Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

 • Należy wpisywać „Nie dotyczy – projekt poniżej 25 mln Euro”, jednakże w przypadku podpunktu C2 „Inne rozwiązania” należy opisać podstawowe założenia alternatywnych rozwiązań analizowanych w audytach energetycznych.

 • Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007 r. Wydatki poniesione przed tą datą nie mogą być zaliczone do całkowitej wartości inwestycji.

 • Akceptowalne audyty energetyczne:

  • zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U. Nr 33, poz. 195).
  • zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. (Dz.U. Nr 12, poz. 115), opracowane nie wcześniej niż 01.01.05 z dopuszczeniem możliwości weryfikacji kosztów ustalonych w latach 2005 i 2006
 • Ocenę i proporcje przeznaczenia powierzchni dokonuje się w czasie sporządzania wniosku, przy czym wnioskodawca deklaruje, że przez 5 lata od zakończenia realizacji przedsięwzięcia zachowa się trwałość i funkcje projektu. Obiekty, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy działalności gospodarczej lub celom mieszkaniowym  nie kwalifikuje się do udzielenia dofinansowania.

 • Wyniki audytu energetycznego służą do wyboru optymalnego rozwiązania inwestycyjnego, nie są jednak obligatoryjne. Zadania przedstawione w innych wariantach, jeżeli w sposób udokumentowany zwiększają oszczędności energii, również mogą być kwalifikowane.

 • Montaż finansowy przedstawiony we wniosku winien być zgodny ze stanem faktycznym i założeniami Szczegółowego opisu.

 • Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku należy podać beneficjenta, czyli  podmiot (wiodący w ramach porozumienia), który będzie stroną umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Beneficjent jest odpowiedzialny za realizację projektu, ciążą na nim obowiązki związane z monitorowaniem
  i cyklicznym sporządzaniem sprawozdań monitoringowych z przebiegu wdrażania projektu, zgodnie z właściwymi wytycznymi i „Szczegółowym opisem priorytetów PO IiŚ”. W przypadku, gdy beneficjent upoważnia inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych lub planuje uznać za kwalifikowalne wydatki, które zostały już poniesione przez inny podmiot, dane takiego podmiotu nie są umieszczane w punkcie A.2., lecz należy je umieścić w punkcie B.4.1.a.,zgodnie z instrukcją do tego punktu.

Zobacz również