lub jeszcze lepiej - wyrok ETS, w podobnej sprawie.
  Ani polskie prawodawstwo ani dyrektywa określające ramy prawne ocen oddziaływania na środowisko nie przedstawiają gotowej oceny ryzyka środowiskowego dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć i każdego możliwego przypadku. Dają jedynie wskazania, co do sposobu postępowania, czyli stosowania kryteriów związanych z takimi cechami przedsięwzięcia, jak – „charakter, skala i lokalizacja”. Co do „charakteru” przedsięwzięcia, należy wziąć pod uwagę, czy chodzi na przykład jedynie o docieplanie ścian, wymianę okien, czy też o inne zadania.
  To przede wszystkim do inwestora należy dopilnowanie, by każde przedsięwzięcie budowlane zostało ocenione, przed ewentualnym postępowaniem administracyjnym, biorąc pod uwagę ogólne kryteria selekcji zawarte w dyrektywie. Szczególnie polskie rozporządzenie, które traktowane było dotychczas błędnie jako pewien spis gotowych rozwiązań, podlega właśnie z tego względu aktualnie nowelizacji, co zostało podkreślone w nowej ustawie dotyczącej OOŚ z dnia 3 października 2008 roku. Równocześnie, ta sama ustawa rozszerza i precyzuje niektóre dotychczasowe zapisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku  o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
  Biorąc powyższe pod uwagę, można wskazać, że jeżeli inwestor posiada ostateczne decyzje administracyjne potwierdzające w treści dokumentu tzw. „zezwolenia na inwestycję”, tj. np. pozwolenia na budowę ( o ile wymagane), że obiekt nie ma znaczącego oddziaływania na środowisko / nie było potrzeby prowadzenia postępowania OOŚ (najlepiej, gdyby w takiej decyzji szczegółowo uzasadniono takie stwierdzenie) i równocześnie inwestor ma pewność, że zakończone już roboty budowlane nie spowodowały powstania jakichkolwiek szkód w środowisku, to można uznać dotychczasowe postępowanie za właściwe chyba, że jest to sytuacja odwrotna, czyli, że jakikolwiek element przedsięwzięcia posiada jednak takie oddziaływanie i co więcej - powstały określone szkody w środowisku.
  Są takie przypadki, dla których na przykład przez swój charakter i rozmiar (np. termoizolacja jest tylko częścią dużego przedsięwzięcia przebudowy całego obiektu, z szeregiem obiektów towarzyszących, a do przedsięwzięcia dołączona jest jeszcze budowa dużego parkingu) lub lokalizację (np. budowa obiektu w dużej skali dotyczy obiektu zlokalizowanego w bezpośrednim pobliżu występowania rośliny, która została uznana za cel i przedmiot ochrony w ramach NATURA 2000 i istnieje konieczność przemyślenia na przykład kwestii dróg dojazdowych do budowy i lokalizacji placu budowy) – może występować ryzyko znaczącego oddziaływania na środowisko / cel i przedmiot ochrony NATURA 2000 i wtedy taka ocena jest wymagana przede wszystkim zgodnie z zapisami odpowiednich dyrektyw UE.

 • Na tym etapie nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy wniosek będzie podlegał odrzuceniu czy nie. Negatywna opinia RIO do projektu budżetu powoduje, że dana jst powinna wypunktowane przez RIO elementy skorygować i wprowadzić stosowne zmiany do budżetu - brak jest informacji czy zostało to wykonane. Poza tym nie wiadomo z jakich przyczyn projekt budżetu został negatywnie zaopiniowanych przez RIO.
  Konkludując, dopiero na etapie oceny wniosku będzie można odpowiedzieć na pytanie czy dany wniosek będzie się kwalifikował do dofinansowania.

