Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

XV Priorytet PO IiŚ - Pomoc Techniczna

PT PO IiŚ – pomoc techniczna (priorytet XIV i XV) w ramach PO IiŚ.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca, zaangażowana w proces realizacji I-IV i IX osi priorytetowej PO IiŚ, może korzystać ze środków finansowych w ramach XIV i XV osi priorytetowej PO IiŚ.

NFOŚiGW jest Beneficjentem XV osi priorytetowej Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności w sektorze środowisko oraz w sektorze energetyka.

Wsparcie środkami pomocy technicznej PO IiŚ ukierunkowane jest na wzmocnienie potencjału administracyjnego instytucji zaangażowanych w realizację PO IiŚ. Część środków finansowych alokowanych w ramach osi priorytetowych pomocy technicznej będzie przeznaczona na sfinansowanie działań mających na celu zwiększenie efektywności i sprawności realizacji celów PO IiŚ.

Na podstawie limitów określonych w Wieloletnich Planach Działań sektorów środowisko i energetyka, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje, osobno dla każdego sektora, Roczny Plan Działań na każdy rok realizacji projektu PT. Po zatwierdzeniu Rocznego Planu Działań, NFOŚiGW podpisuje umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Środowiska oraz z Ministerstwem Gospodarki.

W ramach RPD możliwe jest wsparcie wydatków ponoszonych w ramach następujących działań:

  1. Sprawne zarządzanie programem – związane z zapewnieniem odpowiedniego zaplecza technicznego, wsparciem procesu zatrudnienia oraz stałego i efektywnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu, zatrudnionego w NFOŚiGW i realizującego zadania w zakresie wdrażania osi I-IV i IX PO IiŚ. Do wydatków w ramach tego działania zaliczyć można: wydatki na zatrudnienie, wsparcie merytoryczne, organizację procesu wyboru projektów, wydatki na podnoszenie kwalifikacji, organizację spotkań, kontrole, zakup materiałów biurowych i wyposażenia biurowego, zakup sprzętu oraz zakup oprogramowania i licencji, wynajem pomieszczeń, remonty pomieszczeń, wyjazdy służbowe, wydatki związane z LSI/system FK;
  2. Informacja i promocja - podejmowane w ramach osi priorytetowej działania informacyjne oraz szkoleniowe dla administracji i dla beneficjentów, prowadzenie punktów informacyjnych i bieżącej obsługi administracyjno-biurowej procesu informowania;
  3. Ewaluacja programu.

Wszystkie wydatki kwalifikowane w ramach Rocznych Planów Działań finansowane są ze środków UE w wysokości 85%, pozostałe 15% stanowi wkład własny NFOŚiGW.

Roczny Plan działań 2007-2008

Dnia 11.03.2009 r. NFOŚiGW podpisał z Ministerstwem Gospodarki umowę o dofinansowanie nr 1/MG-NFOŚiGW/2007-2008 Rocznego Planu Działań na lata 2007-2008 w sektorze energetyka o numerze WND-POIS.15-4/08-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dnia 12.03.2009 r. NFOŚiGW złożył wniosek o płatność końcową RPD 2007-2008 wraz ze sprawozdaniem końcowym w sektorze energetyka.

Dnia 16.04.2009 r. NFOŚiGW podpisał z Ministerstwem Środowiska umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/08-01-00 (NFOŚiGW) Rocznego Planu Działań na lata 2007-2008 w sektorze środowisko o numerze 2 w ramach działań 15.1 i 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dnia 30.04.2009 r. NFOŚiGW złożył wniosek o płatność końcową RPD 2007-2008 wraz ze sprawozdaniem końcowym w sektorze środowisko.
Roczny Plan działań 2009

Dnia 29.07.2009 r. NFOŚiGW podpisał z Ministerstwem Gospodarki umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-4/09-01-00 (NFOŚiGW) Rocznego Planu Działań na rok 2009 w sektorze energetyka o numerze WND-POIS.15-4/09-01 w ramach działań 15.1, 15.2 i 15.3 priorytetu XV Pomoc Techniczna Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W okresie od sierpnia 2009 r. do stycznia 2010 r. NFOŚiGW złożył trzy wnioski o płatności pośrednie RPD 2009 w sektorze energetyka. W dniu 12.03.2010 r. został złożony wniosek o płatność końcową RPD 2009 wraz ze sprawozdaniem końcowym.

Dnia 01.07.2010 r. NFOŚiGW podpisał z Ministerstwem Środowiska umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/09-01-00 (NFOŚiGW) Rocznego Planu Działań na rok 2009 w sektorze środowisko o numerze WND-POIS.15-2/09-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dnia 05.07.2010 r. NFOŚiGW złożył wniosek o płatność końcową RPD 2009 wraz ze sprawozdaniem końcowym w sektorze środowisko.
Roczny Plan działań 2010

Dnia 17.05.2010 r. NFOŚiGW podpisał z Ministerstwem Gospodarki umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-4/10-01-00 (NFOŚiGW) Rocznego Planu Działań sektora energetyka za rok 2010 o numerze WND-POIS.15-4/10-01 w ramach działań 15.1, 15.2 i 15.3 Priorytetu XV Pomoc Techniczna Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W okresie od maja 2010 r. do stycznia 2011 roku NFOŚiGW złożył cztery wnioski o płatności pośrednie RPD 2010 w sektorze energetyka. W dniu 04.03.2011 r. został złożony wniosek o płatność końcową RPD 2010 wraz ze sprawozdaniem końcowym.

