Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Informacje podstawowe

Współfinansowanie projektów V priorytetu PO IiŚ ze środków NFOŚIGW

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19.12.2008 r. w NFOŚIGW obowiązuje Program Priorytetowy „Program współfinansowania przedsięwzięć ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych, uzyskujących wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej PO IiŚ”.

Projekty realizowane w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mogą być dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 85% wydatków kwalifikowanych całego projektu. Program Priorytetowy NFOŚiGW przewiduje maksymalny poziom współfinansowania ze środków NFOŚiGW na poziomie 10% wydatków kwalifikowanych całego projektu, natomiast dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 5.1.3: Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - 15% wydatków kwalifikowanych całego projektu.

Ponadto Program opiera się na następujących założeniach:

  • Bliska współpraca CKPŚ i NFOŚiGW od momentu złożenia wniosków o dofinansowanie do rozliczenia umowy.
  • Ujednolicenie wniosku do NFOŚiGW o współfinansowanie przedsięwzięć V priorytetu PO IiŚ z wnioskiem obowiązującym dla tego priorytetu.
  • Jednolite kryteria oceny wniosków.
  • Wspólne koszty kwalifikowane przedsięwzięć.
  • Wspólna ocena przez NFOŚiGW i CKPŚ wniosków o finansowanie przedsięwzięć, w których przewidziano współfinansowanie ze środków NFOŚiGW.

W celu uregulowania współpracy pomiędzy NFOŚiGW a CKPŚ, w dniu 18 lutego 2009 r. zostało zawarte Porozumienie w sprawie trybu współpracy przy wyborze i wdrażaniu projektów realizowanych w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zobacz również