 • Źródłami środków na inwestycje w podmiotach (w przypadku podmiotów prowadzących sprawozdawczość finansową zgodnie z Ustawą o rachunkowości)są: zysk netto, amortyzacja oraz, ewentualnie, nadmiarowa gotówka zgromadzona w ubiegłych latach w firmie lub nowy kapitał pozyskany od właścicieli (nowa emisja akcji / udziałów).
  Przedstawione projekcje finansowe mają zatem potwierdzać, że w założonym okresie realizacji inwestycji ww. środki własne podmiotu pokrywają zaplanowany udział własny w realizacji inwestycji, a także część/całość dotacji w zależności od założeń przyjętych dla projektu odnośnie wpływu dotacji i jej ew. prefinansowania.
  Jeżeli Wnioskodawca będzie realizował przedsięwzięcie w trybie refundacji (płatności pośrednie/końcowa) musi udokumentować część własną oraz część współfinansowaną ze środków POIiŚ (Fundusz Spójności). Jeżeli Wnioskodawca będzie realizował przedsięwzięcie w trybie zaliczkowym to musi udokumentować część własną oraz część współfinansowania ze środków POIiŚ (Fundusz Spójności) pomniejszoną o wartość planowanej zaliczki.
  W przypadku inwestycji rozpoczętych, powyższe dotyczyć będzie poziomu środków własnych (w tym ew. prefinansowania) pozostałych do poniesienia w roku 2009 czy latach kolejnych.

  Zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów  POIiŚ w działaniu 9.3 wymagany jest minimalny wkład Beneficjenta – środki finansowe Beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą, przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków własnych lub nie podlegających umorzeniu pożyczek.  Wg zapisów Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ środkami własnymi nie są w szczególności: środki pochodzące z części budżetowych poszczególnych dysponentów w formie dotacji na realizację danego przedsięwzięcia, środki bezzwrotne państwowych funduszy celowych. Zakaz zastępowania środków własnych jst na wkład własny w realizację projektu środkami pochodzącymi z budżetu państwa nie dotyczy projektów, które obejmują swym zasięgiem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

  Zgodnie z  interpretacją Instytucji Zarządzającej POIiŚ (tj. MRR) w powyższym zakresie, wkład własny Beneficjenta powinien pochodzić z następujących źródeł:
  1. tylko ze środków własnych lub nie podlegających umorzeniu pożyczek (np. pożyczka NFOŚiGW, która nie podlega umorzeniu, pożyczka komercyjna, środki własne będące w dyspozycji danej jednostki w jej budżecie, otrzymane subwencje ogólne)
  lub
  2. z innych źródeł, w tym również środków publicznych (np. pożyczka NFOŚiGW, która podlega umorzeniu, środki otrzymane od poszczególnych dysponentów w formie bezzwrotnej dotacji/subwencji na realizację danego przedsięwzięcia, środki bezzwrotne państwowych lub samorządowych funduszy celowych), ale w tej sytuacji dodatkowo należy zapewnić wkład własny ze źródeł, o których mowa w pkt. 1 powyżej, zgodnie z poziomem minimalnego wkładu środków własnych Beneficjenta tj. 5% wkładu własnego.
  Powyższe ograniczenia dotyczące zapewnienia minimalnego wkładu własnego ze środków własnych nie dotyczą innych Beneficjentów niż jednostki samorządu terytorialnego i jednostki im podległe. Pozostali Beneficjenci mogą finansować całość wkładu własnego zarówno ze źródeł zwrotnych jak i bezzwrotnych. 

 • Złożenie wskazanych w Regulaminie Konkursu map o podanej skali jest  niezbędne, jednakże wymagane są jedynie arkusze pozwalające na lokalizację projektu. Nie ma obowiązku dostarczania mapy w skali 1:25 000 obejmującej całe województwo, na terenie którego zlokalizowana jest inwestycja.

 • Zadania uwzględnione we wniosku w zakresie rzeczowym winny być zgodne z zadaniami przedstawionymi w audytach energetycznych. Realizacja pełnego zakresu inwestycji w sposób przewidziany w audycie energetycznym, umożliwi osiągnięcie planowanych wskaźników.

 • Wartość projektu ujęta we wniosku powinna być jak najbardziej aktualna. Może zaistnieć sytuacja, gdy koszty podane w audytach będą inne niż we wniosku.

 • Należy podać wszystkie oszczędności generowane w wyniku realizacji projektu, w tym wynikające z audytów.

Zobacz również