Dnia 10.01.2011 r. NFOŚiGW podpisał z Ministerstwem Środowiska umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/10-01-00 (NFOŚiGW) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2010 o numerze WND-POIS.15-2/10-01 w ramach działań 15.1, 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dnia 22.02.2011 r. NFOŚiGW złożył wniosek o płatność końcową RPD 2010 w sektorze środowisko wraz ze sprawozdaniem końcowym.
Roczny Plan działań 2011

Dnia 23.05.2011 r. NFOŚiGW podpisał z Ministerstwem Środowiska umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/11-01-00 (NFOŚiGW) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2011 o numerze WND-POIS.15-2/11-01 w ramach działań 15.1, 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W okresie od maja 2011 r. do stycznia 2012 r. NFOŚiGW złożył dwa wnioski o płatność RPD 2011 w sektorze środowisko. W dniu 28.02.2012 r. został złożony wniosek o płatność końcową 2011 r.

Dnia 23.08.2011 r. NFOŚiGW podpisał z Ministerstwem Gospodarki umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-4/11-01-00 (NFOŚiGW) Rocznego Planu Działań sektora energetyka na rok 2011 o numerze WND-POIS.15-4/11-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W okresie od sierpnia 2011 r. do stycznia 2012 roku NFOŚiGW złożył trzy wnioski o płatności pośrednie RPD 2011 r. w sektorze energetyka. W dniu 02.03.2012 r. został złożony wniosek o płatność końcową RPD 2011 wraz ze sprawozdaniem końcowym.
Roczny Plan działań 2012

Dnia 05.04.2012 r. NFOŚiGW podpisał z Ministerstwem Środowiska umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/12-01-00 (NFOŚiGW) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2012 o numerze WND-POIS.15-2/12-01 w ramach działań 15.1, 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W okresie od kwietnia 2012 r. do października 2012 r. NFOŚiGW złożył dwa wnioski o płatność RPD 2012 w sektorze środowisko. W dniu 21.02.2013 r. został złożony wniosek o płatność końcową 2012 r.

Dnia 05.10.2012 r. NFOŚiGW podpisał z Ministerstwem Gospodarki umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-4/12-01-00 (NFOŚiGW) Rocznego Planu Działań sektora energetyka na rok 2012 o numerze WND-POIS.15-4/12-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W okresie od listopada 2012 r. do stycznia 2013 roku NFOŚiGW złożył dwa wnioski o płatności pośrednie RPD 2012 r. w sektorze energetyka. W dniu 06.03.2012 r. został złożony wniosek o płatność końcową RPD 2012 wraz ze sprawozdaniem końcowym.
 

Roczny Plan działań 2013

Dnia 19.04.2013 r. NFOŚiGW podpisał z Ministerstwem Środowiska umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/13-01-00 (NFOŚiGW) Rocznego Planu Działań sektora środowisko na rok 2013 o numerze WND-POIS.15-2/13-01 w ramach działań 15.1, 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W okresie od kwietnia 2013 r. do października 2013 r. NFOŚiGW złożył dwa wnioski o płatność RPD 2013 w sektorze środowisko. W dniu 21.02.2014 r. został złożony wniosek o płatność końcową 2013 r.

Dnia 20.08.2013 r. NFOŚiGW podpisał z Ministerstwem Gospodarki umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-4/13-01-00 (NFOŚiGW) Rocznego Planu Działań sektora energetyka na rok 2013 o numerze WND-POIS.15-4/13-01 w ramach działań 15.1, 15.2, 15.3 priorytetu XV Pomoc Techniczna Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W okresie od września 2013 r. do stycznia 2014 roku NFOŚiGW złożył cztery wnioski o płatności pośrednie RPD 2013 r. w sektorze energetyka. W dniu 04.02.2014 r. został złożony wniosek o płatność końcową RPD 2013 wraz ze sprawozdaniem końcowym.
Roczny Plan działań 2014-2015

Dnia 18.12.2013 r. NFOŚiGW podpisał z Ministerstwem Gospodarki umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-4/14-01-00 (NFOŚiGW) Rocznego Planu Działań sektora energetyka na rok 2014 o numerze WND-POIS.15-4/14-01 w ramach działań 15.1, 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Dnia 23.12.2013 r. NFOŚiGW podpisał z Ministerstwem Środowiska umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/15-01-00 (NFOŚiGW) Rocznego Planu Działań sektora środowisko na rok 2014-2015 o numerze WND-POIS.15-2/15-01 w ramach działań 15.1, 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W okresie od kwietnia 2014 r. do stycznia 2016 r. NFOŚiGW złożył osiem wniosków o płatność RPD 2014-2015 w sektorze środowisko. W dniu 04.02.2016 r. został złożony wniosek o płatność końcową RPD 2014-2015 r.
 

Zobacz również